TRADE-ECONOMIC RELATIONSHIPS OF RIGHT-BELTING UKRAINE WITH CENTRAL AND EASTERN EUROPE COUNTRIES AT THE BEGINNING OF THE XIX-TH CENTURY

  • Tetyana Solovyova
  • Olesia Tkachenko
Keywords: Right-Bank Ukraine, trade and economic relations, export, import

Abstract

In the article, on the basis of analysis of archival materials, scientific literature, the trade and economic relations of the Right-Bank Ukraine in the context of the history of Central and Eastern Europe are highlighted. It analyses geopolitical position of the Right-Bank Ukraine, the growth of the commercialization of agricultural production, the formation and functioning of trade and economic ties infrastructure, transit means  of communication of region involvement into Russian Empire trade. The place and role of regional trade in the development and strengthening of the national economic complex of Ukraine is substantiated.

References

1. Holytsyn, Y. (1807), «Statisticheskie tablitsy Vserossiyskoy imperii» [Statistical tables of the AllRussian Empire], M.oskva, 430 p.

2. Honcharuk, T.Z. (1999), «Z istorii vyvchennia ukrainskoi ekonomiky pershoi polovyny ХIХ st». [From the history of studying the Ukrainian economy of the first half of the nineteenth century] Istoriohrafichni narysy, Astroprynt, Odesa, 152 p.

3. Hurzhii, I.O. (1962), «Rozvytok tovarnoho vyrobnytstva i torhivli na Ukraini ( z kintsia ХVIII do 1861 r.)» [Development of commodity production and trade in Ukraine (from the end of the XVIII to 1861)], Vyd-vo AN URSR, Kyiv, 1962, 207 p.

4. Hrukach, V. & Tkachenko, O. (2017), «Instytut heneral-hubernatorstva u Pravoberezhnii Ukraini:pravovi zasady ta osoblyvosti funktsionuvannia» [Institute of Governor-General in Right-Bank Ukraine: legal principles and peculiarities of functioning], FOP Dombrovska Ya.М., .Pereiaslav- Khmelnytskyi, 201 p.

5. «Delo o prohone skota Kyevskoi hubernyei» [The case of running cattle in the Kiev province] // Derzhavnyi arkhiv Kyivskoi oblasti (DAKO). F.2. (Kantseliaryia Kyievskoho hrazhdanskoho hubernatora ). Op.2. Spr. 2175. 267 ark.

6. «Delo o prodazhe skota pomeshchikami Kievskoy gubernii» [The case of selling cattle to landlords of the Kiev province] // DAKO F. 2. Op. 2. Spr. 2478. 143 ark.

7. Zolotnytskyi, Y. (1869), «O sukhoputnykh perevoznykh sredstvakh Yugo-Zapadnogo kraya» [On land transportation facilities of the South-West region], Moskva, 221 p.

8. Ihnatieva, T.V. (2005), «Torhovelno- ekonomichni zviazky Pravoberezhnoi Ukrainy naprykintsi XVIII- 50- ti roky XIX st.» [Trade and economic ties of the Right-Bank Ukraine in the late 18th and 50th years of the nineteenth century]: avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. ist. nauk: spets. 07. 00. 01. – istoriia Ukrainy. Chernivtsi, 20 p.

9. Kotliar, M.F. (1971), «Hroshovyi obih na terytorii Ukrainy doby feodalizmu» [Money circulation on the territory of Ukraine is the era of feudalism], Nauk. dumka, Kyiv, 175 p.

10. Kazmyrchuk, H.D. & Soloviova, T.M. (1998), «Sotsialno-ekonomichnyi rozvytok Pravoberezhnoi Ukrainy v pershii chverti ХIХ stolittia» [Socio-economic development of the Right-Bank Ukraine in the first quarter of the nineteenth century], TOV Mizhnarodna finansova ahentsiia, Kyiv, 174 p.

