HISTORIOGRAPHY OF DOMESTIC CRATOLOGICAL DISCOURSE: QUARTER CENTURY OF RESEARCHES, CONCEPTUALIZATIONS, GENERALIZATIONS

  • Borys Demyanenko
Keywords: cratology, power, political power, state power, social power

Abstract

Historiographical analysis of the most remarkable Ukrainian publications of independence period devoted to the study of power (political, civil, social, etc.) in the context of organic combination of the achievements of international theory of power (democratic experience first of all) with the Ukrainian political and power context is suggested in the article. A detailed review of domestic cratological discourse, its creative interpretation will allow to reach a new level of power (political, civil, social, etc.) phenomenon understanding, overcome persistent stereotypes, amateur and mythologized ideas of it, formulate qualitative and effective practical recommendations, minimize the negative effects of the crisis in the Ukrainian political system, introduce an effective model of government that would meet the current needs of post-totalitarian Ukraine from one hand and handle historical, civilization and globalization challenges from other. As a result of the carried out historiographical analysis of Ukrainian cratological discourse has been ascertained that the power (political, civil, social, etc.) in national literature is considered as a leadershipsubordination relationship in social group, the state and society; as volitional element which is reflected in the ability to impose own will using coercion and persuasion, to subordinate others by own interests; as an institution that can provide unity of action and established order in public relations. Domestic cratological heritage has a powerful heuristic potential, has demonstrated sufficient theoretical and methodological provision of empirical researches of power. Conceptual problems of power that has been a major subject of debate in Western philosophy, political science, sociology, psychology and cultural studies for long time have found the proper implementation in the national social science. Author of the article defines the range of cratological problems that require deeper study and conceptualization.

References

1. Deyanenko B. L. Rozvytok kratolohichnykh znan v Ukrayini / B. L. Dem”yanenko. – Korsun’- Shevchenkivs’kyy : FOP Havryshenko V. M., 2011. – 794 s.

2. Babkin V. D. Narod i vlast / V. D. Babkin, V. N. Selivanov. – K.: Manuskript, 1996. – 448 s.

3. Politychni struktury ta protsesy v suchasniy Ukrayini: Politolohichnyy analiz / F. M. Rudych, V. B. Bezverkhyy, M. H. Kyrychenko, A. M. Kobrynska, A. M. Makarov / NAN Ukrayiny ; Instytut natsionalnykh vidnosyn i politolohiyi. – K.: Naukova dumka, 1995. – 266 s.

4. Vydrin D. H. Ukrayina na porozi ХХI st.: Politychnyy aspekt / D. H. Vydrin, D. V. Tabachnyk. – K.: Lybid, 1995. – 294 s.

5. Hrabovskyy S. Narysy z istoriyi ukrayins’koho derzhavotvorennya / S. Hrabovskyy, S. Stavroyani, L. Shklyar. – K.: Heneza, 1995. – 608 s.

6. Lytvyn V. Politychna arena Ukrayiny. Diyovi osoby i vykonavtsi / V. Lytvyn. – K.: Abrys, 1994. – 495 s.

7. Kampo V. Problemy evolyutsiyi uryadovoyi vlady / V. Kampo // Ukrayins’ke pravo. – 1995. – № 1. – S. 44-51.

8. Korniyenko M. Derzhavna vlada i mistseve samovryaduvannya : aktual’ni pytannya teoriyi i praktyky / M. Korniyenko // Ukrayins’ke pravo. – 1995. – № 1. – S. 68-77.

9. Naumkina S. M. Sotsialno-politicheskie aspektyi upravleniya / S. M. Naumkina. – Odessa : Logos, 1994. – 175 s.

10. Ryabchuk M. Demokratiya i «partiya vlady» v Ukrayini / M. Ryabchuk // Politychna dumka. – 1994. – № 3. – S. 37-43. Ryabchuk M. Deshcho pro «partiyu vlady» ta kryzu demokratychnoho rukhu [Tekst] / M. Ryabchuk // Suchasnist’. – 1994. – № 12. – S. 50-61.

11. Shapoval V. M. Prezydent u mekhanizmi zdiysnennya derzhavnoyi vlady / V. M. Shapoval. – K. : Nats. in-t stratehichnykh doslidzhen’, 1995. – 30 s.

12. Shchedrova H. P. Hromadyans’ke suspil’stvo, pravova derzhava i politychna svidomist’ hromadyan / H. P. Shchedrova. – K. : VIPOL, 1994. – 112 s.

13. Mistseve samovryaduvannya v Ukrayini : Istoriya, problemy, propozytsiyi / Red. I. Butko [Fond spryyannya stanovlennya i rozvytku mistsevoho samovryaduvannya Ukrayiny]. – K, 1994. – 180 s.

