NATIONAL MINORITIES OF UKRAINE IN THE PERIOD OF THE NATIONAL LIBERATION STRUGGLES OF 1917 – 1921: IN THE YEARS OF THE PAST AND MODERNITY (HISTORIOGRAPHY)

Keywords: national liberation struggles, national minorities, historiography, research, Ukraine

Abstract

he peculiarities of activity of Ukraine’s national minorities during the period of the National Liberation Struggles of 1917 – 1921 are revealed. It was made the complex analysis of scientific discourse on the place and role of Ukraine’s national minorities in the political processes of the National Liberation Struggles of 1917 – 1921. It was determined that this problem is represented by the large historiographic array, which is structured in monographs, articles, reference books that reflect the controversial picture of ethnic diversity in Ukraine of that time. The problem of the National Liberation Struggles of 1917 – 1921 was considered by Ukrainian researchers that focused on the peculiarities of the current events, formation of the Ukrainian state, as well as on the determining factors of the loss of its independence. Scientific researches on the problems of national minorities in Ukraine are initiated by the direct contemporaries of the National Liberation Struggles of 1917 – 1921. At the same time, soviet-era scientists considered the Ukrainian Central Rada and the Directory of the UPR as an association of petty-bourgeois parties of Ukraine, which in their opinion interfered with formation of the soviet authority and defended the landowner’s regime in Ukraine. It was believed that the Bolsheviks supported the revolutionary and insurrectional movements in
Ukraine in order to destroy the counterrevolution. The content and position of the first soviet publications on national minorities were determined by the influence of coranization policy in Ukraine in the 1920s. At the beginning of the 1990s, two key directions of the Ukrainian revolution of 1917 – 1921 issues research were formed. The first was devoted to the research of general questions and unknown history pages of the National Liberation Struggles, and the second – to the analysis of the domestic policy and ethno-political relations during the specified period. It has been proved that despite the existence of fundamental researches, today the outlined issues require in-depth exploration of many aspects of the national minorities activities of that period.

References

1. Авраменко Н. Спомини запорожця: документальне видання. Київ: Темпора, 2007. 456 с.

2. Антонов-Овсиенко В. А. Записки о гражданской войне в 4 Т. Москва-Ленинград, 1924–1933. 343 с.

3. Антонюк В. О. Формування етнополітики Української держави: історичні та теоретико-методологічні засади. Монографія. Київ, 1999. 282 с.

4. Бевз Т. Національне питання в діяльності Української партії соціалістівреволюціонерів. Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. Київ, 1999. С. 37-46.

5. Білян П. Я. Історіографія Української революції 1917 – початку 1918 рр. Автореферат на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук. Львів., 2001. 19 с.

6. Бош Є. Год борьбы. Москва, 1925.

7. Великий Жовтень і громадянська війна на Україні. Енциклопедичний довідник / Відп. редактор Курас І. Ф. Київ, 1987. 632 с.

8. Верстюк В. Українська Центральна Рада. URL: http://history.org.ua/JournALL/journal/2007/2/2.pdf

9. Винниченко В. Відродження нації (Історія української революції [марець 1917 р. – грудень 1919 р. ]). 2008. 797 с.

10. Горбань Т. Етнополітика Української Центральної Ради. Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. Київ, 1999. С. 30-37.

11. Гошуляк А. До питання про національну політику УНР доби Директорії. Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. Київ, 1999. С. 110-116.

12. Грицкевич А. П. Борьба за Украину 1917–1921. Минск, 2011. 528 с.

13. Грушевський М.С. На Всеукраїнський з’їзд. Грушевський Михайло Сергійович. Твори: у 50 т. Редкол. П Сохань (гол. ред.), Я. Дашкевич, І. Гирич та ін. Львів: Видавництво «Світ». 2007. Т.4. Кн.1. С. 11-12.

14. Гунчак Т. Симон Петлюра та євреї. Київ, 1993. 48 с.

15. Гусєв В. Закон Центральної Ради «Про персонально-національну автономію»: передумови, історія прийняття та наслідки. Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. Київ, 1999. С. 72-80.

16. Дорошенко Д. Історія України, 1917-1923. В 2-х т.: Документально-наукове видання / Упоряд.: К.Ю. Галушко. Київ: Темпора, 2002. 352 с.

17. Дорошенко М. Стежками холодноярськими: спогади 1918-1923. Філадельфія, 1973. 220 с.

18. Дяченко П.Г. Чорні Запорожці. Спомини Командира 1-го кінного полку Чорних запорожців Армії УНР. Київ: Стікс, 2010. 448 с.

19. История Украинской ССР. В двух томах. Київ, 1969. Т.2. 900 с.

20. Калакура О. Польський чинник у діяльності Центральної Ради. Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. Київ, 1999. С. 103-110.

21. Калакура О. Поляки в етнополітичних процесах на землях України у ХХ столітті. Київ: Знання України, 2007. 508 с.

22. Коваль Р. Отаман Зелений. Історичний нарис. Бібліотека Історичного клубу «Холодний Яр» Кам’янець-Подільський: ПП «Аксіома». 560 с.

23. Конашевич В. Д. Чотири Універсали. Київ, 1990. 15 с.

24. Котюк В. О. Етнонаціональна політика Центральної Ради та Директорії Української Народної Республіки. Автореф. … канд. іст. наук. Київ, 2011. 20 с.

25. Лазарович М. В. Етнополітика української влади доби національно-визвольних змагань 1917–1921 років: компаративний аналіз. Монографія Тернопіль: ТНЕУ, 2013 760 с.

26. Макаренко Н. Проблема політико-правового становища національних меншин в УНР (1917-1918 рр.): за матеріалами періодичної преси. Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. Київ, 1999. С. 80-86.

27. Макаренко Т. П. Політика Української Центральної Ради щодо національних меншин (березень 1917 – квітень 1918 рр.). Автореф. … канд. іст. наук. Луганськ, 2008. 20 c.

28. Малярчук Н. Г. Росіяни в Донбасі (20-30 рр. ХХ ст.): автореф. дис. … канд. іст. наук. Донецьк, 2006. 19 с.

29. Мироненко О. М., Римаренко Ю. І. та ін. Українське державотворення: не витребуваний потенціал. Словник-довідник. Київ, 1997. 559 с.

30. Нариси історії української революції 1917-1921 років / За ред. В.А. Смолія. Нац. акад. наук України, Кн. 1. 2011. 390 с.

31. Нариси історії української революції 1917-1921 років / За ред. В.А. Смолія. Нац. акад. наук України, Кн. 2. 2012. 464 с.

32. Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. 1999. Вип. 8. 200 с.

33. Національні меншини України у ХХ столітті: політико-правовий аспект / За ред. І.Ф. Кураса. Київ: ІПіЕНД, 2000. 356 с.

34. Омельянович-Павленко М. Спогади командарма (1917-1920): документальнохудожнє видання / Упоряд.: М. Ковальчук. Київ: Темпора, 2007. 608 с.

35. Плохій С. Брама Європи. Історія України від скіфських воєн до незалежності. Харків, 2016. 496 с.

36. Погребинська І. М. Ідеали і реальність. Нариси з історії національно культурної автономії в країнах Центральної і Східної Європи. Київ, 2010.

37. Рафальський О. О. Національні меншини України у ХХ столітті: Історіографічний нарис. Київ, 2000. 447 с.

38. Рафальський О. Поняття національна меншина в етнополітичному дослідженні. Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. Київ, 1999. С. 176-184.

39. Романчук О. Ультиматум. Хроніка одного конфлікту між Раднаркомом РРФСР і Центральною Радою. Київ, 1990. 64 с.

40. Рубач М. А. Проти ревізії більшовицької схеми рушійних сил та характеру революції 1917 року на Україні. Літопис революції 1930. №5. С. 5-99

41. Рубльов О. С., Реєнт О. П. Українські визвольні змагання 1917–1921 рр. Київ, 1999. 320 с.

42. Рябошапко Л. Правове становище національних меншин в Україні 1917–1920 років. Автореферат дис. д-ра юрид. наук: 12.00.01 Теорія та історія держави і права. Історія політ. і правових вчень Харків, 2002. 28 с.

43. Скрипник М. Начерк історії пролетарської революції на Україні: Короткий нарис. Київ, 1923 С. 76-116.

44. Солдатенко В. Ф. Українська революція і етнонаціональні відносини: проблеми дослідження (1918–1920 рр.). Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України Київ, 1999. С. 3-21.

45. Солдатенко В.Ф. Деміурги революції: нарис партійної історії України 1917-1920 рр. Київ, 2017. 748 с.

46. Солдатенко В.Ф. Українська революція. Історичний нарис: монографія. Київ, 1999. 976 с.

47. Субтельний О. Україна. Історія. Київ, 1991. 512 с.

48. Ткаченко В.М. Росія: ідентичність агресора: монографія. К.ВУ академія. 2016. С. 25.

49. Устименко В. М. Етнонаціональна політика як фактор державотворення в Україні (1917–1920): Інститут історії НАН України. Київ, 2010. 144 с.

50. Устименко В. Національні меншини в період Української революції 1971-1921 рр.: історіографічні нотатки. Проблеми вивчення Української революції 1917-1921 рр. 2016. Вип. 12. С. 61-91.

51. Чеботок Н. В. Законодавче забезпечення етнонаціональної політики в Україні 1917–1921 рр. Маріуполь, 2005. 185 с.

52. Шумов С. Петлюровщина. Москва, 2005. 256 с.

53. Щетиніна Т. Виникнення та діяльність громадсько-політичних об’єднань національних меншин в Україні (березень-травень 1917 р.). Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. Київ, 1999. С. 21-30.

54. Яворський М. Проблема української національно-демократичної революції 1917 / Червоний шлях. 1927. №1-4.

Author Biography

Vitaliy Kotsur

Ph.D. in Political Sciences, Assoc. Prof.,
Senior Research Scientist of the Department
of National Minorities
kotsurv@ukr.net
https://orcid.org/0000-0001-6647-7678
I. F. Kuras Institute of Political and EthnoNationalResearch of the National Academy
of Sciences of Ukraine 8, General Almazova
St., Kyiv, Ukraine, 01011

Published
2018-11-30
How to Cite
Kotsur, V. (2018). NATIONAL MINORITIES OF UKRAINE IN THE PERIOD OF THE NATIONAL LIBERATION STRUGGLES OF 1917 – 1921: IN THE YEARS OF THE PAST AND MODERNITY (HISTORIOGRAPHY). Scientific Notes on Ukrainian History, (44), 152-170. https://doi.org/10.31470/2415-3567-2018-44-152-170
Section
PART ІI. HISTORIOGRAPHY AND SOURCE-STUDYING