11. Liashchenko, P.Y. (1947) «Ystoryia narodnoho khoziaistva SSSR» [History of the national economy of the USSR]: v 2 t., Polytyzdat, Moskva, T. 1: Dokapytalystycheskaia formatsyia. 663 p.

12. «Raport Kyevskoho hubernatora A.L. Santi o postavkakh skota pomeshchikami Kievskoy gubernii dlya pod''ema voinskikh tyazhestey» [Report of the Kiev Governor A. L. Santi about the supply of livestock by the landlords of the Kiev province for the lifting of military gravity] // DAKO. F. 2. Op. 3. Spr. 2512. 267 ark.

13. Slabchenko, M.I. (1925), «Materialy do sotsialno-ekonomichnoi istorii Ukrainy XIX st.» [Materials for the socio-economic history of Ukraine of the XIX century], Derzhvydav Ukrainy, Kyiv, T.1, 319 p.

14. Smolii, V.A. (1978), «Vozziednannia Pravoberezhnoi Ukrainy z Rosiieiu» [Reunification of RightBank Ukraine with Russia], Nauk. dumka, Kyiv, 191 p.

15. «Topohrafichnyi opys Kyivskoi hubernii» [Topographic description of the Kiev province] // Instytut rukopysu Natsionalnoi biblioteky Ukrainy imeni V. I. Vernadskoho. F. 1. (Literaturni materialy) Spr.808. 350 ark.

16. «Topohrafichnyi opys Podilskoi hubernii» [Topohrafichnyi opys Podilskoy hubernii] // IR TsNB NAN Ukrainy. F. 1. Spr. 1657. 330 ark.

17. «Ukaz Aleksandra I Kyevskomu hubernatoru ot 25 maia 1812 h. ob obespechenyy armyy» [Decree of Alexander I and the Kiev governor of May 25, 1812 on the provision of the army] // DAKO. F. 2. Op. 3. Spr. 2515. 180 ark.

18. Filiniuk, A.H. (2013), «Pravoberezhna Ukraina naprykintsi XVIII-pochatku XIX stolittia» [Right Bank Ukraine in the late 18th and early 19th centuries: incorporation into the Russian empire]: inkorporatsiia do skladu Rosiiskoi imperii : dys. na zdob. nauk. stupenia d-ra ist. nauk : spets. 07. 00. 01-istoriia Ukrainy, Kyiv, 2013, 585 p.

19. Cherepanov, A. I. & Soloviova, T. M. (2017), «Kyivska huberniia v pershii polovyni XIX st.: istoryko-pravovi, sotsiokulturni vymiry» [Kiev province in the first half of the nineteenth century: historical and legal, socio-cultural dimensions], FOP Dombrovska Ya.M., Pereiaslav- Khmelnytskyi, 225 p.

20. Yastrebov, F. (1939), «Ukraina v pershii polovyni XIX stolittia» [Україна в першій половині ХІХ століття], Narysy z istorii Ukrainy / AN URSR, In-t. istorii Ukrainy; vidp. red. S. N. Bielousov, Vyp. 8, Vydvo AN URSR, Kyiv, 1939, 247 p.

Author Biographies

Tetyana Solovyova

Solovyova Tetyana Mykolaivna – Candidate of History, assistant professor of the Department of General History, Methodology and Teaching Methods of State Higher Educational Establishment «Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University»

Olesia Tkachenko

Tkachenko Olesia Vitaliivna – Candidate of History, assistant professor of the Department of General History, Methodology and Teaching Methods of State Higher Educational Establishment «Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University»

Published
2018-04-12
How to Cite
Solovyova, T., & Tkachenko, O. (2018). TRADE-ECONOMIC RELATIONSHIPS OF RIGHT-BELTING UKRAINE WITH CENTRAL AND EASTERN EUROPE COUNTRIES AT THE BEGINNING OF THE XIX-TH CENTURY. Scientific Notes on Ukrainian History, (43), 53-59. Retrieved from https://snouh.com/index.php/journal/article/view/8
Section
PART І. HISTORY OF UKRAINE