Art studying aspects of the investigation of pysankarstvo in the archival heritage of T. Mishkivska.

  • Viktor Tkachenko
Keywords: T. Mishkivska, bezkonechnyk, pysankа, meander, archive

Abstract

The author is publishing the materials about bezkonechnyk - ornamental motif, widespread in different variations on Ukrainian pysanka. The work of Tetiyana Mishkivska is kept in the Archival Scientifi c Funds of the Manuscripts and Phonorecords of M. Rylsky IAFE NAS of Ukraine, in the, fund of Ethnographic Commission UAS. Its author investigated one of the kinds of folk art being evidently an employee of All-Ukrainian History Museum. She tried to analyze the origin of the symbol, its extension, types and signifi cance. In our work the methods of searching, systematization and analyses of the received data. The adoption of the scientifi c archive of the manuscripts of the Institute and other sources allowed to state that the scientifi c heritage of T. Mishkivska concerning the investigation of pysankarstvo and its ornamental motifs are quite diverse, requires proper adoption and introduction into scientifi c usage.

References

1. Arkhivni naukovi fondy rukopysiv ta fonozapysiv Іnstytutu mystetstvoznavstva, folklorystyky ta etnologii im. M. T. Rylskogo NAN Ukrainy (АNFRF ІМFЕ) – F. 1.

Etnografi chna komisiya, od. zb. 254. Mishkivska Tetyana. Motyv bezkonechnyka v ukrainskii pysantsi. Rukopys. 8 ark.

2. АNFRF ІМFЕ – F. 13. Fedir Ernst, od. zb. 50. Lysty do F. Ernsta riznykh osib. 99 аrk.

3. Mishkivska T. [Rets.]: Sherbakivskyi V. Osnovni elementy ornamentatsii ukrainskoi pysanky i ikhne pokhodzhennya. – Praga, 1925. / T. Mishkivska // Zapysky Vseukrainskoho arkheologichnoho komitetu. – K., 1930. – T. 1. – S. 334– 336.

4. Tkachenko V. Rukopysna spadshyna Vasylya Kravchenka pro pokhodzhennya krashanky ta pysanky / V. Tkachenko // Nаrоdnа tvorchist ta etnologiya. – 2013. – № 2. – S. 133–138.

5. Tkachenko V. Velykodnya obryadovist ta pysankarstvo na Volyni v arkhivnii spadshyni Nykanora Dmytruka // V. Tkachenko // Naukovi zapysky z ukrayinskoyi istorii: Zbirnyk naukovykh statey. – Pereyaslav-Khmelnytskyi, 2014. – Vyp. 34. – S. 64–70.

6. Tkachenko V. Pysankarstvo ta pysanky sela Gladkovychi na Ovruchchyni v pershii chverti ХХ stolittya (za аrkhivnymy materialamy) / V. Tkachenko // Nаrоdnа tvorchist ta etnologiya. – 2014. – № 5. – S. 35–42.
Published
2017-09-02
How to Cite
Tkachenko, V. (2017). Art studying aspects of the investigation of pysankarstvo in the archival heritage of T. Mishkivska. Scientific Notes on Ukrainian History, (35), 182-188. Retrieved from https://snouh.com/index.php/journal/article/view/230
Section
PART ІI. HISTORIOGRAPHY AND SOURCE-STUDYING