NATIONAL MINORITIES OF UKRAINE IN THE SCIENTIFIC DISCOURSE OF UKRAINIAN RESEARCHERS OF 1990’S OF 20 CENTURY – BEGINNING OF 21 CENTURY

Keywords: national minorities, ethno-national issues, foreign policy challenges, state formation

Abstract

In the proposed historiographical survey, the problems of national minorities of Ukrainian researchers of the 1990s 20 century – beginning of the 21 century are considered through a series of problematic and meaningful blocks, which determined the priorities of research practices at one or another stage of Ukrainian state formation under the influence of internal and external factors. The study revealed that in the existing Ukrainian and foreign scientific discourse, national minorities were thoroughly and multifacetedly revealed as a subject of Ukrainian state formation in the conditions of socio-political transformations, political instability and foreign policy challenges of the 1990s 20th century – beginning of the 21st century. At the same time, however, the large range of views, opinions, and assessments belonging to representatives of national minorities and ethnic groups is not adequately represented, which actualizes further research practices in the new historical realities. At the present stage of development of Ukraine formed a modern galaxy of scientists with new scientific thinking in the field of study of ethno-national issues, seeking not only to objectively interpret it, but also to resist destructive forces, expansion of ideology of the “Russian world”, responsibly predict the future and practice. It is in the focus on practical results that the possible plane of productive interaction between the historian and the authorities in the field of ethno-national issues is seen in the context of international, socio-economic and political challenges for Ukraine in the 21st century.

References

1. «Форум націй». Навіщо «бити» етнічну карту? Поки кандидати в президенти не бачать проблем у міжнаціональній сфері, приводи для штучних спекуляцій знаходять політтехнологи. Жовтень 2004. № 10 (29). URL: http://www.forumn.kiev.ua/Forum34.htm.

2. Hrytsenko O. Imagining the Community: Perspectives on Ukraine's Ethno-cultural Diversity. Nationalities Papers. Volume 36. 2008. Issue 2. URL: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00905990801934280 (Дата звернення: 19.07.2018).

3. Kulyk V. Constructing common sense: Language and ethnicity in Ukrainian public discourse. Ethnic and Racial Studies. Volume 29. 2006. Issue 2. URL: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01419870500465512 (Дата звернення: 20.07.2018).

4. Kulyk V. Language Policy in the Ukrainian Media: Authorities, Producers and Consumers. Europe-Asia Studies. Volume 65. 2013. Issue 7. URL: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09668136.2013.824138 (Дата звернення: 23.07.2018).

5. Stebelsky I. Ethnic Self-Identification in Ukraine, 1989–2001: Why More Ukrainians and Fewer Russians? Canadian Slavonic Papers. Volume 51. 2009. Issue 1. URL: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00085006.2009.11092603 (Дата звернення: 17.07.2018).

6. Арсенян М. Вірменська спадщина Кілії. Вірменський вісник №1-3(51). Информационно-аналитическое издание общественной организации «Союз Армян Украины». Січень – березень. 2011. 32 с.

7. Барановська Н. В. Національно-культурні товариства у життєвому просторі держави. Життєвий простір України: політичний та гуманітарний виміри (1991 -2010 рр.): збірник наукових статей. Київ. 2012. С. 56-82.

8. Бородінов В. Міжнародний досвід захисту прав національних меншин. URL: www.viche.info/journal/2705/]/.

9. Бурдяк В. Розвиток державної етнонаціональної політики в сучасній Україні. Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. Вип. 40. Київ. 2008. 392 с.

10. Василова В.А. Становище національних меншин та етнополітичний аспект українсько-румунських відносин у 90-х рр. ХХ ст. Наук. вісник Волинського національного університету імені Л. Українки. 2010. С. 157-162.

11. Васильчук В.М. Громадське і духовне життя німецької спільноти в Україні. URL: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Npifznu/2006_20/20/vasylchuk.pdf.

12. Висновок Інституту політичних і етнонціональних дослідженім. І.Ф. Кураса НАН України щодо «Русинського питання». Вісник держкомнацрелігій України. Київ. 2008. №1. С. 134–136.

13. Войналович В.А., Кочан Н.І. Релігійний чинник етнополітичних процесів у Галичині: повоєнна радянська доба і сучасність. Київ: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України. 2018. 408 с.