14. Politolohiya postkomunizmu : Politychnyy analiz postkomunistychnykh suspil’stv / Ker. avt. kol. V. Polokhalo. – K. : Politychna dumka, 1995. – 368 s.

15. Avksent’yeva T. H. Polityka i vlada v informatsiynu epokhu : ukrayins’kyy kontekst : monohrafiya / T. H. Avksent’yeva ; Kharkiv. nats. un-t im. V. N. Karazina. – Kharkiv : KhNU im. V. N. Karazina, 2013. – 323 s.

16. Antonyuk O. V. Etnokratolohichnyy slovnyk / O. V. Antonyuk, S. S. Boyko, Yu. V. Bondar, K. O. Vashchenko, V. I. Volobuyev. – K. : Mizhrehion. akad. upr. personalom, 2007. – 576 s.

17. Politychna systema dlya Ukrayiny : istorychnyy dosvid i vyklyky suchasnosti / O. H. Arkusha, S. O. Bila, V. F. Verstyuk ta in. ; hol. red. V. M. Lytvyn. – K. : Nika-Tsentr, 2008. – 988 s.

18. Balats’kyy O. F. Zakonodavcha i vykonavcha vlada u byudzhetnomu protsesi (na prykladi derzhavnoyi polityky u prykordonnykh rehionakh) / O. F. Balats’kyy, S. M. Frolov // Visn. Sum. derzh. un-tu. Ser. Ekonomika. – 2011. – № 2. – S. 5-12.

19. Bandurka O. M. Vlada v Ukrayini na zlami druhoho i tret’oho tysyacholit’ / O. M. Bandurka, V. A. Hrechenko ; Un-t vnutr. sprav. – Kh., 2000. – 304 s.

20. Bilchik V. Transformatsiyni protsesy u krayinakh Vyshehrads’koyi hrupy ta Ukrayini : porivnyal’nyy analiz / V. Bilchik, V. Dostal, O. Duleba, A. Dzhevitski, O. Haran’ ; red. : H. M. Perepelytsya ; Foreign policy research inststute. – K. : Stylos, 2013. – 301 s.

21. Biryukova H. Psykholohichna pryroda vladnykh vidnosyn / H. Biryukova // Lyudyna i polityka. – 1999. – № 1. – S. 24-28.

22. Bul’benyuk S. S. Fenomen politychnoyi vlady kriz’ pryzmu dykhotomiy «vlada – osoba», «vlada – panuvannya», «vlada – upravlinnya» / S. S. Bul’benyuk // Visnyk Derzhavnoyi akademiyi kerivnykh kadriv kul’tury i mystetstv : Shchokvartal’nyy naukovyy zhurnal. – 2009. – № 4. – S. 136-140. Bul’benyuk S. S. Analiz mohutnosti i vplyvu v kontsepti politychnoyi vlady : osnovni pidkhody ta napryamy [Tekst] / S. S. Bul’benyuk // Visnyk Derzhavnoyi akademiyi kerivnykh kadriv kul’tury i mystetstv : Shchokvartal’nyy naukovyy zhurnal. – 2010. – № 1. – S. 155-159. Bul’benyuk S. S. Osnovni problemy politychnoho dyskursu vlady [Tekst] / S. S. Bul’benyuk // Visnyk Derzhavnoyi akademiyi kerivnykh kadriv kul’tury i mystetstv : Shchokvartal’nyy naukovyy zhurnal. – 2010. – № 3. – S. 178-182. Bul’benyuk S. Psykholohichnyy vyyav atrybutnykh vlastyvostey (form) politychnoyi vlady / S. Bul’benyuk // Politychnyy menedzhment : Ukrayins’kyy naukovyy zhurnal. – 2012. – № 1/2. – S. 74-81. Bul’benyuk S. Doslidnyts’kyy kontsept politychnoyi vlady [Tekst] / S. Bul’benyuk // Suchasna ukrayins’ka polityka. Polityky i politolohy pro neyi / In-t polit. i etnonats. doslidzhen’ im. I. F. Kurasa, Ukr. tsentr polit. menedzhmentu, Asotsiatsiya polit. nauk Ukrayiny, Ukr. akad. polit. nauk, Chornomors’kyy derzh. un-t im. P. Mohyly. – K., 2011. – Vyp. 23. – S. 44-53. Bul’benyuk S. Deyaki aspekty rozhlyadu sotsiopsykholohichnoyi pryrody fenomenu politychnoyi vlady [Tekst] / S. Bul’benyuk // Osvita rehionu. Politolohiya. Psykholohiya. Komunikatsiyi : [ukrayins’kyy naukovyy zhurnal] / Un-t «Ukrayina», Vseukr. asots. polit. nauk. – K. : Ukrayina, 2009. – № 1. – S. 119-123.

