HISTORIOGRAPHY OF DOMESTIC CRATOLOGICAL DISCOURSE: QUARTER CENTURY OF RESEARCHES,CONCEPTUALIZATIONS, GENERALIZATIONS (ending)

  • Borys Demyanenko
Keywords: cratology, power, political power, state power, social power

Abstract

Historiographical analysis of the most remarkable Ukrainian publications of independence period devoted to the study of power (political, civil, social, etc.) in the context of organic combination of the achievements of international theory of power (democratic experience first of all) with the Ukrainian political and power context is suggested in the article. A detailed review of domestic cratological discourse, its creative interpretation will allow to reach a new level of power (political, civil, social, etc.) phenomenon understanding, overcome persistent stereotypes, amateur and mythologized ideas of it, formulate qualitative and effective practical recommendations, minimize the negative effects of the crisis in the Ukrainian political system, introduce an effective model of government that would meet the current needs of post-totalitarian Ukraine from one hand and handle historical, civilization and globalization challenges from other. As a result of the carried out historiographical analysis of Ukrainian cratological discourse has been ascertained that the power (political, civil, social, etc.) in national literature is considered as a leadershipsubordination relationship in social group, the state and society; as volitional element which is reflected in the ability to impose own will using coercion and persuasion, to subordinate others by own interests; as an institution that can provide unity of action and established order in public relations. Domestic cratological heritage has a powerful heuristic potential, has demonstrated sufficient theoretical and methodological provision of empirical researches of power. Conceptual problems of power that has been a major subject of debate in Western philosophy, political science, sociology, psychology and cultural studies for long time have found the proper implementation in the national social science. Author of the article defines the range of cratological problems that require deeper study and conceptualization.

References

1.Andresyuk B. P. Mistseve samovryaduvannya v suchasniy Ukrayini (politolohichnyy analiz): dys... d-ra polit. nauk: 23.00.02; NAN Ukrayiny, Instytut politychnykh i etnonatsional'nykh doslidzhen'. K., 1998. 365 ark.

2.Andresyuk B. P. Mistseve samovryaduvannya v Ukrayini: problemy i perspektyvy. [NAN Ukrayiny, Instytut natsional'nykh vidnosyn i politolohiyi]. K. : Informatsiyno-vydavnychyy tsentr, 1997. 222 s.

3.Bakurova A. V. Modelyuvannya protsesiv terytorial'noyi samoorhanizatsiyi na osnovi m"yakoyi systemnoyi metodolohiyi: monohrafiya. Zaporiz. nats. un-t. Zaporizhzhya : Dyke Pole, 2008. 187 s.

4.Baryshnikov V. M., Marshavin Yu. M., Tulenkov M. V., Khramov V. O. Derzhavne upravlinnya ta derzhavna sluzhba. K. : IPK DSZU, 2003. 322 s.

5.Bashtannyk V. V. Derzhavne upravlinnya v systemi vladno-partiynoyi vzayemodiyi: avtoref. dys… kand. nauk z derzh. upr.: spets. 25.00.01 «Teoriya ta istoriya derzhavnoho upravlinnya». K., 2002. 20 s.

6.Batrymenko V. I. Osoblyvosti suchasnykh modeley mistsevoho samovryaduvannya (politychnyy aspekt) [Tekst]: avtoref. dys... kand. polit. nauk: 23.00.02; Kyyiv. nats. un-t im. Tarasa Shevchenka. K., 2012. 18 s.

7.Baymuratov M. O. Publichna samovryadna (munitsypal'na) vlada v Ukrayini: osoblyvosti stanovlennya ta osnovni oznaky. Pravova derzhava: Shchorichnyk nauk. pr. 2005. Vyp. 16. S.224–231.

8.Baymuratov M. O., Hryhor"yev V. A. Munitsypal'na vlada: aktual'ni problemy stanovlennya y rozvytku v Ukrayini: Monohr. Odesa : Yuryd. l-ra, 2003. 192 s.

9.Bazir A. Suchasni tendentsiyi reformuvannya mistsevoho samovryaduvannya v Ukrayini. Nova polityka. 2000. № 6. S. 44–50.

10. Bezzubko L. V., Skopets' O. V. Hromada i orhany mistsevoho samovryaduvannya [Tekst]; Donbas'ka natsional'na akademiya budivnytstva i arkhitektury. Donets'k : Nord-Komp"yuter, 2007. 172 s.

11. Blyznyuk V. V., Zelen'ko H. I., Karmazina M. S., Kot O. V., Mayboroda O. M. Innovatsiyna perspektyva u stratehiyi natsional'noyi konsolidatsiyi v Ukrayini: analit. dop. / red.: O. M. Mayboroda; NAN Ukrayiny, In-t polit. i etnonats. doslidzh. im. I. F. Kurasa. K. : IPiEND im. I. F. Kurasa NAN Ukrayiny, 2013. 275 s.

