THEORETICAL AND METHODOLOGICAL COGNITION OF COSSACK MENTALITY IN SCIENTIFIC DISCOURSE

  • Vita Kotsur
Keywords: mindset, mentality, historiography, ethnic psychology, psychohistory, Ukrainian Cossacks, charity

Abstract

The article revealed the use of definitions of «mindset», «mentality», «spirit of the people», «Ukrainian mentality», «Cossack mentality». The state of problem’s research is analyzed in the work of scientists at the turn of history, historiography, ethnology, ethnic psychology. Article deals with general theoretical framework of representativeness’s study of Ukrainian national figure in the ideological and moral portrait of the Cossacks. In this context consider the peculiarities of phenomenon of Ukrainian Cossacks in the light of modern theoretical and methodological criteria for assessment of the theme. Works on common among Cossacks charity and philanthropy are an important part of finding out the Cossack mentality. Concept of Ukrainian mentality is reflected through the psychohistory as a scientific field and the reality of society.

References

1. Apanovych O. Kozactvo – mental’nist’ ukrai’ns’kogo narodu / O.M. Apanovych // Suchasnist’. – 1995. – № 9. – S. 104-108.

2. Vechers’kyj V. Get’mans’ki stolyci Ukrai’ny / V. Vechers’kyj. – K.: Nash chas, 2008. – 320 s. – (Ser. «Nevidoma Ukrai’na»).

3. Grushevs’kyj M. Istorija Ukrai’ny-Rusy / M. Grushevs’kyj. – K., 1995. – T. 7. – 628 s.

4. Gurzhij O. Ukrai’ns’ke suspil’stvo na zlami seredn’ovichchja i novogo chasu: narysy z istorii’mental’nosti ta nacional’noi’ svidomosti / O.Gurzhij, V. Matjah ta in. : vidp. red. V.A. Smolij / NAN Ukrai’ny. In-t istorii’ Ukrai’ny. – K., 2001. – 317 s.

5. Danyljuk I.V. Etnichna psyhologija jak galuz’ naukovogo znannja: istoryko-teoretychnyj vymir: monografija / I.V. Danyljuk. – K.: SAMMIT-KNYGA, 2010. – 432 s.

6. Dobroljubs’ka Ju. Antropologichna metodologija istorychnyh procesiv (na prykladi «novoi’istorychnoi’ nauky»): avtoref. dys. na zdobuttja nauk. stupenja kand. filos. nauk: spec. 09.00.03 «social’na filosofija ta filosofija istorii’»/ Ju. Dobroljubs’ka. – Odesa, 1999. – 18 s.

7. Kollingvud R.Dzh. Ideya istorii. Avtobiografiya / R.Dzh. Kolingvud / Per. i komment. Yu.A.Aseeva. – M.: Nauka, 1980. – 486 s.

8. Kolosova N.A. Blagodijna dijal’nist’ v kul’turi Ukrai’ny v konteksti vitchyznjanyh i jevropejs’kyh tradycij (kinec’ ХХ – pochatok ХХI st.): avtoref. dys. na zdobuttja nauk. stupenja kand. ist. nauk: spec. 07.00.01 «istorija Ukrai’ny» / N.A. Kolosova: KNUKIM. – K., 2006. – 19 s.

9. Kocur A. Golgofa ostann’ogo get’mana / A. Kocur // Ukrai’na moloda. – 2003. – 30 zhovt. – S. 6.

10. Kocur A. P. Ostannij koshovyj (malovidomi storinky zvytjagy, dobrochynstva i muchenyctva ostann’ogo koshovogo otamana Zaporoz’koi’ Sichi Petra Kalnyshevs’kogo / A.P. Kocur, G.G. Kocur // Svoboda slova. – 2004. – 19 serp.

11. Kocur V. Definicii’ «blagodijnist’», «mecenatstvo», «dobrochynnist’», «ktytorstvo» v suchasnij istoriografii’ / V. Kocur // Chasopys ukrai’ns’koi’ istorii’. – 2010. – Vyp. 18. – S. 132-136.

12. Kryvoshyj O.P. Dva pogljady na odyn ob’jekt doslidzhennja: tylova povsjakdennist’ zhinok kozac’kogo Zaporozhzhja v pracjah Josypa Rollje ta Dmytra Javornyc’kogo / O.P. Kryvoshyj // Kul’turologichnyj visnyk: naukovo-teoretychnyj shhorichnyk Nyzhn’oi’ Naddniprjanshhyny. – Zaporizhzhja, 2014. – Vyp. 32. – S. 19-26.

