UKRAINE IN THE CONDITIONS OF ETHNOPOLITICAL INFLUENCES OF THE FIRST HALF OF 199Oth: PROBLEMS, TRENDS, SEARCH OF SOLUTIONS

  • Vitalii Victorovych Kotsur
Keywords: Ukraine, national minorities, politicization, deportation, return, rehabilitation, ethnopolitics, power, diplomacy

Abstract

The peculiarities of public-political activities of the national minorities on the territory of Ukraine in the first half of the 1990s were explored. The problems, tendencies of the policy of the Ukrainian state concerning the national minorities were revealed. The features of foreign policy influence on ethno-national policy of Ukraine are shown. An attempt to find ways of solving ethnic conflicts.

References

1. Kolesnik І. Ukrainska іstorіografіya. Kontseptualna іstorіya / І. Kolesnik. – K. : Fenіks. – 2014. – S. 295-296.

2. TsDAVO Ukraini. F-5252. Op-1. OD.ZB-2. Prem’yer-mіnіstru Ukraini Fokіnu V.P. «Pro stvorennya tsentru natsіonalnikh kultur». Ark 48-50.

3. TsDAVO Ukraini. F-5252. Op-1. OD.ZB-2. Kabіnetu Mіnіstrіv Ukraini. Pro proyekt Zakonu Ukraini «Pro natsіonalnі menshini v Ukrainі». Ark. 57.

4. TsDAVO Ukraini. F-5252. Op-1. OD.ZB-5. Komіtet u spravakh natsіonalnostey pri Kabіnetі Mіnіstrіv Ukraini. Nakaz vіd 13.02.1992 r., №1 «Pro derzhavniy doslіdnitskiy ta kulturologіchniy tsentr natsіonalnikh kultur». Ark. 1-a.

5. TsDAVO Ukraini. F-5252. Op-1. OD.ZB-5. Zatverdzhene nakazom Komіtetu u spravakh natsіonalnostey pri Kabіnetі Mіnіstrіv Ukraini vіd 13 lyutogo 1992 r. Polozhennya «Pro Derzhavniy doslіdnitskiy ta kulturologіchniy tsentr natsіonalnikh kultur». Ark. 2-4.

6. TsDAVO Ukraini. F-5252. Op-1. OD.ZB-5. Komіtet u spravakh natsіonalnostey pri Kabіnetі Mіnіstrіv Ukraini. Nakaz vіd 05.05.1992 r., №4 «Pro chlenіv pravlіnnya Fondu deportovanikh narodіv Krimu». Ark-7.

7. TsDAVO Ukraini. F-5252. Op-1. OD.ZB-5. Komіtet u spravakh natsіonalnostey pri Kabіnetі Mіnіstrіv Ukraini. Nakaz vіd 06.07.1992 r., №5 «Pro chlenіv Pravlіnnya Ukrainsko-nіmetskogo Fondu». Ark-8.

8. TsDAVO Ukraini. F-5252. Op-1. OD.ZB-5. Komіtet u spravakh natsіonalnostey pri Kabіnetі Mіnіstrіv Ukraini. Nakaz vіd 06.07.1992 r., №6 «Pro chlenіv Pravlіnnya Fondu rozvitku kultur natsіonalnikh menshin Ukraini». Ark-9.

9. TsDAVO. F.5252. Op-1. OD.ZB-33. MATERІALI DO DOPOVІDІ. «Osnovnі napryamki gumanіtarnoi polіtiki derzhavi v suchasnikh umovakh». Ark. 62-78.

10. TsDAVO Ukraini. F-5252. Op-1. OD.ZB-6. Dodatok do Postanovi Kabіnetu Mіnіstrіv Ukraini vіd 17 zhovtnya 1992 r. №20210/96. Polozhennya «Pro Komіtet u spravakh natsіonalnostey pri Kabіnetі Mіnіstrіv Ukraini». Ark. 2-6.