23. Bunets’kyy L. L. Transformatsiya instytutsiynoyi systemy politychnykh vidnosyn ta vlady v derzhavakh postradyans’koho prostoru (na prykladi Ukrayiny) / L. L. Bunets’kyy // Visnyk Kyyivs’koho natsional’noho universytetu. – 2007. – №84-86. – S.162-165. Bunets’kyy L. L. Instytut vlady v Ukrayini : konflikt interesiv ta reytynh doviry / L. L. Bunets’kyy // Visnyk SevNTU : zb. nauk. prats’. Seriya : Politolohiya. – Sevastopol’, 2010. – Vyp. 112. – S. 79-85.

24. Burkovs’kyy P. Problema vyznachennya vlady u ХХ st. Rekonstruktsiya vidnosyn panuvannya u krytychnykh kontseptsiyakh A. Hramshi i Frankfurts’koyi shkoly / P. Burkovs’kyy // Lyudyna i polityka. – 2003. – № 1. – S. 70-83.

25. Venher V. V. Funktsiyi publichnoyi vlady : sotsial’no-ekonomichna sutnist’ i napryamy realizatsiyi / V. V. Venher // Aktual’ni problemy ekonomiky. – 2011. – № 12. – S. 10-16.

26. Vysots’kyy O. Yu. Politychna vlada v Ukrayini : problemy lehitymatsiyi ta modernizatsiyi : [monohrafiya] / O. Yu. Vysots’kyy. – D. : Innovatsiya, 2012. – 130 s.

27. Voronov I. O. Fenomen vlady : horyzonty lyuds’koho i politychnoho vymiru : Monohr. / I. O. Voronov ; In-t polit. i etnonats. doslidzh. NAN Ukrayiny. – K. : Heneza, 2005. – 287 s. Voronov I. O. Hlobalizatsiya i polityka : Realiyi i perspektyvy sotsial’nykh transformatsiy / I. O. Voronov. – K. : Heneza, 2004. – 288 s. Voronov I. O. Demokratychnyy tranzyt : polityko-vladni transformatsiyi / I. O. Voronov. – K. : Heneza, 2006. – 230 s. Voronov I. O. Pravova derzhava yak predmet politolohiyi : istoriya, teoriya, metodolohiya doslidzhennya : avtoref. dys... d-ra polit. nauk : 23.00.02 ; NAN Ukrayiny. In-t polit. i etnonats. doslidzh. / I. O. Voronov. – K., 2003. – 30 s. Voronov I. O. Pravova derzhava yak predmet politolohichnoho analizu / I. O. Voronov. – K. : ViRA INSAYT, 2000. – 375 s.

28. Stanovlennya vladnykh struktur v Ukrayini (1991–1996) [Tekst] / Red. : O. Haran’, V. Kulyk, O. Mayboroda. – K. : Haz. «Den’», 1997. – 178 s.

29. Haran’ O. Polityko-derzhavni peretvorennya v Ukrayini / O. Haran’, S. Makeyev // Politychni i ekonomichni peretvorennya v Rosiyi i Ukrayini. – M. : Try kvadrata, 2003. – S. 177-211.

30. Horbatenko V. P. Istoriya politychnoyi dumky v Ukrayini : navch. posib. / V. P. Horbatenko, M. A. Ostapenko, I. A. Horbatenko ; Mizhrehion. akad. upr. personalom. – K., 2007. – 128 s.

31. Pravovi mekhanizmy vzayemodiyi derzhavy i hromadyans’koho suspil’stva v Ukrayini : istorychnyy dosvid i vyklyky suchasnosti : nauk. zapyska / V. P. Horbatenko, I. O. Kresina, O. V. Kukuruz, V. P. Tymoshchuk, O. V. Stryel’tsova, L. O. Matviychuk ; NAN Ukrayiny, In-t derzhavy i prava im. V. M. Korets’koho. – K., 2013. – 82 s.

32. Hordiyenko M. H. Imperatyv lehitymnoyi modeli vlady v umovakh reformuvannya politychnoyi systemy Ukrayiny / M. H. Hordiyenko // Naukovi zapysky Instytutu politychnykh i etnonatsional’nykh doslidzhen’ im. I. F. Kurasa NAN Ukrayiny / redkol. : Yu. A. Levenets’ (holova) ta in. – Vyp. 36 : Kurasivs’ki chytannya – 2007 : Vlada i suspil’stvo v suchasniy Ukrayini : mekhanizmy vzayemodiyi. – K. : Znannya Ukrayiny, 2007. – S. 35-46.

33. Hrechenko V. A. Vlada v Ukrayini na zlami druhoho i tret’oho tysyacholit’ : Monohrafiya / V.A. Hrechenko [Universytet vnutrishnikh sprav]. – X.: Vyd-vo Un-tu vnutr. sprav, 2000. – 304 s.

34. Dem”yanenko B. L. Politychna vlada / B. L. Dem”yanenko // Politolohiya : Navchal’nyy posibnyk / N. V. Hrytsyak, B. L. Dem”yanenko, V. M. Dem”yanenko ; Za red. B. L. Dem”yanenka. – 3-tye vyd., dopov. i utoch. – K. : Vydavnychyy tsentr TOV Sofiya-A, 2008. – 754 s. – S. 25-49. Dem”yanenko B. L. Rozvytok kratolohichnykh znan’ v Ukrayini : avtoref. dys... d-ra polit. nauk : 23.00.01 ; NAN Ukrayiny, In-t polit. i etnonats. doslidzh. im. I. F. Kurasa / B. L. Dem”yanenko. – Pereyaslav-Khmel’nyts’kyy, 2012. – 34 s. Dem”yanenko B. L. Stereotypy avtorytaryzmu v ukrayins’kiy vladi / B. L. Dem”yanenko // Visnyk Derzhavnoyi akademiyi kerivnykh kadriv kul’tury i mystetstva : Naukovyy zhurnal. 2”2008. – K. : Milenium, 2008. – S. 120-124. Dem”yanenko B. Opozytsiya v Ukrayini : mayemo te, shcho mayemo... / B. Dem”yanenko // Politolohichnyy visnyk. Zb-k nauk. prats’. – K. : «INTAS», 2012. – Vyp. 66. – S. 297-307. Dem”yanenko B. Rozvytok vitchyznyanykh kratolohichnykh znan’ : istorychna retrospektyva / B. Dem”yanenko // Humanitarnyy visnyk DVNZ «Pereyaslav-Khmel’nyts’kyy derzhavnyy pedahohichnyy universytet imeni Hryhoriya Skovorody» : Zbirnyk naukovykh prats’. – Pereyaslav-Khmel’nyts’kyy, 2013. – Vyp. 28. – Tom II. – 626 s. – S. 503-512. Dem”yanenko B. Rozvytok kratolohichnykh znan’ v zarubizhnykh krayinakh : istorychna retrospektyva / B. Dem”yanenko // «Hileya:* naukovyy visnyk». Zbirnyk naukovykh prats’ / Hol. red. V. M. Vashkevych. – K. : VIR UAN, 2013. – Vypusk 68 (№ 1). – S. 225-232. Dem”yanenko B. Transformatsiya «oblychchya» vlady v suchasniy zarubizhniy kratolohiyi / B. Dem”yanenko // «Hileya:* naukovyy visnyk». Zbirnyk naukovykh prats’ / Hol. red. V. M. Vashkevych. – K. : VIR UAN, 2013. – Vypusk 72 (№ 5). – S. 804-809. Dem”yanenko B. Ukrayins’ka vlada yak vidobrazhennya posttotalitarnykh tsinnisnykh oriyentatsiy / B. Dem”yanenko // Instytut politychnykh i etnonatsional’nykh doslidzhen’ im. I. F. Kurasa NAN Ukrayiny. Naukovi zapysky / Redkol. : Yu. A. Levenets’ (holova) ta in. – Vyp. 36 : Kurasivs’ki chytannya – 2007 : Vlada i suspil’stvo v suchasniy Ukrayini : mekhanizmy vzayemodiyi. – K. : Znannya Ukrayiny, 2007. – S. 317-323.

35. Dovhyy S. V. Osoblyvosti instytualizatsiyi politychnoyi vlady v Ukrayini : avtoref. dys... kand. polit. nauk ; Odes. nats. yuryd. akad. / S. V. Dovhyy. – O., 2007. – 15 s.

36. Drozdova S. O. Kontsept «vlada» u suchasnomu rosiys’komu politychnomu dyskursi : avtoref. dys... kand. filol. nauk : 10.02.02 ; Dnipropetr. nats. un-t. / S. O. Drozdova. – D., 2004. – 20 s.

37. Zhuravs’kyy V. S. Metodolohichni problemy doslidzhennya politychnoyi systemy / V. S. Zhuravs’kyy. – K. : Parlament·s’ke vyd-vo, 2000. – 64 s. Zhuravs’kyy V. S. Politychna systema Ukrayiny : problemy stanovlennya i rozvytku (pravovyy aspekt) / V. S. Zhuravs’kyy. – K. : Parlam. vyd-vo, 1999. – 112 s.

38. Ivanilov O. Pryntsyp al’ternatyvnosti u modernizatsiyi politychnykh system / O. Ivanilov. – K. : NPU im. M. P. Drahomanova, 2009. – 178 s.

39. Ishchenko O. M. Politychni mekhanizmy rehulyuvannya vladnykh vidnosyn v umovakh transformatsiyi ukrayins’koho suspil’stva : istoryko-politolohichnyy analiz [Tekst] : avtoref. dys... kand. polit. nauk: 23.00.01; Natsional’nyy pedahohichnyy un-t im. M. P. Drahomanova / O. M. Ishchenko. – K.: [b. v.], 2006. – 20 s. Ishchenko O. Politychni priorytety transformuvannya derzhavy / O. Ishchenko // Politychnyy menedzhment. – 2005. – № 2. – S. 78-88.

40. Kazans’ka I. V. Stanovlennya katehoriyi «sotsial’na vlada» v istoryko-sotsiolohichnomu konteksti : avtoref. dys... kand. sotsiol. nauk : 22.00.01 ; In-t sotsiolohiyi NAN Ukrayiny / I. V. Kazans’ka. – K., 2009. – 16 s.

41. 41.Ukrayina : politychna istoriya. ХХ – pochatok ХХI st. / Redrada : V. M. Lytvyn (holova) ta in. Redkol. : V. A. Smoliy, Yu. A. Levenets’(spivholovy) ta in. – K. : Parlaments’ke vyd-vo, 2007. – 1028 s.

42. Klym I. M. Politychna kryza : analiz i tekhnolohiyi vrehulyuvannya v suchasniy Ukrayini : avtoref. dys... kand. polit. nauk : 23.00.02 ; L’viv. nats. un-t im. I. Franka / I. M. Klym. – L., 2013. – 20 s.

43. Kopylov V. O. Vlada – eksplikatsiya ortodoksal’noho relyatsionista / V. O. Kopylov // Humanitarnyy chasopys. – 2007. – № 2. – S. 84-98.

44. Kopylov V. O. Vlada i znannya : henezys ideyi epistemokratiyi : monohrafiya / V. O. Kopylov ; Nats. aerokosm. un-t im. M. Ye. Zhukovs’koho «Khark. aviats. in-t». – Kh., 2009. – 512 s.

45. Kostryukov S. V. Vlada yak rezul’tat koordynatsiyi kolektyvnykh diy / S. V. Kostryukov // Hileya : naukovyy visnyk. – 2015. – Vyp. 103. – S. 151-155.

46. Kravets’A. Yu. Vlada v suchasnomu polityko-antropolohichnomu dyskursi : teoretyko-metodolohichnyy aspekt : avtoref. dys... kand. polit. nauk : 23.00.01 ; Dnipropetr. nats. un-t im. O. Honchara / A. Yu. Kravets’. – D., 2010. – 19 s.

47. Polityka, pravo i vlada v konteksti transformatsiynykh protsesiv v Ukrayini : Monohrafiya / Za red. I. O. Kresinoyi. – K. : In-t derzhavy i prava im. V. M. Korets’koho NAN Ukrayiny, 2006. – 304 s.

48. Kresina I. O. Polityko-pravovi mekhanizmy zapobihannya separatyzmu v demokratychnomu suspil’stvi : nauk. zap. / I. O. Kresina, Yu. S. Shemshuchenko, V. P. Horbatenko, A. A. Kovalenko, O. V. Kresin ; NAN Ukrayiny, In-t derzhavy i prava im. V. M. Korets’koho. – K., 2014. – 143 s.

49. Lazorenko O. V. Vlada v Ukrayini. Netryvial’nyy politychnyy analiz dlya mozhnovladtsiv i tykh, khto khoche nymy buty / O. V. Lazorenko. – K. : Vyshcha shk., 1999. – 76 s.

50. Levenets’Yu. A. Polityka v Ukrayini : symvolizatsiya zmistu / Yu. A. Levenets’// Suchasna ukrayins’ka polityka. Polityky i politolohy pro neyi. – 2007. – Vyp. 10. – S.5-10. Levenets’ Yu. Politychna vlada : instytutsional’ni transformatsiyi / Yu. Levenets’// Istorychnyy zhurnal : naukove hromads’ko-politychne vydannya / In-t politychnykh i etnonatsional’nykh doslidzhen’ im. I. F. Kurasa NANU. – K., 2008. – № 3. – S. 3-8.

