Historiographical review of modern scientifi c studies regarding the activities of youth organizations in UkrSSR in 1920’s. of the ХХth сentury.

  • Viktor Kotsur
  • Alla Zlenko
Keywords: youth, youth organizations, historiographical analysis, Komsomol, non- Bolshevik associations of students

Abstract

The scientifi c works of contemporary researchers are analyzed and the main characteristics of rendering of their views on the history of the formation and activity of youth organizations are identifi ed in the article. It is proved that the historical researches of this period are characterized by fundamental reevaluation of all available historical sources of the problems of youth organizations as Soviet origin (general historical, historiographical, historical party, historical and Komsomol, etc.), as well as foreign Ukrainian study. Instead of class approach in studying of civic organizations came civilized approach, which considered the youth movement in the 1920’s. in all varieties of contradictions and multivariate development. The main areas of contemporary researches began as a pro-governmental communist movement of youth and non-Bolshevik youth organizations in1920’s., including national minorities, religious groups and others.

References

1. Herman O. M. Diyalnist tovarystva «Prosvita» na Podilli naprykintsi ХІХ – pershoyi polovyny ХХ st.: dys... kand. ist. nauk: 07.00.01 / O. M. Herman – Ternopil, 1995. – 228 s.

2. Holovenko V. A. Komsomol Ukrayiny v period stalinskykh represiy / V.A. Holovenko // Molodizhnyy rukh Ukrayiny: Istoriya ta suchasnist: zb. materialiv. – K.:

Studtsentr / NIKA-Tsentr, 1998. – 120 s.

3. Holovenko V. A. Ukrayinskyy molodizhnyy rukh u ХХ stolitti. (Istorykopolitolohichnyy analiz osnovnykh periodiv) / V. A. Holovenko – K.: A. L. D., 1997. – 160 s.

4. Holovenko V. A. Ukrayinskyy molodizhnyy rukh: istoriya ta sohodennya / V. A. Holovenko, O. A. Korniyevskyy – K.: Nauk. dumka, 1994. – 111 s.

5. Hololobov V. M. Likvidatsiya nepysmennosti sered dorosloho naselennya Ukrayiny u 20-kh rr.: avtoref. dys... kand. ist. nauk: 07.00.01 / V. M. Hololobov – K., 1992. – 18 s.

6. Dolhov V. V. Problemy edynstva komsomola vo vnutrypartyynoy borbe: sushchnost, reshenye (20-e hody): avtoref. dys... dokt. yst. nauk: 07.00.01 / V.V. Dolhov – M., 1991. – 39 s.

7. Doroshko M. S. Partiyno radyanska nomenklatura USRR u 20-30-ti rr. ХХ st.: avtoref. dys... dokt. ist. nauk: 07.00.01 / M. S. Doroshko – K., 2004. – 34 s.

8. Zhurba M. A. Hromadski obyednannya natsionalnykh menshyn USRR v antyselyanskykh aktsiyakh (kin. 20-kh – poch. 30-kh rr. ХХ st.) / M. A. Zhurba // Istoriya Ukrayiny. Malovidomi imena, podiyi, fakty: zb. statey. – K. – Donets›k, 2001. – Vyp. 16. – S. 114-120.

9. Zhurba M. A. Selyanski hromadski obyednannya Ukrayiny y holodomor na poch. 20-kh rr. ХХ st. / M. A. Zhurba // Pamyat stolit. – K., 2001. – №5. – S. 104-113.

10. Zhurba M. A. Funktsionalni zasady diyalnosti selyanskykh hromadskykh obyednan Ukrayiny v umovakh totalitarnoyi derzhavy (20-30-ti rr. ХХ st.) / M.A. Zhurba // Visnyk Zaporizhskoho yurydychnoho instytutu. – Zaporizhzhya, 2000. – № 2. – S. 242-251.

11. Zinko O. V. Molodizhnyy rukh v URSR u 20-ti roky. Istoriohrafi chnyy analiz literaturnykh dzherel 20-kh – 30-kh rr.: avtoref. dys... kand. іst. nauk: 07.00.06 / O.V. Zinko – K., 1993. – 23 s.

12. Kamenskaya N. E. Lenynskyy komsomol – sektsyya KYMa (1919-1943 hh.). Ystoryohrafyya problemy: avtoref. dys.... kand. yst. nauk: 07.00.01 / N.E. Kamenskaya – L., 1991. – 20s.

13. Kizyun V. K. Vydavnycha diyalnist derzhavnykh, suspilno-politychnykh ta hromadskykh orhanizatsiy Ukrayiny v 20-ti rr.: avtoref. dys.... kand. ist. nauk: 07.00.01 / V. K. Kizyun – K., 1994. – 26 s.

14. Kozerod O. Yevreyi Ukrayiny v 1921-1929 rr.: dys... dokt. ist. nauk: 07.00.01 / O. Kozerod. – K., 2003. – 444 s.

15. Kolesnyk V.F. Rabochyy klass Ukrayny v kontse 20-kh – 30-e hody: ystoryohrafyya: avtoref. dys... dokt. yst. nauk: 07.00.01 / V. F. Kolesnyk – K., 1991. – 40 s.;

16. Kolyastruk O. A. Presa USRR v konteksti polityky ukrayinizatsiyi (20-30-ti rr. ХХ st.): avtoref. dys... kand. ist. nauk: 07.00.01 / O. A. Kolyastruk – K., 2003. – 20 s.

17. Komsomol Ukrayiny: storinky istoriyi. Podiyi. Portrety. / [uporyad.: Yu. N. Yelchenko, V. F. Vozianov, H. D. Maksymenko] – K.: In Yure, 2004. – 716 s.

18. Kotsur V. P. Istorychni doslidzhennya: uperedzheni ta obyektyvni otsinky (sotsialni zminy i politychni protsesy v Ukrayini 1920-kh – 1930-kh rr.: istoriohrafi ya) / V. P. Kotsur – K.: Nauk. dumka, 1998. – 506 s.

19. Kruchek O. A. Kultura v USRR v 1920-23 rr. yak obyekt derzhavnoyi polityky: avtoref. dys... kand. ist. nauk: 07.00.01 / O. A. Kruchek – K., 1997. – 23 s.

20. Lavrut O. O. Studenstvo Radyanskoyi Ukrayiny v 20-ti rr. ХХ st.: avtoref. dys...kand. ist. nauk: 07.00.01 / O. O. Lavrut – Donets›k, 2004. – 20 s.

21. Molotkina V. K. Kulturno-osvitnya diyalnist hromadskykh molodizhnykh orhanizatsiy Ukrayiny v umovakh NEPu (1921-1929 rr.): avtoref. dys... kand. ist. nauk: 07.00.01 / V. K. Molotkina – K., 2005. – 18 s.

22. Orlyanskyy V. S. Yevreyi Ukrayiny v 20-30-ti rr. ХХ st.: sotsialno-politychnyy aspekt / V. S. Orlyanskyy – Zaporizhzhya: ZDTU, 2000. – 254 s.

23. Prylutskyy V. I. Komsomol – holovnyy providnyk bilshovytskoho vplyvu na molod Ukrayiny u 20-30-ti roky ХХ stolittya / V. I. Prylutskyy // Problemy istoriyi Ukrayiny: fakty, sudzhennya, poshuky: mizhvid. zb. nauk. prats. – K., 2003. – Vyp. 8. – S. 331-355.

24. Prylutskyy V. I. Likvidatsiya v USRR nebilshovytskoho molodizhnoho rukhu (1920 – poch. 30-kh rr.) / V. I. Prylutskyy // Molodizhnyy rukh Ukrayiny: istoriya ta suchasnist: zb. materialiv. – K., 1998. – S. 41-49.

25. Prylutskyy V. I. Molodizhni orhanizatsiyi v USRR v umovakh stanovlennya totalitarnoho rezhymu (1920-1927 rr.): dys... kand. yst. nauk: 07.00.01 / V. I. Prylutskyy – K., 1994. – 233 s.

26. Prylutskyy V. I. Molod u suspilno-politychnomu zhytti USRR (1928-1933 rr.) / V. I. Prylutskyy // Ukrayinskyy istorychnyy zhurnal. – K., 2002. – № 4. – S. 60-81.

27. Prylutskyy V. I. Opir molodi totalitarnomu rezhymu v USRR (1920-1927 rr.) / V.I. Prylutskyy // Problemy istoriyi Ukrayiny: fakty, sudzhennya, poshuky: mizhvid. zb. nauk. prats. – K., 2002. – Vyp. 6.– S. 273-283.

28. Prylutskyy V. I. Represyvni zakhody proty molodi v USRR u period formuvannya totalitarnoho ladu (1920-1936 rr.) / V. I. Prylutskyy // Problemy istoriyi Ukrayiny: fakty, sudzhennya, poshuky: mizhvid. zb. nauk. prats. – K., 2003. – Vyp. 7. – S. 190-197.

29. Svystovych S. M. Hromadski obyednannya Ukrayiny v politytsi bilshovytskoho rezhymu (20-30-kh rr. ХХ st.): dys... dokt. ist. nauk: 07.00.01 / S. M. Svystovych – Donetsk, 2007. – 596 s.

30. Stepanchuk Yu. S. Diyalnist› hromadskykh i politychnykh obyednan USRR u konteksti sotsialnoyi polityky bilshovytskoho rezhymu v 1920-ti – pochatok 30-kh rr. ХХ st.: dys... kand. ist. nauk: 07.00.01 / Yu. S. Stepanchuk – Cherkasy, 2006. – 220 s.

31. Suchkova O. Yu. Yevreyi v Donbasi (20-30-ti rr. ХХ st.): avtoref. dys... kand. ist. nauk: 07.00.01 / O. Yu. Suchkova – Donetsk, 2005. – 20 s.

32. Khoroshev A. N. Humanyzatsyya systemы vыssheho y sredneho obrazovanyya y problemy molodezhnoho dvyzhenyya na Ukrayne v pervye hody Sovetskoy vlasty / A. N. Khoroshev, Y. A. Lohvynenko // Problemy razvytyya federatsyy y vysshey shkoly: mezhdunar. nauchno-tekh. konferentsiya, 24-26 aprelya 1991 h. – Kh., 1991. – S. 97-98.

33. Khoroshev A. N. Nekotorye problemy orhanyzatsyonnoho stroytelstva molodezhnykh soyuzov na Ukrayne v nachale 20-kh hodov / A. N. Khoroshev // Sb. nauchnykh rabot aspyrantov kharkovskoho hosudarstvennoho unyversyteta. – Kh., 1992. – S. 180-183.

34. Khoroshev O. M. Suspilno-politychni obyednannya molodi v Ukrayini (lyutyy 1917 – persha polovyna 20-kh rr. ХХ st.): avtoref. dys.... kand. ist. nauk: 07.00.01 / O. M. Khoroshev – Kh., 1996. – 18 s.
Published
2017-09-02
How to Cite
Kotsur, V., & Zlenko, A. (2017). Historiographical review of modern scientifi c studies regarding the activities of youth organizations in UkrSSR in 1920’s. of the ХХth сentury. Scientific Notes on Ukrainian History, (35), 165-172. Retrieved from https://snouh.com/index.php/journal/article/view/228
Section
PART ІI. HISTORIOGRAPHY AND SOURCE-STUDYING