ESTABLISHMENT AND FUNCTIONING OF LOCAL SELF-GOVERNMENT IN UKRAINE (1990-2013): LEGISLATIVE ASPECT

Keywords: local self-government, local state administrations, legislation, reform, territorial organization of power

Abstract

The main stages of development of local self-government bodies in Ukraine are analyzed in the article. It is noted that the beginning of the restoration of local self-government, after the collapse of the USSR, is called the adoption of the Declaration on State Sovereignty of Ukraine and the Law of the USSR «On Local Councils of People's Deputies and Local Self-Government», which gave local councils some self-governing powers. It has been researched that during the four periods of local self-government development, populism is observed in the declared and legislative documents on the functioning of local government and reforming to decentralization. The theoretical stage of approaching the European model of local self-government began from 2013. It was stated that the emergence of the OMC began in 1990 - the adoption of the Declaration of State Sovereignty. The formation of Ukraine as an independent state, the introduction of the Presidential Institute of Ukraine, the adoption and amendment of the Constitution, the approval of the basic normative-legal acts that regulate the system of local government, all this led to the improvement of the system of self-government. The studied periods of EMS evolution have one thing in common: the centralism of power, under the auspices of decentralization.

References

1. Біла С.О. Місцеве самоврядування в Україні: стан та перспективи розвитку: аналітична доповідь. Київ: НІСД, 2009. 62 с.

2. Бориславська О.М. Децентралізація публічної влади: досвід європейських країн та перспективи України // Центр політико-правових реформ. Київ, Москаленко О. М., 2012. 212 с.

3. Бюджетний кодекс України від 21.06.2001 № 2542-III // Відомості Верховної Ради України. 2001. № 37-38. Ст. 189.

4. Грицак Л. Що має знати депутат місцевої ради. Книга І. Київ, 2010. 116 с.

5. Декларація про державний суверенітет України від 16.07.1990 № 55-XII Відомості Верховної Ради УРСР. 1990. № 31. Ст. 429.

6. Європейська хартія місцевого самоврядування від 15.10.1985. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/ (дата звернення: 01.01.2019).

7. Закон України «Про асоціації органів місцевого самоврядування» від 16.04.2009 № 1275-VI // Відомості Верховної Ради України. 2009. № 38. Ст. 534.

8. Закон України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» від 06.04.2004 № 1667-IV // Відомості Верховної Ради України. 2004. № 30–31. Ст. 382.

9. Закон України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» від 10.07.2010 № 2487-VI // Відомості Верховної Ради України. 2010. № 35-36. Ст. 491.

10. Закон України «Про вибори депутатів і голів сільських, селищних, районних, міських, районних у містах, обласних Рад» від 24.02.1994 № 3996-XII // Відомості Верховної Ради України. 1994. № 8. Ст. 15.

11. Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо статусу депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим та місцевих рад» від 12.01.2007 № 602-V // Відомості Верховної Ради України. 2007. № 13. Ст. 334.

12. Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» від 08.09.2005 р. № 2854-IV // Відомості Верховної Ради. 2005. № 51. Ст. 552.

13. Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» від 04.04.2006 р. № 3590-IV // Відомості Верховної Ради України. 2006. № 21. Ст. 171.

14. Закон України «Про внесення змін до Закону Української РСР «Про місцеві Ради народних депутатів та місцеве і регіональне самоврядування» від 26.03.1992 № 2234-XII // Відомості Верховної Ради України. 1992. № 28. Ст. 387.

15. Закон України «Про внесення змін до Конституції України» від 08.12.2004 № 2222-IV // Відомості Верховної Ради України. 2005. № 2. Ст. 44.

16. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. 1997. № 24. Ст. 170.

17. Закон України «Про місцеві державні адміністрації» від 09.04.1999 № 586-XIV // Відомості Верховної Ради України. 1999. № 20-21. Ст. 190.

18. Закон України «Про місцеві Ради народних депутатів та місцеве і регіональне самоврядування» від 07.12.1990 № 533-XII (редакція станом на 26.03.1992) // Відомості Верховної Ради України. 1991. № 2. Ст. 5.

19. Закон України «Про органи самоорганізації населення» від 11.07.2001 № 2625-III // Відомості Верховної Ради України. 2001. № 48. Ст. 254.

20. Закон України «Про ратифікацію Європейської хартії місцевого самоврядування» від 15.07.1997 № 452/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. 1997. № 38. Ст. 249.

21. Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» від 07.06.2001 № 2493-III // Відомості Верховної Ради України. 2001. № 33. Ст. 175.

22. Закон України «Про статус депутатів місцевих рад» від 11.07.2002 № 93-IV // Відомості Верховної Ради України. 2002. № 40. Ст. 290.

23. Закон України «Про формування місцевих органів влади і самоврядування» від 03.02.1994 № 3917-XII // Відомості Верховної Ради України. 1994. № 24. Ст. 170.

24. Закон УРСР «Про місцеві Ради народних депутатів Української РСР та місцеве самоврядування» від 07.12.1990 № 533-XII // Відомості Верховної Ради УРСР. 1991. № 2. Ст. 5.

25. Закон УСРС «Про вибори депутатів місцевих Рад народних депутатів Української РСР» від 27.10.1989 № 8305-XI // Відомості Верховної Ради України. 1989. № 45. Ст. 627.

26. Земельний кодекс України від 25.10.2001 № 2768-III // Відомості Верховної Ради України. 2002. № 3-4. Ст. 27.

27. Ковальов І.П. Місцеве самоврядування у контексті конституційного реформування в України. URL: http://kul.kiev.ua/ (дата звернення: 01.01.2019).

28. Ковбасюк Ю.В. Місцеве самоврядування в Україні: сучасний стан та основні напрями модернізації: наук. доп. Київ: НАДУ, 2014. 128 с.

29. Конституційний Договір між Президентом України і Верховною Радою України «Про основні засади організації та функціонування державної виконавчої влади і місцевого самоврядування в Україні на період до прийняття нової Конституції України» від 08.06.1995 № 1к/95-ВР // Відомості Верховної Ради України. 1995. № 18. Ст. 133.

30. Конституція України: чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 20.05.2013.: (офіц. текст). Київ: А. В. Паливода, 2013. 64 с.

31. Кочуєв В.І. Конституційно-законодавчі проблеми становлення місцевого самоврядування в Україні. Донецьк: Східний видавничий дім, 2009. 96 с.

32. Лукша О.В. Місцеве самоврядування в Україні: посібник-порадник для депутатів місцевих рад. Київ, 2010. 116 с.

33. Політична абетка: матеріали для практичного використання. 8 вид., доп. і перероб. Харків, 2010. 328 с.

34. Постанова Кабінету Міністрів «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року» від 21.07.2006 № 1001. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/ (дата звернення: 01.01.2019).

35. Проект Закону «Про внесення змін до Конституції України» від 31.03.2009 № 4290 (в) // Відомості Верховної Ради України. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/ (дата звернення: 01.01.2019).

36. Проект Закону «Про місцевий референдум» від 03.09.2010 № 7082 // Відомості Верховної Ради України. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/ (дата звернення: 01.01.2019).

37. Проект Закону України «Про адміністративно-територіальний устрій» від 02.09.2014 № 1655-VII // Відомості Верховної Ради України. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/ (дата звернення: 05.01.2019).

38. Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану заходів на період до 2011 року щодо реалізації Концепції формування системи підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад» від 30.10.2015 № 1134-р. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/ (дата звернення: 05.01.2019).

39. Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції реформи місцевого самоврядування» від 02.12.2009 № 1456-р. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/ (дата звернення: 05.01.2019).

40. Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції формування системи підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад» від 08.04.2009 № 385-р. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/ (дата звернення: 05.01.2019).

41. Руснак Б.А. Місцеве самоврядування в Україні: теорія і практика: посібник для депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів. Одеса, 2011. 536 с.

42. Скочиляс Л. Формування місцевих органів влади в Україні: виборчі інструменти на тлі політичних викликів. URL: http://6repository.ldufk.edu.ua/ (дата звернення: 05.01.2019).

43. Смолова Л.М. Інституціалізація відповідальності представницьких органів місцевого самоврядування в незалежній Україні // Теорія та практика державного управління. 2014. Вип. 2 (45). С. 1-8.

44. Ткачук А. Децентралізація влади: від потреби до реалізації: робочий зошит. Київ: ІКЦ «Легальний статус», 2013. 116 с.

45. Ткачук А. Місцеве самоврядування та децентралізація: практ. посібн. Київ: ТОВ «Софія», 2012. 120 с.

46. Указ Президента України «Про делегування повноважень державної виконавчої влади головам та очолюваним ними виконавчим комітетам сільських, селищних і міських рад» від 30.12.1995 № 1194/. 1995. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/ (дата звернення: 05.01.2019).

47. Указ Президента України «Про державну підтримку розвитку місцевого самоврядування в Україні» від 30.08.2001 № 749/2001 // Відомості Верховної Ради України. 2001. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/ (дата звернення: 05.01.2019).

48. Указ Президента України «Про концепцію державної регіональної політики» від 25.05.2001 № 341/2001 // Відомості Верховної Ради України. 2001. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/ (дата звернення: 05.01.2019).

Author Biography

Oksana Lutsyk

Postgradute student of the 3rd year of studying of the Department of History and Culture of Ukraine                                                                                lutsyk.oksana.95@gmail.com                                                      https://orcid.org/0000-0002-1818-7366                                                                                         Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University, 30, Sukhomlynsky Str., PereiaslavKhmelnytskyi, Kyiv region, Ukraine, 08401

Published
2019-07-10
How to Cite
Lutsyk, O. (2019). ESTABLISHMENT AND FUNCTIONING OF LOCAL SELF-GOVERNMENT IN UKRAINE (1990-2013): LEGISLATIVE ASPECT. Scientific Notes on Ukrainian History, (46), 93-106. https://doi.org/10.31470/2415-3567-2019-46-93-106
Section
PART І. HISTORY OF UKRAINE