51. Levenets’ Yu. A. Politychnyy rezhym i narodovladdya v Ukrayini : politolohichnyy analiz : [monohrafiya] / Yu. A. Levenets’, F. M. Rudych, L. M. Novokhat’ko, L. O. Kochubey, A. D. Pakharyev ; red. : F. M. Rudych ; NAN Ukrayiny, In-t polit. i etnonats. doslidzh. im. I. F. Kurasa. – K. : IPiEND im. I. F. Kurasa NAN Ukrayiny, 2011. – 455 s.

52. Suchasna ukrayins’ka polityka : analit. dop. In-tu polit. i etnonats. doslidzh. im. I. F. Kurasa NAN Ukrayiny / red. : Yu. A. Levenets’; NAN Ukrayiny, In-t polit. i etnonats. doslidzh. im. I. F. Kurasa. – K., 2009. – 448 s.

53. Problemy ukrayins’koyi polityky : analit. dop. In-tu polit. i etnonats. doslidzh. im. I. F. Kurasa NAN Ukrayiny / red. : Yu. A. Levenets’. – K., 2010. – 416 s.

54. Lysenko O. M. Stanovlennya ta funktsionuvannya orhaniv derzhavnoyi vlady Ukrayiny v konteksti yevrointehratsiynykh protsesiv (1991–2004 rr.) : avtoref. dys... kand. polit. nauk : 23.00.02 ; NAN Ukrayiny ; Instytut derzhavy i prava im. V. M. Korets’koho / O. M. Lysenko. – K., 2006. – 20 s.

55. Lytvyn V. M. Ukrayina na mezhi tysyacholit’(1991–2000 rr.) / V. M. Lytvyn. – K. : Al’ternatyvy, 2000. – 360 s.

56. Marchuk Ye. K. Ukrayina : nova paradyhma postupu : Analitychne doslidzhennya / Ye. K. Marchuk. – K. : Avallon, 2001. – 216 s.

57. Myronenko P. V. Forma pravlinnya. Politychni transformatsiyi na zlami stolit’ [Tekst] : monohrafiya / P. V. Myronenko. – K. : Akademiya, 2014. – 220 s. Myronenko P. V. Evolyutsiya formy derzhavnoho pravlinnya v umovakh perekhidnoho suspil’no-politychnoho rozvytku [Tekst] : avtoref. dys... d-ra polit. nauk : 23.00.02 ; NAN Ukrayiny, In-t derzhavy i prava im. V. M. Korets’koho / Petro Volodymyrovych Myronenko. – K., 2014. – 32 s.

58. Mykhal’chenko M. Ukrayina rozdilena v sobi : vid Leonidiyi do Viktoriyi / M. Mykhal’chenko, V. Andrushchenko. T. 1. – K. : IPiEND imeni I. F. Kurasa NAN Ukrayiny, 2009. – 490 s. Mykhal’chenko M. Ukrayina rozdilena v sobi : vid Leonidiyi do Viktoriyi / M. Mykhal’chenko, V. Andrushchenko. T. 2. – K. : IPiEND im. I. F. Kurasa NAN Ukrayiny, 2009. – 458 s.

59. Mihalchenko N. I. Belovezhe. Kravchuk. Ukraina 1991–1995 / N. I. Mihalchenko, V. P. Andruschenko. – K. : Ukr. tsentr duhovnoy kulturyi, 1998. – 512 s.

60. Mykhal’chenko M. I. Svitohlyadno-teoretychnyy vymir suchasnoyi ukrayins’koyi polityky : monohrafiya / M. I. Mykhal’chenko, M. S. Karmazina, V. O. Kovalevs’kyy, V. V. Bushans’kyy, M. Ye. Horyelov ; NAN Ukrayiny, In-t polit. i etnonats. doslidzh. im. I. F. Kurasa. – K., 2010. – 358 s.

61. Mykhal’chenko M. Sotsial’no-politychna transformatsiya Ukrayiny: real’nist’, mifolohemy, problemy vyboru / M. Mykhal’chenko, V. Zhuravs’kyy, V. Tancher; [NAN, In-t sotsiolohiyi]. – K.: «Lohos», 1997. – 176 s.

62. Mykhal’chenko M. Ukrayina doby mezhychassya / M. Mykhal’chenko, Z. Samchuk. – Drohobych : Vidrodzhennya, 1998. – 288 s.

63. Mykhal’chenko M. Ukrayina yak nova istorychna real’nist’ : zapasnyy hravets’ Yevropy / M. Mykhal’chenko. – Drohobych : VF «Vidrodzhennya», 2004. – 488 s. Mihalchenko N. Ukrainskoe obschestvo : transformatsiya, modernizatsiya ili limitrof Evropyi? / N. Mihalchenko. – K. : In-t sotsiologiyi NANU, 2001. – 440 s.

64. Miroshnychenko M. I. Derzhavnist’ i pravo Ukrayiny : henezys u yevropeys’komu konteksti (Z naydavnishykh chasiv do pochatku XIX st.) : [monohrafiya] / M. I. Miroshnychenko. – K. : Atika, 2006. – 544 s.

65. 65.Moyseyenko V. Orhanizatsiyno-pravovi zasady detsentralizatsiyi publichnoyi vlady / V. Moyseyenko // Naukovi zapysky Instytutu politychnykh i etnonatsional’nykh doslidzhen’ im. I. F. Kurasa NAN Ukrayiny. – K., 2009. – Vyp. 44 (pidseriya «Kurasivs’ki chytannya»). – S. 72-83.

66. Moroz O. O. Politychna anatomiya Ukrayiny / O. O. Moroz. – K. : Parlaments’ke vyd-vo, 2004. – 388 s.

67. Panibud’laska V. F. Politolohiya. Vlada i vladni vidnosyny : konspekt lektsiy / V. F. Panibud’laska, N. I. Ryzhko, S. V. Stetsenko, Ye. V. Perehuda ; Kyyiv. nats. un-t bud-va i arkhit. – K., 2008. – 48 s.

68. Panyuta V. I. Symvolichna vlada v ukrayins’komu sotsiumi : avtoref. dys... kand. sotsiol. nauk : 22.00.04 ; Khark. nats. un-t im. V. N. Karazina / V. I. Panyuta. – Kh., 2003. – 19 s.

69. Pakharyev A. Postradyans’ki politychni rezhymy : mizh avtorytaryzmom i demokratiyeyu / A. Pakharyev // Politychnyy menedzhment. – 2010. – Spetsvypusk. – S. 13-22.

70. Proleyev S. V. Metafizyka vlady : Monohrafiya / S. V. Proleyev. – K.: Naukova dumka, 2005. – 324 s. Proleyev S. V. Fenomen vlady : sutnist’, henezys, typy lehitymatsiyi (sotsial’no-filosofs’kyy analiz) : avtoref. dys... d-ra filosof. nauk : 09.00.03 ; In-t filosofiyi im. H. S. Skovorody NAN Ukrayiny / S. V. Proleyev. – K., 2006. – 36 s.

71. Protsyuk I. V. Vlada yak osoblyva katehoriya derzhavoznavstva / I. V. Protsyuk // Zbirnyk naukovykh prats’ Kharkivs’koho natsional’noho pedahohichnoho universytetu imeni H. S. Skovorody. «Pravo». – 2012. – Vyp. 18. – S. 138-144.

72. Rebkalo V. A. Politychni instytuty v protsesi reformuvannya systemy vlady. Navchal’no-metodychnyy posibnyk / V. A. Rebkalo, L. Ye. Shklyar. – K. : Vyd-vo NADU, vyd-vo Milenium, 2003. – 172 s.

73. Ryabov S. H. Derzhavna vlada : problemy avtorytetu ta lehitymnosti / S. H. Ryabov. – K. : Nats. in-t stratehichnykh doslidzhen’, 1996. – 117 s. Ryabov S. H. Politolohichna teoriya derzhavy / S. H. Ryabov. – K. : Tandem, 1996. – 239 s.

74. Rudich F. M. Mnogo li vlasti nuzhno vlasti? (Ukraina v kontekste transformatsii politsistem v stranah SNG i Baltii, Tsentralnoy i Vostochnoy Evropyi) ; Ucheb. posobie dlya studentov vyissh. ucheb. zavedeniy / F. M. Rudich. – 2-e izd., pere rab. i dop. – K. : DovIra, 1999. – 199 s. Rudich F. M. Mnogo li vlasti nuzhno vlasti? Ukraina v kontekste transformatsii politicheskih sistem v stranah SNG i Baltii, Tsentralnoy i Vostochnoy Evropyi [Tekst] : monografiya / F. M. Rudich. – K. : Naukova dumka, 2009. – 303 s. Rudych F. M. Politychnyy rezhym ta narodovladdya : metodolohichnyy kontekst / F. M. Rudych // Naukovi zapysky Instytutu politychnykh i etnonatsional’nykh doslidzhen’ im. I. F. Kurasa NAN Ukrayiny. – K. : Znannya Ukrayiny, 2010 / 1 (45). – S. 7-26.

75. Sirant M. M. Teoretyko-pravovyy analiz innovatsiynykh proyaviv fenomeniv derzhavy i prava v umovakh informatsiynoho suspil’stva / M. M. Sirant // Visn. Nats. un-tu «L’viv. politekhnika». – 2014. – № 807. – S. 59-63.

76. Tkachenko V. M. Ideyi derzhavotvorennya Petra Mohyly / V. M. Tkachenko // Nauk. zap. NaUKMA. Ser. Yuryd. nauky. – 2010. – T. 103. – S. 64-66.

77. Tomenko M. Samovyznachennya Ukrayiny : vid istoriyi do polityky / M. Tomenko. – K. : Zapovit, 1998. – 271 s.

78. Topalova S. O. Politychni partiyi yak sub”yekty derzhavnoyi vlady : komparatyvists’kyy analiz : dys... kand. polit. nauk : 23.00.02 ; Kharkivs’kyy natsional’nyy un-t im. V. N. Karazina / Svitlana Oleksandrivna Topalova. – X., 2004. – 210 ark.

79. Kharchenko O. V. Napivprezydents’ka forma pravlinnya : stanovlennya i rozvytok : avtoref. dys… kand. polit. nauk ; NAN Ukrayiny, Instytut politychnykh i etnonatsional’nykh doslidzhen’ im. I. F. Kurasa / O. V. Kharchenko. – K., 2008. – 17 s.

80. Khmara S. Desyat’ rokiv nomenklaturnoyi nezalezhnosti / S. Khmara. – K. : B. v., 2002. – 142 s.

81. Kholod V. «Minimal’na» kontseptsiya nevydymoho maksymumu vlady / V. Kholod // Naukovi zapysky / Zbirnyk. – K.: Instytut politychnykh i etnonatsional’nykh doslidzhen’ NAN Ukrayiny, 2005 / Ser. «Politolohiya i etnolohiya». – Vyp. 27. – S. 190.

82. Tsyurupa M. V. Ponyattya «m”yakoyi syly» v strukturi vlady suchasnoyi derzhavy / M. V. Tsyurupa // Naukovi zapysky Instytutu politychnykh i etnonatsional’nykh doslidzhen’ im. I. F. Kurasa NAN Ukrayiny / redkol. : Yu. A. Levenets’ (holova) ta in. – Vyp. 36: Kurasivs’ki chytannya – 2007: Vlada i suspil’stvo v suchasniy Ukrayini : mekhanizmy vzayemodiyi. – K.: Znannya Ukrayiny, 2007. – S. 47-59. 

83. Shakirzyanova I. V. Forma derzhavy i derzhavna vlada : vzayemovplyv ta vzayemozumovlenist’ katehoriy / I. V. Shakirzyanova // Derzhava i pravo. Yurydychni i politychni nauky : zb. nauk. pr. – 2009. – Vyp. 43. – S. 73-79.

84. Shevchuk V. Postkomunistychne vladostrukturuvannya u konteksti veberivs’koyi teoriyi patrymonializmu / V. Shevchuk // Lyudyna i polityka. – 2000. – № 2. – S. 7-12.

85. Shchokin H. V. Ukrayina na zlami tysyacholit’ : istorychnyy ekskurs, problemy, tendentsiyi ta perspektyvy / H. V. Shchokin, M. V. Popovych, M. S. Karmazina, N. L. Kolomins’kyy, A. M. L’ovochkina, V. E. Omel’chuk, O. D. Boyko, P. P. Kononenko, T. P. Kononenko ; Mizhrehion.  akad. upr. personalom. – K. : MAUP, 2000. – 384 s.

86. Yafonkina I. P. Osvitniy resurs vlady : politolohichnyy analiz : avtoref. dys... kand. polit. nauk : 23.00.02 ;NAN Ukrayiny, In-t derzhavy i prava im. V. M. Korets’koho / I.P. Yafonkina – K., 2015. – 18 s.

Author Biography

Borys Demyanenko

Demyanenko Borys – Doctor of Political science, Professor of the Department of Political science, Dean of the Faculty of History of the State Higher Educational Institution «Pereyaslav-Khmelnytsky Hryhoriy Skovoroda State Pedagogical University».

Published
2017-09-25
How to Cite
Demyanenko, B. (2017). HISTORIOGRAPHY OF DOMESTIC CRATOLOGICAL DISCOURSE: QUARTER CENTURY OF RESEARCHES, CONCEPTUALIZATIONS, GENERALIZATIONS. Scientific Notes on Ukrainian History, (41), 111-125. Retrieved from https://snouh.com/index.php/journal/article/view/53
Section
PART ІI. HISTORIOGRAPHY AND SOURCE-STUDYING