12. Bodrov V. H. Ekonomika. Suspil'stvo. Vlada. Aktual'ni problemy derzhavnoho upravlinnya v umovakh ekonomichnykh i suspil'nykh transformatsiy: materialy metodol. seminariv, proved. u 2009 r. / red.: V. H. Bodrov; Nats. akad. derzh. upr. pry Prezydentovi Ukrayiny. K., 2011. 89 s.

13. Bodrov V. H. Ekonomika. Suspil'stvo. Vlada. Aktual'ni problemy derzhavnoho upravlinnya v umovakh ekonomichnykh i suspil'nykh transformatsiy: materialy metodol. seminariv, proved. u 2010 r. / red.: V. H. Bodrov; Nats. akad. derzh. upr. pry Prezydentovi Ukrayiny. K., 2011. 123 s.

14. Bortnikova A. V. Derzhavna vlada ta mistseve samovryaduvannya na Volyni (kinets' ХIV – seredyna XVII st.): monohrafiya; Skhidnoyevrop. nats. un-t im. Lesi Ukrayinky. Luts'k, 2013. 551 s.

15. Butko І. Mistseve samovryaduvannya v Ukrayini: Istoriya, problemy, propozytsiyi / Red. I. Butko [Fond spryyannya stanovlennya i rozvytku mistsevoho samovryaduvannya Ukrayiny]. K., 1994. 180 s.

16. Bytyak Yu. P. Mistseve samovryaduvannya v umovakh demokratychnoyi derzhavy [Tekst]: zb. nauk. dop. / APN Ukrayiny, Instytut derzh. budivnytstva ta mistsevoho samovryaduvannya; red. Yu. P. Bytyak. Kharkiv : Pravo, 2005. 120 s.

17. Chabanna M., Romanova V. Mistseve samovryaduvannya – slabka lanka chy resurs ukrayins'koyi demokratiyi? [Tekst]: [zbirnyk]. Zhytomyr : Ruta, 2013. 142 s.

18. Datsyshyn M., Keretsman V. Instytutsiyne zabezpechennya rehional'noyi polityky ta praktyka vzayemodiyi orhaniv vlady v Ukrayini. K. : Vyd-vo «K.I.S.», 2007. 102 s.

19. Dehtyar A. O., Amosov O. Yu., Martynenko V. M., Cherepanova V. O., Lysachenko O. P. Mekhanizmy pryynyattya upravlins'kykh rishen' orhanamy derzhavnoyi vlady shchodo sotsial'noekonomichnoho rozvytku rehioniv / zah. red. A. O. Dehtyara. Kharkiv : Vyd-vo KharRI NADU «Mahistr», 2006. 300 s.

20. Dehtyar'ova I. O. Dominanty derzhavnoyi polityky rozvytku mistsevoho samovryaduvannya v Ukrayini [Tekst]: avtoref. dys... kand. nauk z derzh. upr.: 25.00.04; Natsional'na akademiya derzh. upravlinnya pry Prezydentovi Ukrayiny, Kharkivs'kyy rehional'nyy in-t derzh. upravlinnya. Kharkiv, 2005. 21 s.

21. Dem"yanchuk O. P. Politolohichni aspekty derzhavnoyi polityky i derzhavnoho upravlinnya: avtoref. dys… na zdobuttya nauk. stupenya doktora polit. nauk: spets. 23.00.02 «Politychni instytuty ta protsesy». K., 2009. 32 s.

22. Dem"yanenko B. L. Rozvytok kratolohichnykh znan' v Ukrayini. Korsun'-Shevchenkivs'kyy : FOP Havryshenko V. M., 2011. 794 s.

23. Didenko N. H. Upravlinnya, vlada, derzhava: filosofs'ki aspekty vzayemodiyi: Monohr.; Donets. derzh. un-t upr. Donets'k, 2005. 128 s.

24. Dolya I. M. Instytut mistsevoho samovryaduvannya v politychnomu protsesi suchasnoyi Ukrayiny: avtoref. dys… kand. polit. nauk: 23.00.02; HAH Ukrayiny; Instytut politychnykh i etnonatsional'nykh doslidzhen' im. I. F. Kurasa. K., 2006. 16 s.

25. Dunayeva L. M. Spivvidnoshennya vlady ta samovryaduvannya v protsesi zdiysnennya politychnoho upravlinnya suchasnymy suspil'stvamy: avtoref. dys... d-ra polit. nauk: 23.00.02; Odes. nats. yuryd. akad. Odesa, 2009. 26 s.

26. Dunayeva L. M. Svitova polityko-pravova dumka pro vidnosyny «vlada– samovryaduvannya»: osnovni etapy rozvytku ta suchasne tlumachennya. Derzhava i pravo. Yurydychni i politychni nauky: zb. nauk. pr. 2008. Vyp. 40. S. 621–628.

27. Entsyklopediya derzhavnoho upravlinnya: u 8 t. T. 8. Publichne vryaduvannya / red.: V. S. Zahors'kyy, S. O. Teleshun, A. V. Lipentsev; Nats. akad. derzh. upr. pry Prezydentovi Ukrayiny. K., 2011. 709 s.

28. Fedoriv T. V. Publichna sfera yak seredovyshche formuvannya reputatsiyi orhaniv derzhavnoyi vlady. Investytsiyi: praktyka ta dosvid: mizhnar. nauk.-prakt. zhurn. 2013. № 6. S. 132–135.

29. Fedoriv T. V. Reputatsiyni ryzyky ta komunikatsiynyy menedzhment v orhanakh derzhavnoyi vlady. Visn. NADU. 2012. № 4. S. 137–147.

30. Fedoriv T. V. Rozvytok komunikatyvnoyi kompetentnosti derzhavnykh sluzhbovtsiv ta pratsivnykiv orhaniv mistsevoho samovryaduvannya shlyakhom tekhnolohiy aktyvnoho navchannya. Upravlins'ke liderstvo: kol. monohr. / za zah. red. V. V. Tolkovanova. Khmel'nyts'kyy : PP Mel'nyk A. A., 2013. S. 571–579.

31. Fedoriv T. V. Sutnist' ta instrumenty reputatsiynoho menedzhmentu v orhanakh derzhavnoyi vlady. Derzhavne upravlinnya ta mistseve samovryaduvannya: zb. nauk. pr. Dnipropetrovs'k : DRIDU NADU, 2013. Vyp. 1. S. 88–94.

32. Fedoriv T. V. Teoretychni ta metodolohichni zasady upravlinnya reputatsiyeyu orhaniv derzhavnoyi vlady: monohrafiya. K. : Al'ter-pres, 2013. 476 s.

33. Fedoriv T. V. Upravlinnya reputatsiyeyu orhaniv derzhavnoyi vlady: avtoref. dys... doktora nauk z derzh. upr.: 25.00.02; Nats. akad. derzh. upr. pry Prezydentovi Ukrayiny. K., 2013. 37 s.

34. Gniloryibov V. V., Tihonov V. N. Gosudarstvennoe stroitelstvo i mestnoe samoupravlenie v Ukraine [Tekst]: ucheb. Posobie. Vostochnoukrainskiy natsionalnyiy un-t im. Vladimira Dalya. Lugansk : [b. i.], 2004. 375 s.

35. Hachaturyan H. V. Model samoupravleniya dlya Ukrainyi ХХI v. [Tekst]: ucheb. posobie. K. : Kievskiy mezhdunarodnyiy universitet, 2008. 126 s.

36. Hachaturyan H. V. Otechestvennoe samoupravlenie v mirovom istoricheskom protsesse [Tekst]: monografiya. K. : Kievskiy mezhdunarodnyiy universitet, 2008. 556 s.

37. Horbatenko V. P. Zasoby podolannya kryzovykh yavyshch u systemi derzhavnoho upravlinnya: svitovyy dosvid i Ukrayina: Naukova zapyska / Vidp. red. V. P. Horbatenko. K. : Instytut derzhavy i prava im. V. M. Korets'koho NAN Ukrayiny, 2011. 68 s.

38. Horbatenko V. P., Aver"yanov V. B., Bul'benyuk S. S., Dubas O. P., Kal'nysh Yu. H. Innovatsiynyy rozvytok Ukrayiny: polityko-pravovi aspekty: monohr. In-t derzhavy i prava im. V. M. Korets'koho NAN Ukrayiny. K. : Yuryd. dumka, 2006. 247 s.

39. Horbatenko V. P., Kirmach A. V., Kresin O. V., Kukuruz O. V., Stoyko O. M. Polityko-pravovi standarty YeS i napryamy vdoskonalennya modeli modernizatsiyi suchasnoyi Ukrayiny: nauk. zap. NAN Ukrayiny, In-t derzhavy i prava im. V. M. Korets'koho. K., 2011. 106 s.