11. TsDAVO Ukraini. F.5252. Op-1. OD.ZB-18. Kabіnet Mіnіstrіv Ukraini. Propozitsіi do kontseptsіi planu ekonomіchnogo і sotsіalnogo rozvitku ta byudzhetu Ukraini na 1994 r. 14.09.1993. №12-223/2. Ark. 101.

12. TsDAVO Ukraini. F-5252. Op-1. OD.ZB-8. Kabіnetu Mіnіstrіv Ukraini «Pro proyekt Ugodi pro printsipi spіvrobіtnitstva mіzh Ukrainoyu ta estonskoyu respublіkoyu po zabezpechennyu prav natsіonalnikh

menshin» vіd 5 chervnya 1992 r. №10471/1. Ark. 138-142.

13. TsDAVO Ukraini. F-5252. Op-1. OD.ZB.-7. Proyekt. Kabіnet Mіnіstrіv Ukraini. Rozporyadzhennya. 1992 r. Pro stvorennya Fondu deportovanikh narodіv Ukraini. Ark. 13-14.

14. TsDAVO Ukraini. F-5252. Op-1. OD.ZB.-7 «Pro Fond deportovanikh narodіv Ukraini». Ark.15-18.

15. TsDAVO Ukraini. F.5252. Op-1. OD.ZB-19. (21 10 93. 7-319/2) Vіtse-prem’yer-mіnіstru Ukraini M.G. Zhulinskomu pro Fond rozvitku kultur natsіonalnikh menshin Ukraini. 20019/2 vіd 7.10.93 r. Ark. 109.111.

16. TsDAVO Ukraini. F.5252. Op-1. OD.ZB-19. Prezidentu Ukraini Kravchuku L.M. Ark. 117-120.

17. TsDAVO Ukraini. F-5252. Op-1. OD.ZB.-7. Komіtet u spravakh natsіonalnostey pri KMU. 26.02. 1992. №1-72/2. Vіtse-prem’yer-mіnіstru. O.І. Slєpіchevu. Ark. 19.

18. TsDAVO Ukraini. F-5252. Op-1. OD.ZB.-7. Programa perebuvannya v Ukrainі uryadovoi delegatsії FRN (27-28 lyutogo 1992 rr.). Ark. 20-21.

19. TsDAVO Ukraini. F-5252. Op-1. OD.ZB-7. Vіtse-prem’yer-mіnіstru Ukraini O.І. Slєpіchevu. 01.04.1992 № 7-111/2. Ark. 76-77.

20. TsDAVO Ukraini. F.5252. Op-1. OD.ZB-17. Vіtse-prem‘yer-mіnіstru Ukraini M.G. Zhulinskomu Pro robotu Komіtetu u spravakh natsіonalnostey pri KMU u pershomu pіvrіchchі 1993 r. ta stvorennya novogo Mіnіsterstva. 20.08.1993. №7-182/2. Ark. 180-183.

21. TsDAVO Ukraini. F.5252. Op-1. OD.ZB. 10. Vityag zі stenogrami u sesіi Verkhovnoi Radi Ukraini «Pro stvorennya pri Komіsіi u spravakh natsіonalnostey ekspertnoi grupi dlya kvalіfіkatsіi proyavіv mіzhnatsіonalnoi vorozhnechі ta posilennya pravovogo naglyadu z boku pravovikh organіv za dіyalnіstyu polіtichnikh і gromadskikh organіzatsіy» 20 travnya 1992 r. Osadchuk P.І. 207. Ark 44-46.

22. TsDAVO Ukraini. F.5252. Op-1. OD.ZB. 10. Prezidentu Ukraini L.M. Kravchuku vіd 08.06.1992. № 14-3/109. Pro dіyalnіst donskogo kozatstva v Ukrainі. Ark. 52.

23. TsDAVO Ukraini. F.5252. Op-1. OD.ZB. 15. Kabіnet Mіnіstrіv Ukraini. №22371/9 vіd 30.12.1992 r. Pro list narodnogo deputata Ukraini M. Porovskogo. Ark. 8-9.

