THE NEW DATA ON THE IMPLEMENTATION OF THE COUNTERFEIT MONEY FROM ENGLAND TO THE RUSSIAN EMPIRE IN THE XIX CENTURY

Keywords: Russian Empire, England, money forging, archive materials, museum collections

Abstract

In the first quarter of the nineteenth century the increase in the number of detected counterfeit credit bills brought to the Russian Empire from England has seriously alarmed the authorities. The investigation has gradually gained a national level of importance. In the 1820s, the Russian authorities resorted to careful tracking of all Jews who went to the Kingdom of Poland and could potentially carry counterfeit credit bills for sale in Russia. Attempts to transport so-called «English» counterfeiting in Poland was also recorded across the border with Prussia, forcing authorities to check Jews leaving for Prussia, suspecting that because of their inability to obtain passports to England, the subject of careful control, the appearance of such citizens with a high degree of authority and trust them fake Prussian documents. In October 28, 1868 the Governor of Warsaw has reached the report of the Chief of the Radzewski County on available credible records of a salesman fabricated in London as early as 1864 fake Russian 10 rubles credit bills by a Polish-born owner of an estate in Olganowo, Włocław County of Warsaw - Adam Bogusz, who was selling them in the Prussian province - the Grand Duchy of Poznan to the sheep traders. On January 11, 1870, the Warsaw Penitentiary Court sentenced the seller of the counterfeit banknotes to Adam Bogusz – deprivation of all rights and freedoms and exile to Siberia for 6 years of hard labor. But he was not the only one whose case was notorious for investigating a financial diversion from London, while at the same time, another English agent, the salesman, Leon Varnenke, was gaining momentum. Information about counterfeiters has gained such publicity and rumors about the stuffing of counterfeit banknotes from England throughout the Russian Empire have become so entrenched in the imagination of the population that they have spawned a new kind of fraud -offers to buy high-quality «English»Counterfeits for easy sale.

References

1. Вильне придуман новый род промысла // Николаевский Вестник. № 93. 3 декабря. Николаев, 1893. С. 381.

2. Деммени М. M. Сборник указов по монетному и медальному делу в России, помещенных в Полном Собрании Законов с 1649 по 1881 г. Выпуск 3. Санкт-Петербург: Издание Вел. Кн. Георгия Михайловича, 1887. C. 236-237.

3. Державний архів Одеської області (ДАОО). Фонд 1. Управління Новоросійського та Бессарабського Генерал Губернатора. Опис 203. Справа 1. По відношенню Начальника Одеського митного округу, нібито в привезеній із Лондона в Одесу машині, що належить євреям Ієхудок Доб Зейдлю та Якову Лейбу Лівщицу, приховані фальшиві російські кредитні білети. Рік 1857. Арк. 1-1 зв.

4. Державний архів Одеської області (ДАОО). Фонд 2. Канцелярія одеського градончальника. Опис 2. Справа 1111. Про спостереження над ввезенням у Росію фальшивих кредитних білетів. Рік 1867. Арк. 1-1 зв.

5. Державний архів Одеської області (ДАОО). Фонд 2. Канцелярія одеського градончальника. Опис 2. Справа 1109. Про спостереження за турецько-підданим євреєм Марко (він же Мордхай) Мошковичем, підозрюваному у торгівлі фальшивими кредитними білетами, який для цих цілей прибуває в Одесу. Рік 1867. Арк. 3 зв.

6. Державний архів Одеської області (ДАОО). Фонд 2. Канцелярія одеського градончальника. Опис 2. Справа 1207. По відношенню Російського генерального консула у Константинополі, при якому присланий в Одесу єврей Янкель Фрідман, підозрюваний у збуті фальшивих російських кредитних білетів і різних облігацій інших держав. Рік 1868. Арк. 1-2 зв.

7. Державний архів Одеської області (ДАОО). Фонд 361. Одеський попечительський про тюрми комітет. Опис 1. Справа 229. Про фальшиві кредитні білети. Рік 1854. Арк. 7.

8. Державний архів Тернопільської області (ДАТО). Фонд 132. Кременецький уїзний суд. Опис 2. Справа 684. Справа про звинувачення англійського підданого Шмідта у підробці грошових знаків. Рік 1858. Арк. 19.

9. Колобова И. Н. Зарубежные центры по подделке российских кредитных билетов (вторая половина ХІХ в.) // Materialy z VIII Miedzynarodowej Konferencji Numizmatycznej. Pieniadz – capital – praca – wspolne dziedzictwo Europy – Bialorus-Litwa-Lotwa-Polska-Rosja-Slowacja-Ukraina. Bialystok-Augustow 18-21 wrzеsnia 2008. Warszawa, 2008. S. 193.

10. Много поддельных банкнотов // Галичанин. Ч. 259. вторник, 19 ноября (1 декабря). Львов, 1896. С. 2.

11. Орлик В. М. Державні фінанси Російської імперії першої половини ХІХ ст.: стан та основні тенденції // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету. Вип. 30. Ізмаїл, 2011. С. 96-108.

12. Орлик В. М. До питання методології досліджень проблем економічної історії Російської імперії // Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст. 2011. № 18. C. 59–64.

13. Орлик В. М. До питання фінансової складової війни 1812. Вітчизняна війна 1812 в. і Україна: погляд крізь віки // Тези доповідей. Міжнародна науково-методична конференція, Київ, 5 грудня 2012 р. Відп. ред. В. А. Смолій; Наук. ред. О. П. Реєнт; Упорядн.: О.Ю. Кирієнко, О. М. Машкін, В. В. Шевченко. НАН України. Інститут історії України. Київ: Інститут історії України, 2012.

