PROBLEM OF PRESERVATION OF ETHNICITY IN CORRESPONDENCE M.I.SIKORSKOHO: INTERNATIONAL DIMENSION

  • Tetyana Vadymivna Grudevych
Keywords: M. Sikorskiy, Shalom Aleicham, ethnicity, mails, international relations, collaboration

Abstract

There is an analyzation of the problem of the safety of ethnical mailing of M.Sikorskiy with foreign scientists, intellectual persons, ambassadors and legations.

References

1. Bentsianov S. L. [Lyst profesora psykholoh. nauk S. L. Bentsianovavid 12.03. [1984] r. M. I. Sikorskomu] / S. Bentsianov SShA – 1 ark. – Zaholov. sformul. na osn. analizu danoho dok. – Osobystyi arkhiv Sikorskoho M. I.

2. Valentain E. [Lyst koordynatora prohramy spryiannia parlamentovi Ukrainy [1997] M. I. Sikorskomu] / E. Valentain. – Fond Ukraina-SShA. – Zahol. sformul. na osnovi analizu danoho dok. – Osobystyi arkhiv Sikorskoho M. I.

3. Darevych D. [Lyst vid holovnoho kuratora vystavky «Skarby Ukrainy». [1991] M.I.Sikorskomu] / D. Darevych. Toronto. – 1. ark. – Zahol. sformul. na osnovi danoho dok. – Lyst nadislanyi iz Kanady. – Osobystyi arkhiv Sikorskoho M.I.

4. Evans S. [Lyst prezydenta Amerykanskoho Biohrafichnoho Instytutu [2000] M. I. Sikorskomu] / S. Evans. SShA – Zahol. sformul na osnovi analizu danoho dok. – Osobystyi arkhiv Sikorskoho M. I.

5. Pohoretskyi Z. [Lyst predstavnyka muzeiv Kanady [1991] M. I. Sikorskomu] / Z. Pohoretskyi. Kanada – 1. ark. – Zahol. sformul na osnovi analizu danoho dok. – Osobystyi arkhiv Sikorskoho M. I.

6. Posolstvo Kytaiskoi Narodnoi Respubliky v Ukraini [Lyst [1999] M. I. Sikorskomu ] / Kyiv: – 1 ark. – Zahol. sformul. na osnovi analizu danoho dok. – Osobystyi arkhiv Sikorskoho M. I.

7. Sikorskyi M. I. [Lyst M. I. Sikorskoho vid 26.01 1976 r. M. Shahalu] [Rukopys] / M. I. Sikorskyi. – 1976. – 1 ark. – Zahol. sformul. na osn. analizu danoho dok. – Osobystyi arkhiv Sikorskoho M. 

8. Chernomyrdin V. S. [Lyst Nadzvychainoho i povazhnoho posla Rosiiskoi Federatsii v Ukraini [2001 – 2009.] M. I. Sikorskomu ] / V. Chernomyrdin. RF – 1 ark. – Zahol. sformul. na osnovi analizu danoho dok. – Osobystyi arkhiv Sikorskoho M. I.

Author Biography

Tetyana Vadymivna Grudevych

Grudevych Tetyana Vadymivna, Head of Research sector «Museum «Postal Station» of National Historical and Ethnographic Reserve «Pereiaslav».

Published
2017-09-25
How to Cite
Grudevych, T. (2017). PROBLEM OF PRESERVATION OF ETHNICITY IN CORRESPONDENCE M.I.SIKORSKOHO: INTERNATIONAL DIMENSION. Scientific Notes on Ukrainian History, (42), 91-96. Retrieved from https://snouh.com/index.php/journal/article/view/70
Section
PART ІІ. ETHNICAL AND POLITICAL PROCESSES IN UKRAINE