24. TsDAVO Ukraini. F.5252. Op-1. OD.ZB. 15. Vіtse-prem’єr-mіnіstru Ukraini M.G. Zhulinskomu Pro provedennya І Vseukrainskoi konferentsіi kerіvnikіv natsіonalno-kulturnikh tovaristv vіd 26.02.1993 r. № 6-52/2. Ark. 195-198.

25. TsDAVO Ukraini. F-5252. Op-1. OD.ZB-9. Narodniy Rukh Ukraini. Sekretarіat. 20 lipnya 1992 r. № 514. Prem’yer-mіnіstru Ukraini V. P. Fokіnu. Ark. 6-7.

26. TsDAVO Ukraini. F.5252. Op-1. OD.ZB-17. Vіtse-prem’yer-mіnіstru Ukraini M.G. Zhulinskomu Pro robotu Komіtetu u spravakh natsіonalnostey pri KMU u pershomu pіvrіchchі 1993 r. ta stvorennya novogo Mіnіsterstva. 20.08.1993. №7-182/2. Ark. 180-183.

27. TsDAVO Ukraini. F.5252. Op-1. OD.ZB. 10. Narodnomu deputatu Ukraini P.І. Osadchuku (04.06.1992. №6-15-165/1). Ark.42.

28. TsDAVO Ukraini. F.5252. Op-1. OD.ZB-13. Komіtet u spravakh natsіonalnostey pri Kabіnetі Mіnіstrіv Ukraini. Nakaz №1 vіd 16.02.1993 r. «Pro Radu predstavnikіv gromadskikh ob’yednan natsіonalnikh menshin Ukraini». Ark. 1-5

29. TsDAVO Ukraini. F.5252. Op-1. OD.ZB-21. (28.01.93. 3-3-/1) 1-14/17 vіd 21 sіchnya 1993 r. Prezidentu Ukraini dobrodіyu Kravchuku L.M. Pro stan і perspektivi rozv’yazannya problem natsіonalnikh menshin. Ark. 32-35.

30. TsDAVO Ukraini. F.5252. Op-1. OD.ZB-16. Vіtse-prem’yer-mіnіstru Ukraini M.G. Zhulinskomu Pro premіyuvannya kerіvnitstva komіtetu. 17.03.1993 r. №5-71/2. Ark. 4-5.

31. TsDAVO Ukraini. F.5252. Op-1. OD.ZB-16. Kabіnetu Mіnіstrіv Ukraini. Іnformatsіya pro robotu Komіtetu u spravakh natsіonalnostey u bereznі 1993 roku vіd 22 lyutogo 1993 r. №3/20 (29.03.93. №3-85/2). Ark. 21-22.

32. TsDAVO Ukraini. F.5252. Op-1. OD.ZB-16. Kabіnetu Mіnіstrіv Ukraini. Kopіya pres-sluzhbі Kabіnetu Mіnіstrіv Ukraini. Іnformatsіya pro robotu Komіtetu u spravakh natsіonalnostey u kvіtnі 1993 r. 26.04.1993. №3-110/2. Ark. 85-86.

33. TsDAVO Ukraini. F.5252. Op-1. OD.ZB-17. Zatverdzheno postanovoyu KMU vіd 1993 r. Polozhennya pro Ukrainsku chastinu Mіzhuryadovoi ukrainsko-nіmetskoi komіsіi u spravakh deportovanikh nіmtsіv, yakі povertayutsya v Ukrainu. Ark. 11-14.

34. TsDAVO Ukraini. F.5252. Op-1. OD.ZB-17. Yemtsyu Oleksandru Іvanovichu Mіnіstru Ukraini u spravakh natsіonalnostey ta mіgratsіi № 13723/6 vіd 16.06.1993 (15.07.1993. № 4-83/2). Vіtse-prem’yer-mіnіstru Ukraini M.G. Zhulinskomu Pro zvernennya Ukrainsko-nіmetskogo fondu. Ark. 110-111.