40. Hrab V., Bilyk Yu. Mistseve samovryaduvannya: Zakony i real'nist'. Viche. 1998. № 5. S.32–40.

41. Hryhorenko V., Dorosh V., Kolesnykov O. Instrumentariy vplyvu hromads'kykh rad na protses realizatsiyi derzhavnoyi polityky na mistsevomu rivni [Tekst]: navch. posib. / Mizhnar. fond «Vidrodzhennya», Cherniv. obl. hromad. orh. «Bukov. fundatsiya pidtrymky rehulyator. reformy v Ukrayini»; [uporyad.: V. Hryhorenko, V. Dorosh, O. Kolesnykov]. Chernivtsi : [b. v.], 2011. 159 s.

42. Hryshchuk M. V. Mistseve samovryaduvannya v Ukrayini: polityko-pravovi aspekty stanovlennya i rozvytku na suchasnomu etapi [Tekst]: avtoref. dys... kand. polit. nauk: 23.00.02; Odes'ka natsional'na yurydychna akademiya. Odesa, 2007. 18 s.

43. Ibrahimova A. A. Derzhavna polityka pobudovy spromozhnykh terytorial'nykh hromad v Ukrayini [Tekst]: avtoref. dys... kand. nauk z derzh. upr.: 25.00.04; Nats. akad. derzh. upr. pry Prezydentovi Ukrayiny, L'viv. rehion. in-t derzh. upr. L'viv, 2015. 20 s.

44. Izha M. M. Systema rehional'noho upravlinnya: svitovyy dosvid i Ukrayina [Tekst]: avtoref. dys... d-ra polit. nauk: 23.00.02; NAN Ukrayiny, In-t derzhavy i prava im. V. M. Korets'koho. K., 2011. 36 s.

45. Kachmars'kyy Ye. I. Mistseve samovryaduvannya v konteksti stanovlennya hromadyans'koho suspil'stva v Ukrayini [Tekst]: avtoref. dys... kand. polit. nauk: 23.00.02; Kyyiv. nats. un-t im. T. Shevchenka. K., 2010. 18 s.

46. Kamenchuk T. O. Politychna kompetentnist' derzhavnoyi vlady v systemi upravlinnya: avtoref. dys... kand. polit. nauk: 23.00.02; Mykolayiv. derzh. humanit. un-t im. P. Mohyly. Mykolayiv, 2006. 20 s.

47. Kandahura K. S. Mekhanizmy vprovadzhennya komunikatyvnykh proektiv u pobudovi vzayemovidnosyn vlady z hromads'kistyu: avtoref. dys... kand. nauk z derzh. upr.: 25.00.02; Akad. munitsyp. upr. K., 2011. 20 s.

48. Karmazina M. S. Pryynyattya politychnykh rishen': ohlyad metodolohichnykh pidkhodiv ta modeley protsesu. Suchasna ukrayins'ka polityka. Polityky i politolohy pro neyi. 2009. Vyp. 17. S. 30–41.

49. Kolosovs'ka I. I. Imidzh mistsevykh derzhavnykh administratsiy v Ukrayini: teoretyko-prykladni zasady formuvannya [Tekst]: monohrafiya; L'viv. rehion. in-t derzh. upr. Nats. akad. derzh. upr. pry Prezydentovi Ukrayiny. L'viv : LRIDU NADU, 2010. 141 s.

50. Korniyenko M. Derzhavna vlada i mistseve samovryaduvannya: aktual'ni pytannya teoriyi i praktyky. Ukrayins'ke pravo. 1995. № 1. S. 68–77.

51. Korniyenko M. Mistseve samovryaduvannya ta uryadova vertykal'. Khronika 2000. 1998. № 27–28. S. 508–512.

52. Korniyenko M. Mistseve samovryaduvannya ta uryadova vertykal'. Mistseve samovryaduvannya. 1997. № 3–4. S. 37–41.

53. Korzhenko V. V., Mel'tyukhova N. M., Myronova N. S. ta in. Antykryzovi stratehiyi v derzhavnomu upravlinni: metod. rek. K. : NADU, 2008. 52 s.

54. Kostenok I. V. Sotsiokul'turni skladovi derzhavno-upravlins'koho mekhanizmu spryyannya instytutsionalizatsiyi vzayemodiyi vlady ta hromad [Tekst]: monohrafiya; Donets. derzh. un-t upr. Donets'k : Skhidnyy vydavnychyy dim, 2013. 309 s.

55. Kostyuchkov S. K. Mistseve samovryaduvannya yak faktor stanovlennya hromadyans'koho suspil'stva v Ukrayini [Tekst]: avtoref. dys... kand. polit. nauk: 23.00.02; Tavr. nats. un-t im. V. I. Vernads'koho. Simferopol', 2011. 16 s.

56. Kravchenko V. V., Kravchenko N. V., Lysyuchenko V. P. Mistseve samovryaduvannyaya v Ukrayini: istoriya, suchasnist', perspektyvy rozvytku: Navchal'nyy posibnyk; L. Ye. Podobyed (vidp. red.). K. : Ararat-Tsentr, 2000. 312 s.

57. Kremen' V., Tabachnyk D., Tkachenko V. Ukrayina: problemy samoorhanizatsiyi. K. : Promin', 2003. T. 2. Desyatyrichchya suspil'noyi transformatsiyi. 464 s.

58. Kremen' V., Tabachnyk D., Tkachenko V. Ukrayina: problemy samoorhanizatsiyi. K. : Promin', 2003. T. 1. Krytyka istorychnoho dosvidu. 384 s.

59. Krestyeva Yu. V. Instytut mistsevoho samovryaduvannya v Ukrayini: dys... kand. polit. nauk: 23.00.02; Donets'kyy natsional'nyy un-t. Donets'k, 2002. 185 ark.

60. Kruhlashov A. M., Yarmystyy M. V., Hakman S. M. Vlada ta upravlinnya: zb. nauk. pr. Vyp. 1; Cherniv. rehion. tsentr perepidhotov. ta pidvyshch. kvalifikatsiyi pratsivnykiv orhaniv derzh. vlady, orhaniv mists. samovryaduvannya, derzh. p-v, ustanov ta orh., Cherniv. nats. un-t im. Yu. Fed'kovycha, Kaf. politolohiyi ta derzh. upr. Chernivtsi : Bukrek, 2010. 302 s.

61. Kryvoruchko D. Ukrayins'ka model' mistsevoho samovryaduvannya: problemy stanovlennya. Visnyk Ukrayins'koyi Akademiyi derzhavnoho upravlinnya pry Prezydenti Ukrayiny. 2001. № 2. (ch. 2.). S. 41–43.

62. Kublik K. Yu. Politychni mekhanizmy vzayemovidnosyn rehional'nykh ta mistsevykh vlad v umovakh unitarnoyi derzhavy: avtoref. dys... kand. polit. nauk: 23.00.02; Dnipropetr. nats. un-t im. O. Honchara. Dnipropetrоvsk, 2012. 20 s.

63. Kuybida V. S. Publichna vlada na mistsevomu rivni: stan i perspektyvy rozvytku: navch. posib.; Vidkrytyy mizhnar. un-t rozv. lyudyny «Ukrayina», Vidkryta vyshcha shk. polit. lidera. K., 2011. 88 s.

64. Lazor O. D. Teoretyko-metodolohichna osnova instytutu publichnoyi samovryadnoyi vlady. Derzhava ta rehiony. Ser. Derzhavne upravlinnya. 2010. Vyp. 2. S. 147–157.

65. Lazor O., Shelepnyts'ka I. Publichna samovryadna vlada v Respublitsi Italiya ta Ukrayini: osoblyvosti orhanizatsiyi ta funktsionuvannya: monohr. K. : Dakor, 2008. 172 s.

66. Lebedyns'ka H. O. Polityko-stabilizatsiyna rol' mistsevoho samovryaduvannya v umovakh suspil'no-politychnoyi transformatsiyi suchasnoyi Ukrayiny [Tekst]: avtoref. dys... kand. polit. nauk: 23.00.02; NAN Ukrayiny, Instytut derzhavy i prava im. V. M. Korets'koho. K., 2004. 20 s.

67. Lesechko M. D., Chemerys A. O., Rudnits'ka R. M. Tekhnolohiya pryynyattya upravlins'kykh rishen' u derzhavnomu upravlinni ta mistsevomu samovryaduvanni [Tekst]: navch. posib.; za nauk. red. M. D. Lesechka. L'viv : LRIDU UADU, 2003. 424 s.

68. Lyubchenko P. M. Kompetentsiya sub"yektiv mistsevoho samovryaduvannya. Kharkiv : Model' vsesvitu, 2001. 224 s.

69. Malynovs'kyy V. Ya. Kontseptual'ni zasady transformatsiyi terytorial'noyi orhanizatsiyi vlady Ukrayiny: rehional'nyy ta mistsevyy rivni [Tekst]: avtoref. dys... d-ra polit. nauk: 23.00.02; Nats. ped. un-t im. M. P. Drahomanova. K., 2011. 36 s.

70. Maystro S. V. Rozmezhuvannya povnovazhen' orhaniv derzhavnoyi vlady ta orhaniv mistsevoho samovryaduvannya. Derzhavne budivnytstvo. 2012. №1. URL: http://www.nbuv.gov.ua/ (дата звернення: 07.12.2017).

71. Molyboha R. M. Polityko-pravovi zasady stanovlennya mis'koyi vlady v stolytsi Ukrayiny v umovakh suchasnoho derzhavotvorennya [Tekst]: avtoref. dys... kand. polit. nauk: 23.00.02; NAN Ukrayiny, Instytut derzhavy i prava im. V. M. Korets'koho. K., 2005. 19 s.

72. Muzychenko H. V. Realizatsiya pryntsypiv demokratiyi v suchasniy systemi mistsevoho samovryaduvannya v Ukrayini: avtoref. dys... kand. polit. nauk: 23.00.02; Mykolayiv. derzh. humanit. un-t im. P. Mohyly. Mykolayiv, 2004. 16 s.

73. Mykhaylovs'ka K. V. Mistseve samovryaduvannya yak forma narodovladdya: osoblyvosti instytutsiynoyi modeli v Ukrayini [Tekst]: avtoref. dys... kand. polit. nauk: 23.00.02; Odes. nats. yuryd. akad. Odesa, 2010. 16 s.

74. Naumkina S. M. Sotsialno-politicheskie aspektyi upravleniya. – Odessa : Logos, 1994. 175 s.

75. Nekryach A. I. Mistseve samovryaduvannya v Ukrayini: etapy stanovlennya ta perspektyvy: Monohrafiya. K.: Heneza, 2002. 401 s.

76. Nyzhnyk N. R. Publichna vlada ta upravlinnya: pryntsypy i mekhanizmy realizatsiyi: monohrafiya / red.: Nyzhnyk N. R.; Tsentr doslidzh. probl. publich. upr. Chernivtsi : Tekhnodruk, 2008. 432 s.

77. Obolens'kyy O. Yu. Derzhavne upravlinnya, derzhavna sluzhba i mistseve samovryaduvannya / [za zah. red. O. Yu. Obolens'koho]. Khmel'nyts'kyy : Podillya, 1999. 570 s.

78. Opryatnyy S. M. Kontseptual'na vlada na shlyakhu do svitovoho panuvannya: monohrafiya; Klasych. pryvat. un-t. Zaporizhzhya, 2012. 210 s.

79. Osypov A. V. Mistse ta rol' samovryadnykh protsesiv u demokratyzatsiyi suchasnoho ukrayins'koho suspil'stva [Tekst]: avtoref. dys... kand. polit. nauk: 23.00.02; Odes'ka natsional'na yurydychna akademiya. Odesa, 2008. 17 s.

80. Ovcharenko V. A. Mistseve samovryaduvannya v Ukrayini: istorychni vytoky, stanovlennya ta perspektyvy [Tekst]: monohrafiya. K. : Lohos, 2014. 911 s.

81. Panchenko T. Subsydiarne vryaduvannya: balans hlobal'nykh, rehional'nykh i lokal'nykh vladnykh instytutsiy. Vyshcha osvita Ukrayiny. 2009. № 4. S. 56–64.

82. Perehuda Ye. V. Rozvytok mekhanizmiv vzayemodiyi tsentral'nykh ta mistsevykh orhaniv vykonavchoyi vlady Ukrayiny v umovakh suspil'no-politychnoyi modernizatsiyi [Tekst]: avtoref. dys... d-ra polit. nauk: 23.00.02; Nats. akad. nauk Ukrayiny, In-t derzhavy i prava im. V. M. Korets'koho. K., 2013. 36 s.

83. Perehuda Ye. V. Vykonavcha vlada Ukrayiny. Polityko-pravovi aspekty modernizatsiyi: monohrafiya. K. : Lohos, 2013. 405 s.

84. Petrushenko Yu. M. Mistsevyy rozvytok za uchasti hromady [Tekst]: monohrafiya: [u 2 t.]. Sumy : Univ. kn., 2013. T. 1: Teoretychni osnovy staloho mistsevoho rozvytku, oriyentovanoho na hromadu; za zah. red. Yu. M. Petrushenka. 2013. 350 s.

85. Pittsyk M. Mistseve samovryaduvannya v Ukrayini v 2010 rotsi [Tekst]: [zvit]; USAID vid ameryk. narodu, Asots. mist Ukrayiny. K.: [b. v.], 2010. 68 s.

86. Pokatayev P. S. Kontrol' u systemi orhaniv mistsevoho samovryaduvannya: teoriya ta praktyka zastosuvannya [Tekst]: monohrafiya; Klas. pryvat. un-t. Zaporizhzhya : Klas. pryvat. un-t, 2012. 287 s.