14. Гаврада Н. Інституційна складова реалізації державної етнополітики: центральний та регіональний виміри. URL: http://buktolerance.com.ua/?p=2187 (11.11.2014).

15. Галичина в етнополітичному вимірі. Авт. кл.: В.О. Котигоренко (керівник), В.А. Войналович, О.Я. Калакура, Л.Л. Ковач, В.В. Коцур, Н.І. Кочан, О.О. Ляшенко, Н.Ю. Макаренко, Ю.О. Нікалаєць, М.І. Панчук, О.В. Позняк, О.О. Рафальський, М.Ю. Рябчук. К иїв. ІПіЕНД. 2017. 840 с.

16. Донбас в етнополітичному вимірі. Київ. ІПіЕНД імені І.Ф. Кураса НАН України. 2014. 584 с.

17. Етнополітичні процеси в Україні: регіональні особливості. [Монографія]. Київ. Інститут політичних та етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України. 2011. 396 с.

18. Загадки українських росіян: найбільша національна меншина найменше досліджена. Громадське радіо. 05.11.2014: URL: https://hromadskeradio.org/ru/programs/hromadyany-ukrayiny/zagadky-ukrayinskyh-rosiyan-naybilsha-nacionalna-menshyna-naymenshe-doslidzhena (Дата звернення: 26.07.2018).

19. Закарпаття в етнополітичному вимірі. Київ. ІПіЕНД імені І.Ф.Кураса НАН України. 2008. 682 с.

20. Зварич І.Т. «Етнополітика в Україні: регіональний контекст». Київ. Дельта. 2009. 320 с.

21. Зіневич Н.О. Циганський етнос в Україні (історіографія та джерела). Автореф. дис. … канд. іст. наук: 07.00.06; НАН України. Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. Київ. 2005. 18 с.

22. Зінич В. Розселення й облаштування депортованих національних меншин – важлива складова етнонаціональної політики держави. Наукові записки. Курасівські читання-2005. Серія «Політологія і етнологія». Вип. 30, кн. 1 Київ. ІПіЕНД. 2006. С. 161-173.

23. Іванова О. М. Мовно-освітні проблеми російської меншини в Україні та української меншини в Російській Федерації (90-ті роки ХХ століття). Наук. праці іст. ф-ту Запорізького національного університету. Вип. XXVIII. 2010. С. 301-305.

24. Калакура «Синдром комунізації» істориків і його живучість у пострадянській українській історіографії. Історик і влада. Колективна монографія. Відповід. Ред. В. Смолій, творчий керівник проекту І. Колесник. Київ: Інститут історії НАН України. 2016. С. 57.

25. Калакура О.Я. Поляки в етнополітичних процесах на землях України у ХХ столітті. Київ. Знання України. 2007. 508 с.

26. Колесник І. Український історик та Влада: точка неповернення. Історик і влада. С. 33; 53.

27. Конгрес національних громад України. Вибори 2002 у контексті міжнаціональних відносин. Матеріали моніторингу. Вип. 1. Київ. 2002. С. 54-55.

28. Коршук Р.М. Моделі етнополітики. URL: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Gileya/2010_40/Gileya40/P12_doc.pdf.

29. Котигоренко В. Становлення державного етнополітичного менеджменту в Україні. URL: tp://www.politik.org.ua/vid/magcontent.php3?m=1&n=34&c=600 (Дата звернення: 11.11.2014).

30. Котигоренко В.О. Етнічні протиріччя і конфлікти в сучасній Україні: політологічний концепт. Київ. Світогляд. 2004. 722 с.

31. Котигоренко В.О. Кримськотатарські репатріанти: проблема соціальної адаптації. Київ. Світогляд. 2005. 222 с.

32. Котляр О. І. Правове врегулювання захисту прав національних меншин Німеччини. Журн. Наука і практика. №2 (37). 2012. С. 29-33.

33. Коцур Л. Етнополітична специфіка діяльності Російської Федерації на теренах України у 1990-х рр. Наукові записки з української історії: зб. наукових статей. №36. Переяслав-Хмельницький: Лукашевич О.М., 2015. С. 132-139. URL: https://scholar.google.com.ua/citations user=XzTrv0YAAAAJ&hl=ru#d=gs_md_cita-d&p=&u=%2Fcitations%3Fview_op%3Dview_citation%26hl%3Dru%26user%3DXzTrv0YAAAAJ%26citation_for_view%3DXzTrv0YAAAAJ%3AW7OEmFMy1HYC%26tzom%3D-180 (Дата звернення: 26.07.2018).

34. Коцур Л.М. Національні меншини України в етнополітичних процесах наприкінці 1980-х – у 1990-х рр.: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук. Міністерство освіти і науки України; Державний вищий навчальний заклад "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Г. Сковороди. 2015. 26 с. URL: http://176.105.99.186:8081/xmlui/bitstream/handle/8989898989/1336/%D0%9A%D0%BE%D1%86%D1%83%D1%80%20%D0%9B.%20%D0%9C.(211%D0%94%D0%B8%D1%81).pdf?sequence=1&isAllowed=y (Дата звернення: 26.07.2018).

35. Коцур Л.М. Політизація німецької національної меншини України в умовах безпекових викликів у 1990 роках. Науковий журнал «Молодий вчений», № 9 (49.1). Херсон. 2017. С. 87-92. URL: https://scholar.google.com.ua/citations?user=XzTrv0YAAAAJ&hl=ru#d=gs_md_cita-d&p=&u=%2Fcitations%3Fview_op%3Dview_citation%26hl%3Dru%26user%3DXzTrv0YAAAAJ%26citation_for_view%3DXzTrv0YAAAAJ%3A9ZlFYXVOiuMC%26tzom%3D-180 (Дата звернення: 26.07.2018).

36. Коцур Л.М. Тактика посилення російського впливу на етнонаціональну сферу України у другій пол. 1990-х рр. Наукові записки з української історії: зб. наук. статей, №42. Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.) : Домбровська Я.М. 2017. 144 с. URL: https://scholar.google.com.ua/citations?user=XzTrv0YAAAAJ&hl=ru#d=gs_md_cita-d&p=&u=%2Fcitations%3Fview_op%3Dview_citation%26hl%3Dru%26user%3DXzTrv0YAAAAJ%26citation_for_view%3DXzTrv0YAAAAJ%3AmVmsd5A6BfQC%26tzom%3D-180 (Дата звернення: 26.07.2018).

37. Курас І.Ф. Етнополітика: Історія та сучасність. Статті, виступи, інтерв’ю 90-х років. Київ. ІПіЕНД, 1999. 656 с.

38. Лаурен Анна-Лєна, Луденіус Петер. Україна на межі. Львів. ЛА «Піраміда». 2016. С. 118-119.

39. Лойко Л. Типологічне позиціювання національних організацій в інституціональній структурі громадянського суспільства. Політичний менеджмент №5. 2005. С. 51-60.

40. Лукаш В.Я. Реалії та перспективи політичної та економічної стабілізації в Криму. URL: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Gileya/2012_63/Gileya63/P22_doc.pdf – 8 с.

41. Луцишин Г. Національні меншини та політичний процес в Україні. URL: http://www.westukr.itgo.com/Lucyshyn.html (Дата звернення: 31.052014).

42. Ляшенко О. До питання про перспективи адміністративно-територіальної реформи в Україні: досвід автономізації Криму та Закарпаття. Наукові записки. Збірник. Серія «Політологія і етнологія». Вип. 29. Київ. Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. 2006. С. 253-265.

43. Майборода О. Хоч і про головне, але пісня стара. Конгрес національних громад України. 2006. Форум націй. URL: http://www.forumn.kiev.ua/Forum34.htm

44. Марчук Є.К. На шляху до НАТО. Київ–Париж–Дакар. 2016. С. 349-354.

45. Нагірний В. Політизація російської етнічності в Україні: спроба організаційного оформлення. Наукові записки. Збірник. Серія «Політологія і етнологія». Вип. 14. Київ. ІПіЕНД. 2000. С. 166-174.

46. Нагорна Л.П. Соціокультурна ідентичність: пастки ціннісних розмежувань. Київ. ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України. 2011. 272 с.

47. Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень НАН України. Курасівські читання-2005. Сер. «Політологія і етнологія»; Вип. 30, кн. 1. Київ. ІПІЕНД. 2006. 391 с.

48. Панчук М., Войналович В., Геник М., Калакура О., Котигоренко В. та ін. Національні меншини України у ХХ столітті: політико-правовий аспект. Київ. ІПЕІНД. 2000. 356 с.

49. Панчук М., Рафальський О. Етнополітика України: досвід десятиліття. Українське державотворення: уроки, проблеми, перспективи: Матеріали науково-практичної конференції. Львів: ЛФ УАДУ, 2001. Ч.2. С. 130-138.

50. Пилипенко Т.І. Стан імплементації положень Рамкової Конвенції Ради Європи про захист прав національних меншин в Україні. Вісник держкомнацрелігій України. Київ. 2008. №1. С. 65–105.

51. Проблеми інтеграції кримських репатріантів в українське суспільство. Збірник матеріалів семінару Київського проекту інституту Кеннана та Інституту політичних і етнонаціональних досліджень НАН України, 13-14 травня 2004 р. Київ. Стилос. 2004. 88 с.

52. Проблеми інтеграції кримських репатріантів в українське суспільство. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. м. Київ, 13-14 травня 2004 р. Київ. Світогляд. 2004. 530 с.

53. Рафальський О.О. Національні меншини України у ХХ столітті: Історіографічний нарис. Київ. Полюс, 2000. 447 с.

54. Сагон. О.Н., Пилипенко Т.І. (упоряд.) Україна багатоетнічна. Держ. ком. України у справах національностей та релігій. Київ. Світ знань. 2008. 156 с.

55. Скляр А.В. Питання забезпечення прав національних меншин як приклад асиметричності взаємин у двосторонніх відносинах між Україною та Румунією. Наук. Вісн. Дипломатичної академії України. Вип. 15. 2009. С. 214-220.

56. Стрільчук Л.В. Питання етнічних меншин у відносинах між Україною та Польщею. Історичні студії. Волинський нац. Універ-т ім. Л. Українки. 2009. С. 96–102.

57. Сучасна українська політика. Аналітичні доповіді Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України. Київ. ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України. 2009. 448 с.

58. Тадєєв Е., Бузаров А. Осетини як національна меншина України. URL: http://www.viche.info/journal/3015/.

59. Тодоров В. І. Болгари українського Придунав'я: етнографічна характеристика. Автореф. 2009. 20 с.

60. Хамула Л. Стереотипи польсько-українських відносин у польській пресі 90-х рр. ХХ ст. – початку ХХІ ст. Україна культурна спадщина, національна свідомість, державність. №17. 2008. С. 618-622.

61. Шипка Н.П. Угорська національна меншина у виборчих процесах незалежної України. URL: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Npchdu/Politology/2008_66/66-22.pdf.

62. Шкварець В. Німці південного регіону сучасної української держави. URL: www.nbuv.gov.uaportalSoc_GumNvmduIst...3...shkvarets.pdf.

63. Щарбак Ю. Україна в епіцентрі світового шторму: оцінки, прогнози, коментарі. Київ. Ярославів Вал. 2017. С. 163-164; 211.

64. Щерба О. Кримськотатарська спільнота як суб’єкт політики: теоретичний аспект. Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку. Вип. 24. 2012. С.138- 143.

Author Biography

Vitalii Kotsur

Candidate of Political Sciences, Assoc. Prof., Senior Research Scientist of the Department of National Minorities
kotsurv@ukr.net
https://orcid.org/0000-0001-6647-7678
I.F. Kuras Institute of Political and Ethno-National Research of the National Academy of Sciences of Ukraine

Published
2019-07-10
How to Cite
Kotsur, V. (2019). NATIONAL MINORITIES OF UKRAINE IN THE SCIENTIFIC DISCOURSE OF UKRAINIAN RESEARCHERS OF 1990’S OF 20 CENTURY – BEGINNING OF 21 CENTURY. Scientific Notes on Ukrainian History, (46), 232-250. https://doi.org/10.31470/2415-3567-2019-46-232-250
Section
PART ІІ. HISTORIOGRAPHY ANDSOURCE STUDYING. HISTORY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY