STRATEGIC CONCERNS OF FORMATION A MODERN STATE POLICY IN PUBLIC COMMUNICATIONS: ANALYSIS, PROBLEMS AND PROSPECTS

  • Olexandr Yevgeniyovych Bukhtatyi
Keywords: public communication, access to public information, participation in administration of state affairs

Abstract

The article examines the views and positions of national researchers and scholars on strategic concerns of formation a state policy in public communications in Ukraine. It is defined that the processes of democratic governance are inextricably connected with the aspects of creation, retrieval, accumulation, storage and dissemination of public information, so there is a need for reform of fundamentals and approaches to strategic principles of the state policy.

References

1. Almond G. Grazhdanskaya kultura : politicheskiye ustanovki i demokratiya v pyati stranakh / G. Almond, S. Verba ; [per. s angl. E. Gendelya]. – M. : Mysl. 2014. – 500 s.

2. Gnidyuk N. Posіbnik shchodo provedennya publіchnikh konsultatsіy / N. Gnidyuk, V. Gorshkova, N. Dnіprenko ta іn. – K. : Mіzhnarodniy tsentr perspektivnikh doslіdzhen, 2004. – 69 s.

3. Yevropeyskiy dosvіd normativno-proyektnogo zabezpechennya rozvitku іnformatsіynogo suspіlstva: visnovki dlya Ukraini [analіtichna dopovіd] / Natsіonalniy іnstitut strategіchnikh doslіdzhen. – 2014. – Elektronniy resurs. – Rezhim dostupu : http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/Gnatyuk-59546.pdf.

4. Іnstitutsіyne zabezpechennya derzhavnoyi komunіkativnoyi polіtiki: dosvіd krayin Yevropi / analіt. dop. – K. : NІSD. 2014. – S. 3–4, 34–39.

5. Kodeks krashchikh praktik uchastі gromadskostі u protsesі priynyattya rіshen / Rekomendatsі] Radu Yevropi vіd 1 zhovtnya 2009 r. – Elektronniy resurs. – Rezhim dostupu : http://civic.kmu.gov.ua/consult_mvc_kmu/uploads/attach-580-1000661041.pdf.

6. Kokhan A. Derzhavna komunіkativna polіtika – mekhanіzm efektivnoi dіyalnostі іnstitutu publіchnoi vlady v Ukrainі. – http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/e-journals/Dutp/2011_1/txts/Kohan.pdf.

7. Mak-Kveyl D. Teorіya masovoi komunіkatsіi / Denіs Mak-Kveyl ; [per. z angl. O. Vozna, G. Stashkіv]. – Lvіv : Lіtopis. 2010. – 538 s.

8. Modernіzatsіya Ukrainu: viznachennya prіoritetіv reform / vіdp. redaktori І. Kolіushko, І. Burakovskiy, O. Sushko, Ye. Zakharov ta Ye. Bistritskiy. – K. : Vіdrodzhennya, 2009. – 123 s.

9. Moska G. Istoriya politicheskikh doktrin [monografiya] / G. Moska ; [per. s ital. E. I. Temnov]. – M. : Izdatelstvo «Rusayns». 2015. – 260 s.

10. Romanenko Ye. Dіalogіchna vzaєmodіya gromadskostі ta organіv derzhavnoi vladi u protsesі formuvannya derzhavnoi polіtiki / Ye. Romanenko // Aktualnі problemi derzhavnogo upravlіnnya. – 2014. – Vip. 2. – S. 50-54.

11. Slіsarenko І. Pablіk rileyshnz u sistemі komunіkatsіi ta upravlіnnya: [navch. posіb.] / І. Yu. Slіsarenko. – K. : MAUP. 2001. – 104 s.

12. Uchast gromadskostі u protsesі priynyattya rіshen na mіstsevomu rіvnі : posіb. – K. : Lenvіt. 2012. – 64 s.

Author Biography

Olexandr Yevgeniyovych Bukhtatyi

Bukhtatyi Olexandr Yevgeniyovych, PhD in Public Administration, Chief Consultant of The Head Department for Information Policy of the Presidential Administration of Ukraine.

Published
2017-09-25
How to Cite
Bukhtatyi, O. (2017). STRATEGIC CONCERNS OF FORMATION A MODERN STATE POLICY IN PUBLIC COMMUNICATIONS: ANALYSIS, PROBLEMS AND PROSPECTS. Scientific Notes on Ukrainian History, (42), 8-15. Retrieved from https://snouh.com/index.php/journal/article/view/58
Section
PART І. MODERN PROBLEMS OF THE POLITICAL SYSTEM OF UKRAINE