87. Pozhyvanov M. O. Ukrayins'ki vektory mistsevoho samovryaduvannya [Tekst]. K.: Al'terpres, 2004. 368 s.

88. Pukhtyns'kyy M. Problemy postupu mistsevoho samovryaduvannya. Mistseve samovryaduvannya: 10 rokiv zdobutkiv / Za red. M. Pukhtyns'koho. K. : Atika, 2002. 368 s.

89. Rudych F. M. Politychnyy rezhym ta narodovladdya: metodolohichnyy kontekst. Naukovi zapysky Instytutu politychnykh i etnonatsional'nykh doslidzhen' im. I. F. Kurasa NAN Ukrayiny. K. : Znannya Ukrayiny, 2010 / 1 (45). S. 7–26.

90. Rybalka S. V. Polityko-instytutsiyni chynnyky reformuvannya systemy mistsevoho samovryaduvannya v suchasniy Ukrayini [Tekst]: avtoref. dys... kand. polit. nauk: 23.00.02; Dnipropetr. nats. un-t im. O. Honchara. Dnipropetrоvsk, 2010. 18 s.

91. Sayenko Yu. I., Tkachuk A. F., Pryvalov Yu. O. Mistseve samovryaduvannya v Ukrayini: problemy i prohnozy. [Instytut sotsiolohiyi NANU], 1997. 149 s.

92. Ser'ohin S. M. Vlada i derzhavna sluzhba: Ist. aspekt; red.: V. P. Kapiton; Ukr. akad. derzh. upr. pry Prezydentovi Ukrayiny. K., 1999. 194 s.

93. Shapovalova A. M. Evolyutsiya publichnoyi pryrody samovryadnoyi vlady Ukrayiny v umovakh vplyvu hlobal'noho hromadyans'koho suspil'stva [Tekst]: avtoref. dys... kand. polit. nauk: 23.00.02; Skhidnoukrayins'kyy natsional'nyy un-t im. Volodymyra Dalya. Luhans'k, 2009. 17 s.

94. Sharyy V. I. Osoblyvosti realizatsiyi orhanamy mistsevoho samovryaduvannya derzhavnoyi polityky v umovakh transformatsiyi ukrayins'koho suspil'stva [Tekst]: avtoref. dys... d-ra nauk z derzh. upr.: 25.00.04; Nats. akad. derzh. upr. pry Prezydentovi Ukrayiny. K., 2013. 36 s.

95. Skoryk M. M. Zhinky v politytsi Ukrayiny na mistsevomu rivni: shlyakhy, problemy, uchast' [Tekst]: analit. zvit; Vseukr. hromad. orh. «Zhinochyy konsortsium Ukrayiny», Kyyiv. in-t hender. doslidzh. K. : ITEM, 2014. 64 s.

96. Slavko T. O. Vzayemodiya neuryadovykh orhanizatsiy z orhanamy mistsevoho samovryaduvannya v Ukrayini [Tekst]: avtoref. dys... kand. polit. nauk: 23.00.02; Chornomor. derzh. un-t im. P. Mohyly. Mykolayiv, 2010. 16 s.

97. Solovykh V. P. Vlada v systemi sub"yektno-ob"yektnykh upravlins'kykh vidnosyn v derzhavi: avtoref. dys... kand. nauk z derzh. upr: 25.00.01; Ukr. akad. derzh. upr. pry Prezydentovi Ukrayiny. Kharkiv, 2002. 22 s.

98. Solovykh Ye. M. Formuvannya imidzhu orhaniv mistsevoho samovryaduvannya: politykoinstytutsional'nyy vymir [Tekst]: avtoref. dys... kand. polit. nauk: 23.00.02; Kharkiv. nats. ped. un-t im. H. S. Skovorody. Kharkiv, 2016. 20 s.

99. Spivak D. P. Instytut mistsevoho samovryaduvannya v komunikatyvnomu politychnomu protsesi Ukrayiny [Tekst]: avtoref. dys... kand. polit. nauk: 23.00.02; Derzh. zakl. «Pivdennoukr. nats. ped. un-t im. K. D. Ushyns'koho». Odesa, 2013. 16 s.

100. Sushyns'kyy O. I. Mistseve samovryaduvannya: rehlament predstavnyts'kykh orhaniv [Tekst]: nauk. vyd.; Ukr. Akad. derzh. upr. pry Prezydentovi Ukrayiny, L'viv. rehion. in-t derzh. upr. L'viv : LRIDU UADU, 2002. 76 s.

101. Tatarenko T. M. Mekhanizmy zdiysnennya politychnoyi vlady v rehioni. Naukovi zapysky Instytutu politychnykh i etnonatsional'nykh doslidzhen' im. I. F. Kurasa NAN Ukrayiny. K., 2008. Vyp. 40. S. 49–58.

102. Trachuk P. A. Publichna vlada na mistsevomu ta rehional'nomu rivnyakh. Pravova derzhava: Shchorichnyk nauk. pr. 2006. Vyp. 17. S. 355–362.

103. Tsvyetkov V. V., Kresina I. O., Kovalenko A. A. Suspil'na transformatsiya i derzhavne upravlinnya v Ukrayini: polityko-pravovi determiёnanty: Monohrafiya. K. : Kontsern «Vyd. dim «In Yure», 2003. 496 s.

104. Vorona P. V. Mistseve samovryaduvannya i politychni partiyi v Ukrayini [Tekst]: monohrafiya; Natsional'na akademiya derzh. upravlinnya pry Prezydentovi Ukrayiny, Kharkivs'kyy rehional'nyy in-t derzh. upravlinnya. Kharkiv : Mahistr, 2008. 184 s.

105. Vorona P. V. Pytannya rozvytku mistsevoho samovryaduvannya u prohramakh politychnykh partiy Ukrayiny [Tekst]. Kharkiv : Vydavnytstvo KharRI NADU, 2006. 60 s.

106. Vorona P. V. Teoretyko-metodolohichni zasady orhanizatsiyi mistsevoho samovryaduvannya v Ukrayini: dys… d-ra nauk z derzh. upr.: 25.00.04; Nats. akad. derzh. upr. pry Prezydentovi Ukrayiny. K., 2013. 360 ark.

107. Yatsuns'ka O. O. Svitovyy dosvid mistsevoho samovryaduvannya ta perspektyvy yoho instytutsional'no-systemnoho vtilennya v Ukrayini [Tekst]: avtoref. dys... kand. polit. nauk: 23.00.02; Odes'ka natsional'na yurydychna akademiya. Odesa, 2001. 20 s.

108. Yelahin V. P., Lisnychyy V. V., Kutsenko O. D., Krutiy O. M., Raynin I. L., Solovykh V. P., Myrna N. V., Radchenko O. V., Selyutina N. F., Tsapko A. M. Polityka rehional'nykh orhaniv vlady: teoriya ta praktyka: Monohr.; Nats. akad. derzh. upr. pry Prezydentovi Ukrayiny. Khark. rehion. in-t. Kharkiv : Mahistr, 2004. 180 s.

109. Yevtushenko O. N. Derzhavna vlada i mistseve samovryaduvannya v politychniy systemi suspil'stva: monohrafiya. Mykolayiv : Vyd-vo ChDU im. P. Mohyly, 2010. 513 s.

110. Yevtushenko O. N. Derzhavna vlada i mistseve samovryaduvannya v umovakh modernizatsiyi politychnoyi systemy suchasnoho ukrayins'koho suspil'stva: avtoref. dys... d-ra polit. nauk: 23.00.02; Pivdennoukr. nats. ped. un-t im. K. D. Ushyns'koho. Odesa, 2011. 28 s.

111. Zablots'kyy V. V. Vzayemodiya derzhavy ta mistsevoho samovryaduvannya Ukrayiny v istorychniy retrospektyvi [Tekst]: monohrafiya; Derzh. zakl. «Luhan. nats. un-t im. Tarasa Shevchenka», Klasych. pryvat. un-t. Luhans'k : DZ «LNU im. T. Shevchenka», 2013. 323 s.

112. Zamohyl'nyy A. H. Vzayemodiya derzhavnoyi vlady i derzhavnoho upravlinnya (istorykoteoretychnyy aspekt): avtoref. dys... kand. nauk z derzh. upr.: 25.00.01; In-t zakonodavstva VR Ukrayiny. K., 2010. 20 s.

113. Zhuravs'kyy V. S., Ser'ohin V. O., Yarmysh O. N. Derzhavne budivnytstvo ta mistseve samovryaduvannya v Ukrayini: Pidruch. dlya stud. vyshch. navch. zakl. K. : Vyd. dim «In Yure», 2003. 671

Author Biography

Borys Demyanenko

Demyanenko Borys Leonidovych – Doctor of Political science, Professor of the Department of Political science, Dean of the Faculty of History of State Higher Educational Establishment «Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University»

Published
2018-04-12
How to Cite
Demyanenko, B. (2018). HISTORIOGRAPHY OF DOMESTIC CRATOLOGICAL DISCOURSE: QUARTER CENTURY OF RESEARCHES,CONCEPTUALIZATIONS, GENERALIZATIONS (ending). Scientific Notes on Ukrainian History, (43), 208-225. Retrieved from https://snouh.com/index.php/journal/article/view/32
Section
PART ІІ. HISTORIOGRAPHY ANDSOURCE STUDYING. HISTORY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY