NEW ARCHAEOLOGICAL MONUMENT IN THE TRACT HAIARYNTSI NEAR THE VILLAGE VELYKA KARATUL’ IN PEREIASLAV REGION

Keywords: Brovarka, Velyka Karatul’, ancient Kyjiv Rus’, ceramics, culture, monument, settlement

Abstract

The article is devoted to the newly discovered multilayer monument, in the tract Haiaryntsi alongside with Velyka Karatul’ of Pereiaslav-Khmelnytskyi district of Kyjiv region. The characteristics of the topographical features of the new monument, the description of the finds discovered during the archaeological exploration of 2017, are presented.

References

1. Бузян Г.М., Буйлук М.М., Колибенко О.В., Товкайло М.Т. Звіт про роботу Переяслав-Хмельницької археологічної експедиції за 1991 р. НА ІА НАНУ, 1991/211.

2. Бузян Г.Н., Буйлук Н.М., Товкайло Н.Т. Отчет о работе Переяслав-Хмельницкой археологической экспедиции за 1988 г. НА ІА НАНУ, 1988/71.

3. Бузян Г.М. Буйлук М.М., Колибенко О.В., Товкайло М.Т. Звіт про роботу Переяслав-Хмельницької археологічної експедиції за 1990 р. НА ІА НАНУ, 1990/186.

4. Вовкодав С.М., Юрченко О.В. Анализ поселенческой структуры древнерусского времени бассейна р. Броварки // Археология и геоинформатика. Первая международная конференция. Тезисы докладов. Москва: ИА РАН, 2012. 52 с.

5. Вовкодав С.М., Юрченко О.В. Давньоруські пам’ятки басейну р. Броварки на Переяславщині // Середньовічні старожитності Південної Русі-України: Тези доповідей Третьої Міжнародної студентської наукової археологічної конференції (Чернігів, 18 квітня 2004 р.). Інститут археології НАН України, Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка, Інститут слов’янської історії та культури. Чернігів: Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка, 2004. 154 с.

6. Вовкодав С.М., Юрченко О.В. Нові знахідки в долині р. Броварки // Наукові записки з української історії: Збірник наукових статей. Переяслав Хмельницький, 2003. Вип. 14. C. 63-69.

7. Вовкодав С.М., Юрченко О.В. Пам’ятки епохи енеоліту-бронзи басейну р. Броварки на Переяславщині // ПЕРЕЯСЛАВІКА: Наукові записки Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав» : Збірник наукових статей. 2015. Випуск 9 (11).

8. Вовкодав С.М., Юрченко О.В. Поселенська структура давньоруського часу долини р. Броварка на Переяславщині // «Археологія & Фортифікація України»: Збірник матеріалів VІ Міжнародної науково-практичної конференції / редкол.: О.О. Заремба (відп. ред.) та ін.. Кам’янець-Подільський: ПП Буйницький О.А., 2016.

9. Вовкодав С.М., Юрченко О.В. Ранньослов’янські пам’ятки першої половини І тис. н. е. в околицях с. Лецьки на Переяславщині // «Археологія & Фортифікація України». Збірник матеріалів V Всеукраїнської науково-практичноїконференції / редкол.: В.С. Травінський (відп. ред.) та ін. Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня Рута», 2015.

10. Вовкодав С.М., Юрченко О.В. Система заселення давньоруського часу басейну р. Броварка на Переяславщині // Старожитності Вишгородщини: 36. тез, доповідей і повідомлень 16-ої наук.-практ. конференції 27–28 травня 2010 р., м. Вишгород Вишгородський іст.-культ. заповідник; Вишгород, 2010.

11. Вовкодав С.М., Юрченко О.В. Система заселення пізньоримського часу басейну р. Броварка на Переяславщині // Переяславіка: Наукові записки Національного історикоетнографічного заповідника «Переяслав». Збірник наукових статей. 2017. Вип. 12 (14).

12. Колибенко О.В. Історико-археологічне вивчення Переяславля Руського та Переяславщини (середньовічної Переяславської волості): сучасний стан і перспективи // Археологія і давня історія України: Зб. наук. пр. Київ: ІА НАН України, 2010. Вип. 1. С. 133.

13. Колибенко О.В., Колибенко О.В. Історико-краєзнавчі дослідження Переяславщини (археологічні джерела). Переяслав-Хмельницький, 2005. Ч. 1. 114

14. Кучера М.П. 1971. Звіт про роботу розвід загону по обстеженню городищ Київщини у 1971 р. НА ІА НАНУ, 1971/17.

15. Ляскоронский В.Г. Городища, курганы, майданы и длинные змеевые валы в области Днепровского Левобережья // Тр. ХІV АС в Чернигове, 1909. Москва, 1911. С. 1–82.

16. Макаренко Н.Е. Городища и курганы Полтавской губернии // Сборник топографических сведений. Полтава, 1917. 103 с.

17. Прядко О.О., Юрченко О.В. Нові знахідки римських монет на Переяславщині // Ніжинська старовина: збірник регіональної історії та пам’яткознавства. Вип. 24 (27). Пам’яткознавство Північно-Східного регіону України. № 9;. Ніжин; Київ: Центр пам’яткознавства НАН України та УТОПІК, 2017. 172 с.

18. Самоквасов Д.Я. Могилы Русской земли. Москва: Синодальная типография, 1908. 271 с.

19. Самоквасов Д.Я. Основания хронологической классификации, описание и каталог коллекции древностей. Варшава: типография М. Земкевич, 1892.143 с.

20. Сикорский М.И. 1976. Отчет о работе археологической экспедиции по обследованию курганов Переяслав-Хмельницкого и Яготинского районов Киевской обл. в 1976 г. НА ІА НАНУ, 1976/55.

21. Сикорский М.И., Бузян Г.Н. 1975. Отчет о работе археологической экспедиции по обследованию курганов Переяслав-Хмельницкого р-на Киевской обл. за 1975 г. НА ІА НАНУ, 1975/118.

22. Тетеря Д.А., Юрченко О.В. Зброя ближнього бою давньоруської доби з території південно-західної Переяславщини // Переяславіка: Наукові записки Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав». Збірник наукових статей. Вип. 12 (14). 2017.

23. Тетеря Д.А., Юрченко О.В. Знахідки Давньоруських сокир на території південно-західної Переяславщини // Наукові записки з української історії: зб. наук. ст. Переяслав–Хмельницький (Київ, обл.): Домбровська Я.М., 2016. Вип. 39.

24. Юрченко О.В. Могильник черняхiвськоï культури в с. Лецьки на Переяславщині // Археологічні дослідження на Київщині. Матеріали І обласної наукової конференції 24–25 жовтня 2011 року. Трипілля, 2012.

25. Юрченко О.В. Могильник черняхiвської культури в с. Лецьки // Переяславіка: Наукові записки Національного історико-етнографічногозаповідника «Переяслав». Збірник наукових статей. Вип. 5 (7). 2011.

26. Юрченко О.В. Неолітичні пам’ятки долини р. Броварка на Переяславщині //Вісник НІАЗ «Кам’яна Могила». Випуск ІІ. Запоріжжя: Дике поле, 2017 р. С. 90–100.

Author Biography

Olexandr Pavlyk

Candidate of Historical Sciences,
Senior Researcher of
the research sector of
«Archeology expedition»
archeolog1988@gmail.com
https://orcid.org/0000-0002-3385-8009
National Historical and Ethnographic
Reserve «Pereyaslav», 8,
T. Shevchenko str.,
Pereyaslav-Khmelnitsky, Kyiv region,
Ukraine, 08400

Published
2018-11-30
How to Cite
Pavlyk, O. (2018). NEW ARCHAEOLOGICAL MONUMENT IN THE TRACT HAIARYNTSI NEAR THE VILLAGE VELYKA KARATUL’ IN PEREIASLAV REGION. Scientific Notes on Ukrainian History, (44), 105-111. https://doi.org/10.31470/2415-3567-2018-44-105-111
Section
PART І. HISTORY OF UKRAINE