35. TsDAVO Ukraini. F.5252. Op-1. OD.ZB-17. Vіtse-prem’yer-mіnіstru Ukraini M.G. Zhulinskomu Pro robotu Komіtetu u spravakh natsіonalnostey pri KMU u pershomu pіvrіchchі 1993 r. ta stvorennya novogo Mіnіsterstva. 20.08.1993. №7-182/2. Ark 180-183.

36. TsDAVO Ukraini. F.5252. Op-1. OD.ZB-19. 8 10 93. 14-290/2 Mіnіstru Kabіnetu Mіnіstrіv Ukraini І.P. Dotsenku Pro dіyalnіst Mіnіsterstva Ukraini u spravakh natsіonalnostey ta mіgratsіi і umovi yogo roboti. Ark. 36-37.

37. TsDAVO Ukraini. F.5252. Op-1. OD.ZB-20. 30.11.93. 14-402/2 na protokol zasіdannya KMU vіd 17.02.93 № 5. KMU. Pro provedenu robotu Mіnіsterstvom Ukraini u spravakh natsіonalnostey ta mіgratsіi u listopadі ts.r. Ark. 114-115.

38. TsDAVO Ukraini. F.5252. Op-1. OD.ZB-20. Rekomendatsiya Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii «Russkaya kultura v kontekste sotsialno-istoricheskikh realiy Ukrainy (konets KhKh stoletiya)». Ark. 127-130.

39. TsDAVO Ukraini. F.5252. Op-1. OD.ZB-20. Proyekt. Prezidentovі Ukraini L.M. Kravchuku. Ark. 120-122.

40. TsDAVO Ukraini. F.5252. Op-1. OD.ZB-25. Mіnіsterstvo Ukraini u spravakh natsіonalnostey ta mіgratsіi. Nakaz 03 serpnya 1994 r. № 12. m. Kiyev Pro lіkvіdatsіyu Mіnіsterstva Ukraini u spravakh natsіonalnostey ta mіgratsіi. Ark 29-30.

41. TsDAVO Ukraini. F.5252. Op-1. OD.ZB-49. RADA NATSІONALNIKH TOVARISTV UKRAINI 31 lipnya 1995 roku. № 49 PREZIDENTU UKRAINI L.D. KUCHMІ, PREM’YER-MІNІSTRU UKRAINI YE. K. MARCHUKU. Ark. 143-145.

42. TsDAVO Ukraini. F.5252. Op-1. OD.ZB-28. Dovіdka pro vikonannya Zakonu «Pro natsіonalnі menshini v Ukrainі» u Chernіvetskіy oblastі. Ark. 243-248.

43. TsDAVO Ukraini. F.5252. Op-1. OD.ZB-29. 28.06.94. 12-267/2 Vіtse-prem’yer-mіnіstrovі Ukraini M.G. Zhulinskomu Pro premіyuvannya kerіvnitstva Mіnіsterstva Ukraini u spravakh natsіonalnostey ta mіgratsії. Ark. 126-127.

44. TsDAVO Ukraini. F.5252. Op-1. OD.ZB-32. 26.10.94. 14-94/2 Na protokol zasіdannya Kabіnetu Mіnіstrіv Ukraini №5 vіd 17.02.93 r. Kabіnet Mіnіstrіv Ukraini. Pro robotu Mіnіsterstva Ukraini u spravakh natsіonalnostey. mіgratsіi ta kultіv u zhovtnі 1994 roku. Ark. 209-211.

45. TsDAVO Ukraini. F.5252. Op-1. OD.ZB-35. 25.03.94. 10-137/1. Prezidentovі Ukraini L.M. Kravchuku. Ark. 117-133.

46. TsDAVO. F.5252. Op-1. OD.ZB-40. Dodatok №1. DOVІDKA. Pro robotu Upravlіnnya u spravakh natsіonalnikh menshin. Ark. 48-51.

47. TsDAVO Ukraini. F.5252. Op-1. OD.ZB-41. 19.01.5 / 9-38/2 /21712/2 vіd 29.12.1994 r. Kabіnet Mіnіstrіv Ukraini. Vіtse-prem’yer-mіnіstrovі І.F. Kurasu. Ark. 84-85.

48. TsDAVO Ukraini. F.5252. Op-1. OD.ZB-41. Akademіya Nauk Ukraini. Prezidentu Ukraini L.D. Kuchmі. Shchodo kulturno-polіtichnoi іntegratsіi Krimu v Ukrainі (6/675-2. 19.08.94). Ark. 90-93.

49. TsDAVO Ukraini. F.5252. Op-1. OD.ZB-43. Mіnіsterstvo Ukraini u spravakh natsіonalnostey, mіgratsіi ta kultіv, 20.02.1995. № 8-122/2. Vіtse-prem’yer-mіnіstrovі Ukraini І.F. Kurasu. Ark. 54-56.

50. TsDAVO. F.5252. Op-1. OD.ZB-54. Ukraina Respublika Krym g. Simferopol № 208/4 17 noyabrya 1994 r. OTKRYTOYE PISMO. Predsedatelya obshchestva nemtsev Kryma «Vidergeburt». Deputata Verkhovnogo Soveta po nemetskomu odnomandatnomu natsionalnomu izbiratelnomu okrugu Renpeninga Vladimira Karlovicha Prezidentam Ukrainy i Respubliki Krym. Predsedatelyam Verkhovnykh Sovetov Ukrainy i Kryma Premyer-ministram KMU i Pravitelstva Krym. Ark. 100-105.

51. TsDAVO Ukraini. F.5252. Op-1. OD.ZB-68. Mіnіsterstvo Ukraini u spravakh natsіonalnostey ta mіgratsіi. Listuvannya z KMU z pitan osnovnoi dіyalnost, 30 kvіtnya – 31 travnya 1996 r. Na 218 arkushakh. Zberіgati postіyno. / TsDAVO. F.5252. Op-1. OD.ZB-68. 05.05. 1996 r Іnіtsіativa № 13-186/2 Kabіnet Mіnіstrіv Ukraini NІMTsІ V UKRAINІ. Ark. 1-2.

52. TsDAVO Ukraini. F.5252. Op-1. OD.ZB-53. Mіnіsterstvo Ukraini u spravakh natsіonalnostey. mіgratsіi ta kultіv. Listuvannya z KMU z pitan osnovnoi dіyalnostі mіnіsterstva, 4 grudnya –29 grudnya 1995 r. Na 201 arkushі. / TsDAVO. F.5252. Op-1. OD.ZB-53. 18.12.95. 9-671/2 Vіtse-prem’yer-mіnіstru Ukraini І.F. Kurasu. Ark. 79-81.

53. TsDAVO Ukraini. F.5252. Op-1. OD.ZB-67. Mіnіsterstvo Ukraini u spravakh natsіonalnostey ta mіgratsіi. Listuvannya z KMU z pitan osnovnoi dіyalnostі, 12 kvіtnya – 30 kvіtnya 1996 r. Na 118 arkushakh. Zberіgati

postіyno. / TsDAVO. F.5252. Op-1. OD.ZB-67. MІNІSTERSTVO UKRAINI u spravakh natsіonalnostey ta mіgratsіi 16.04.96. № 14-23/2. Na № 5899/2 vіd 25.03.96. 5909/2 vіd 31.03.96. Vіtse-prem’yer-mіnіstru Ukraini І.F. Kurasu. Kopіya: Mіnіsterstvu zakordonnikh sprav Ukraini. Ark. 68-71.

54. TsDAVO Ukraini. F.5252. Op-1. OD.ZB-54. Mіnіsterstvo Ukraini u spravakh natsіonalnostey, mіgratsіi ta kultіv. Listuvannya z APU і VRU z pitan osnovnoi dіyalnostі mіnіsterstva, 3 sіchnya – 30 travnya 1995 r. Na 233 arkushakh. / TsDAVO. F.5252. Op-1. OD.ZB-54. 24.05.5., 9-312/1. 1-15/1009 vіd 12.05.95. Admіnіstratsіya Prezidenta Ukraini. Ark. 216-219.

55. TsDAVO Ukraini. F.5252. Op-1. OD.ZB-53. ІNFORMATSІYA. Pro khіd vikonannya Zakonu «Pro natsіonalnі menshini v Ukrainі» v Zakarpatskіy oblastі. Ark. 169-174.

56. TsDAVO Ukraini. F.5252. Op-1. OD.ZB-54. GLAVA ADMІNІSTRATSІI PREZIDENTA UKRAINI 12.05.95 № 1-15/1009 Mіnіsterstvo zakordonnikh sprav Ukraini. Mіnіsterstvo Ukraini u spravakh natsіonalnostey, mіgratsіi і kultіv. Mіnіsterstvo ekonomіki Ukraini. Ark. 221 a.

57. TsDAVO Ukraini. F.5252. Op-1. OD.ZB-44. PROTOKOL Pershogo zasіdannya Dvostoronnoi ukrainskoslovatskoi komіsіi z pitan natsіonalnikh menshin, osvіti і kulturi. Ark. 7-11.

58. TsDAVO Ukraini. F.5252. Op-1. OD.ZB-45. Mіnіsterstvo Ukraini u spravakh natsіonalnostey, mіgratsіi ta kultіv. Listuvannya z KMU z pitan osnovnoi dіyalnostі, 3 kvіtnya – 28 kvіtnya 1995 r. Na 236 arkushakh. Zberіgati postіyno. / TsDAVO. F.5252. Op-1. OD.ZB-45. 13.04.1995. 12-236/2 VІTsE-PREMЄRMІNІSTROVІ UKRAINI. І.F. Kurasu. Ark. 92-94.

59. TsDAVO Ukraini. F.5252. Op-1. OD.ZB-46. Mіnіsterstvo Ukraini u spravakh natsіonalnostey, mіgratsіi ta kultіv. Listuvannya z KMU z pitan osnovnoi dіyalnostі, 3 travnya – 22 travnya 1995 r. Na 198 arkushakh. Zberіgati postіyno. / TsDAVO. F.5252. Op-1. OD.ZB-46. № 1-P 3.04.95 r. Vіtse-prem’yer-mіnіstru Ukraini Chlen-korespondentu NAN Ukraini І.F. Kurasu. Ark. 153-154.

60. TsDAVO Ukraini. F.5252. Op-1. OD.ZB-52. Mіnіsterstvo Ukraini u spravakh natsіonalnostey, mіgratsіi ta kultіv. Listuvannya z KMU z pitan osnovnoi dіyalnostі mіnіsterstva, 3 listopada –30 listopada 1995 r. Na 173 arkushakh. / TsDAVO. F.5252. Op-1. OD.ZB-52. 9-599/2. 3.11.95 Vіtse-prem’yer-mіnіstrovі Ukraini І.F. Kurasu. 26-27 zhovtnya 1995 roku. Ark. 2-4.

61. TsDAVO. F.5252. Op-1. OD.ZB-54. DOVІDKA. Pro mіzhetnіchnu situatsіyu ta zabezpechennya Ukrainoyu natsіonalno-kulturnikh ta osvіtnіkh potreb natsіonalnikh menshin Respublіki Krim. Ark. 109-114.

Author Biography

Vitalii Victorovych Kotsur

Kotsur Vitalii Victorovych, PhD in Political Sciences, Assoc. Prof., Senior Research Scientist of the Department of National Minorities of I. F. Kuras Institute of Political and Ethno-National Research of the National Academy of Sciences of Ukraine.

Published
2017-09-25
How to Cite
Kotsur, V. (2017). UKRAINE IN THE CONDITIONS OF ETHNOPOLITICAL INFLUENCES OF THE FIRST HALF OF 199Oth: PROBLEMS, TRENDS, SEARCH OF SOLUTIONS. Scientific Notes on Ukrainian History, (42), 109-124. Retrieved from https://snouh.com/index.php/journal/article/view/73
Section
PART ІІ. ETHNICAL AND POLITICAL PROCESSES IN UKRAINE