13. Kryp’jakevych I. P. Bogdan Hmel’nyc’kyj / I.P. Kryp’jakevych. – L’viv: Svit, 1990. – 408 s.

14. Krjachko V. Sociodiagnostychnyj rakurs ukrai’ns’koi’ mental’nosti: monografija / V.I. Krjachko. – K.: Vyd-vo TOV «NVP «Interservis», 2012. – 248 s.

15. Lazechko P. Mecenaty ukrai’ns’koi’ kul’tury / P. Lazechko, L. Lazechko // Dzvin. – 2003. – № 2. – S. 116-130.

16. Mandryk M.V. Svitogljadni orijentyry Petra Kalnyshevs’kogo: istoriografichne osmyslennja / M.V. Mandryk // Chasopys ukrai’ns’koi’ istorii’. – 2012. – Vyp. 22. – S. 80-86.

17. Marchenko N. Svitogljadnyj vymir globalizacijnyh procesiv u sviti u konceptah «cyvilizacijnyj» ta «etnichnyj» / N. Marchenko // Ukrai’noznavchyj al’manah. – 2013. – Vyp. 11. – S. 115-119.

18. Mel’nyk N.G. Reprezentacija rys nacional’nogo harakteru v ukrai’ns’kyh narodnyh perekazah pro zaporoz’kyh kozakiv / N.G. Mel’nyk // Literatura svitu: poetyka, mental’nist’i duhovnist’. – 2014. – Vyp. 4. – S. 194-202.

19. Obushnyj M. Mentalitet ukrai’nciv u cyvilizacijnomu vymiri / M. Obushnyj // Ukrai’noznavchyj al’manah. – 2013. – Vyp. 11. – S. 119-122.

20. Piren M.I. Vyhovannja duhovnosti ta konsolidacija ukrai’ns’koi’ politychnoi’ nacii’ na shljahu demokratychnyh zmin / M.I. Piren // Religija ta Socium. – 2011. – № 2 (6). – S. 82-89.

21. Piren M.I. Etnopolitychni procesy v suchasnij Ukrai’ni / M.I. Piren. – K., 1999. – 204 s.

22. Piren M.I. Etnopsyhologija: pidruch. / M.I. Piren. – K.: Universytet «Ukrai’na», 2011. – 526 s.

23. Piren M.I. Nacional’na identychnist’suchasnoi’ ukrai’ns’koi’ elity jak chynnyk konsolidacii’suspil’stva ta realizacii’ demokratychnyh reform / M.I. Piren // Publichne upravlinnja: teorija ta praktyka: zb. nauk.

pr. Asociacii’ doktoriv nauk z derzh. upr. – H.: DokNaukDerzhUPr, 2013. – Vyp. 2. – S. 62-70.

24. Polishhuk I.O. Tradycijna ukrai’ns’ka mental’nist’ u politychnomu konteksti / I.O. Polishhuk // Gileja: naukovyj visnyk. – 2013. – Vyp. 68. – S. 626-631.

25. Popadynec’ G. Nacional’na mental’nist’ jak chynnyk rozvytku ukrai’ns’koi’ pravovoi’ kul’tury (vid knjazhoi’ doby do kincja HVIII st.) / G. Popadynec’ // Visnyk L’vivs’kogo universytetu. Filosofs’ki nauky. – 2007. – Vyp. 10. – S. 222-233.

26. Putro O. Get’man Kyrylo Rozumovs’kyj ta jogo doba : monografija: v 2-h ch. / O. Putro. – K., 2008. – Ch. 1. – 240 s.

27. Rybalka V.G. G’eneza etyketu v konteksti zagal’noljuds’kyh cinnostej / V.G. Rybalka, I.V. Gavrysh // Nauk. zapysky Hark. un-tu Povitr. syl. Serija: Soc. filos., psyhologija. – 2009. – Vyp. 2. – S. 31-51.

28. Ruban A.O. Teoretyko-metodologichni osnovy formuvannja ukrai’ns’koi’ mental’nosti v konteksti istoryko-filosofs’kogo analizu / A.O.Ruban // Mul’tyversum: filosofs’kyj al’manah. – K.: Ukrai’ns’kyj Centr duhovnoi’ kul’tury, 2004. – Vyp. 40. – S. 86-96.

29. Savchyns’kyj V.E. Fenomen svobody j «voli» jak komponent miliarnoi’ kul’tury j mentalitetu ukrai’ns’kogo kozactva / Gileja: naukovyj visnyk. Serija: Filosofija. – 2007. – Vyp. 10. S. 274-283.

30. Slaboshpyc’kyj M. Ukrai’ns’ki mecenaty. Narys z istorii’ ukrai’ns’koi’ kul’tury / M. Slaboshpyc’kyj. – K. : Ukrai’ns’ka knyga, 2001. – S. 54-92.

31. Sojchuk R.L. Sutnist’ fenomena ukrai’ns’kogo mentalitetu / R.L.Sojchuk // Aktual’ni problemy vitchyznjanoi’ ta vsesvitn’oi’ istorii’: Zb. nauk. prac’. Naukovi zapysky Rivnens’kogo derzhavnogo gumanitarnogo universytetu. – 2011. – Vyp. 21. – S. 243-254.

32. Stupak F.Ja. Blagodijnist’ta suspil’na opika v Ukrai’ni (kinec’XVIII – pochatok ХХ st.) / F.Ja. Stupak. – K.: In-t istorii’ Ukrai’ny NAN Ukrai’ny, 2009. – 269 s.

33. Tkachenko T.V. Gromads’ka ta blagodijna dijal’nist’ G.P. Galagana: avtoref. dys. na zdobuttja nauk. stupenja kand. ist. nauk: spec. 07.00.01 «istorija Ukrai’ny» / T.V. Tkachenko. – K., 2003. – 20 s.

34. Ukrai’ns’ke kozactvo: Mala encyklopedija. – K.: Geneza; Zaporizhzhja: Prem’jer, 2002. – 568 s.

35. Figurnyj Ju. Arhai’chni elementy kul’tury kozactva v konteksti ukrai’noznavstva [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://etnography.national.org.ua/lib/koz_archaic.html

36. Frank S. Dukhovnye osnovy obshchestva / S.Frank. – M.: Respublika, 1992. – 512 s. 

37. Furman A.V. Psyhokul’tura ukrai’ns’koi’ metal’nosti: 3-je nauk. vyd. / A.V. Furman. – Ternopil’: NDI MEVO, 2014. – 168 s.

38. Hilec’kyj G. Dobrochynnist’ v Ukrai’ni: mynule, suchasne majbutnje / Hilec’kyj G., Semashko O., Duma L. – K.: Gurt, 1998. – 44 s.

39. Shovkun Ju. Polityko-administratyvna, gospodars’ka, blagodijna ta vijs’kova dijal’nist’ P. Kalnyshevs’kogo: avtoref. dys. na zdobuttja nauk. stupenja kand. ist. nauk: spec. 07.00.01 «istorija Ukrai’ny» / Ju.I. Shovkun. – Perejaslav-Hmel’nyc’kyj, 2008. – 18 s.

40. Shherbak V. Ukrai’ns’ke kozactvo: formuvannja social’nogo stanu. Druga polovyna HV - seredyna HVII st. – K.: Vydavnychyj dim «KM Academia», 2000. – 300 s.

41. Jung K.G. Arhetypy i kolektyvne nesvidome / K.G. Jung [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http: //astrolabium. com.ua/arhetypy_ i_ kolektyvne_ nesvidome-jung_karl_gustav.html

42. Jakovenko N.M. Ukrai’ns’ka shljahta z kincja HIV do seredyny HVII st. (Volyn’i Central’na Ukrai’na) / N.M. Jakovenko. – K.: Nauk. dumka, 1993. – 260 s. 

Author Biography

Vita Kotsur

Kotsur Vita – Candidate of History, lecturer of the Department of History and Culture of Ukraine of the State Higher Educational Institution «Pereyaslav-Khmelnytsky Hryhoriy Skovoroda State Pedagogical University».

Published
2017-09-25
How to Cite
Kotsur, V. (2017). THEORETICAL AND METHODOLOGICAL COGNITION OF COSSACK MENTALITY IN SCIENTIFIC DISCOURSE. Scientific Notes on Ukrainian History, (41), 95-104. Retrieved from https://snouh.com/index.php/journal/article/view/51
Section
PART ІI. HISTORIOGRAPHY AND SOURCE-STUDYING