14. Орлик В. М. Дожовтнева фінансово-правова література як джерело до вивчення проблем фінансової політики уряду Російської імперії кінця ХVІІІ початку ХХ ст. // Історія науки і біографістика. 2010. № 2. URL: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/INB/2010-2/10_orlyk.pdf

15. Орлик В. М. Єгор Канкрін і фіскальна політика Російської імперії в Правобережній Україні в другій чверті ХІХ ст. // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики. 2006. № 13. С. 97–110.

16. Орлик В. М. Методологічні аспекти дослідження проблем податкової політики в українських губерніях Російської імперії у першій половині XIX ст. // Український історичний журнал. 2008. № 5. C. 187–195.

17. Орлик В. М. Податкова політика Російської імперії в Україні в дореформений період: монографія. Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2007. 631 с.

18. Орлик С. В. Розмінні марки та казначейські знаки у грошовому обігу в Україні в період Першої світової війни // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики. Збірка наукових праць. Київ: Інститут історії України, 2015. Число 26–27. С. 141–148.

19. Орлик С. В. Российские фальшивые кредитные билеты в Галиции в годы Первой мировой войны // Банкаускі Веснік. (2). Минск, 2018. c. 51-54.

20. Орлик С. В. Фінансова політика російського уряду на окупованих територіях Галичини і Буковини в період Першої світової війни (1914-1917 рр.): монографія. Біла Церква: Вид. Пшонківський О. В., 2018. 716 c.

21. Орлик С. В., Бойко-Гагарін А. С. Фальшивомонетництво в Україні в роки Першої світової війни // Український нумізматичний щорічник. № 1. Київ, 2017. С. 143-164.

22. Орлик С. Вплив фінансових реформ на курс рубля у 60-х роках XIX століття в Російській імперії // Наукові записки з української історії: зб. наук. статей. Вип. 33. 2013. С. 259–262.

23. Парамонов О. В. Дело Леона Варненке. Документальные свидетельства крупнейшей экономической диверсии, связанной с подделкой в Лондоне российских кредитных билетов во второй половине ХІХ века // Сборник материалов Первой международной научной конференции (18-19 октября 2018 г., Санкт-Петербург). Деньги в российской истории. Вопросы производства, обращения, бытования. Выпуск 1. Санкт-

Петербург, 2018. С. 86-88.

24. Фальшивые банкноты // Дело. Ч. 260. понедельник 18 (30) падолиста. Львов, 1896. С. 3.

25. Фальшивые пятирублевые ассигнации // Киевлянин. № 37. 16 февраля. Киев, 1883. С. 2.

26. Центральний державний історичний архів України, м. Київ (ЦДІАК). Фонд 274.

Київське губернське жандармське управління, м. Київ. Опис. 1. Справа 2808. Циркуляр Київського губернатора про затримання осіб збувальників підробок із Англії. Рік. 1911. Арк. 76.

27. Центральний державний історичний архів України, м. Київ (ЦДІАК). Фонд 442. Канцелярія Київського військового, Подільського та Волинського Генерал-Губернатора. Опис 44. Справа 547. По відкладенню Управляючого ІІІ відділенням Власної Його Імператорської Величності канцелярії о фальшивих російських кредитних білетах відшуканих із Лондону для розміну в Галичині. Рік 1865. Арк. 1-1 зв.

28. Центральний державний історичний архів України, м. Київ (ЦДІАК). Фонд 285. Фастівське відділення Київського жандармського поліцейського управління залізниць, ст. Фастів Київської губернії. Опис 1. Справа. 956. Розпорядження унтер-офіцерам про недопущення поширення фальшивих кредитних білетів із Англії. Рік. 1911.

29. Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie (AGAD). Zespol 191. KRSW. Sygnatura 7691. Kurs a falszowanie monet. Vol. II (1825-1826). Str. 14-16.

30. Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie (AGAD). Zespol 191. KRSW. Sygnatura 7693. Kurs a falszowanie monet. Vol. IV (1829-1832). Str. 95.

31. Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie (AGAD). Zespol 191. KRSW. Sygnatura 7695. Kurs a falszowanie monet. Vol. VI. (1835-1837). Str. 283-284 odw.

32. Archiwum Państwowe w Warszawie (APW). Zespol 1416/II. KGW. Referat I Tajny. Sygnatura. 3. Секретное дело о распространении польским выходцем Адамом Богушем фальшивых кредитных русских билетов. Rok 1868-1871. Str. 1-2.

33. Kotsur V. P., Boiko-Gagarin A. S. Napoleon russian forged assignations in Naddniprianshchyna (over Dnipro land) // East European historical bulletin. Issue 11. Drohobych, 2019. P. 66-77.

Author Biography

Andriy Boiko-Gagarin

Candidate of Historical Science, head of the sector of the treasury problems
boiko.gagarin@gmail.com
http://orcid.org/0000-0003-4610-3665
National Museum of History of Ukraine,
2, Volodymyrska str., Kyiv,
Ukraine, 01001

Published
2019-07-10
How to Cite
Boiko-Gagarin, A. (2019). THE NEW DATA ON THE IMPLEMENTATION OF THE COUNTERFEIT MONEY FROM ENGLAND TO THE RUSSIAN EMPIRE IN THE XIX CENTURY. Scientific Notes on Ukrainian History, (46), 207-218. https://doi.org/10.31470/2415-3567-2019-46-207-218
Section
PART ІІ. HISTORIOGRAPHY ANDSOURCE STUDYING. HISTORY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY