Technical achievements of military twenty-four age as one of factors of successful renewal of national economy of in USSR (1941-1950).

  • Sergey Vashchenko
Keywords: renewal, war, military industry, achievement, national economy, technique

Abstract

Military-technical achievements became one of basic features that assisted speed renewal of national economy of USSR, fully destroyed during Second World War. In the process of their renewal soldiery designers used their own experience which they got in the war-time for the necessities of speed revival of potential and power of national economy of USSR. Among the important factors that contributed speed reconstruction of the economy was using of the most important unique discoveries in various fi elds of science, which were received during the Second World War and method of mass industrial production, that was widely used in the war-time and using this one in the not military production. Almost all opening in that or in other measure found the refl ection in peaceful aims, for example, Institute of the electric welding chaired by an academician Y. Paton adopted his automatic welding vehicles that wasused in industries in military industry to national economy.

References

1. Beliaev E.A. Nauka y uchenуe Rossyy v hodу Velykoi Otechestvennoi voinу 1941-1945: Ocherky. Vospomynanyia. Dokumentу / E.A. Beliaev. – M.: Nauka, 1996. – 311 s.

2. Bubnov Y.N. Nauchno-tekhnycheskyi prohress v SSSR za 60 let / Y.N. Bubnov. – M., 1978. – 64 s.

3. Buriakivskyi Yur. Paton Yevhen Oskarovych. Spohady. Lit. zapys / Yur. Buriakivskyi. – K.: Derzhlitvydav, 1956. – 320 s.

4. Kuras Y.F. Vostanovlenye Prydneprovia 1946-1950: dokumentу y materyalу / Y.F. Kuras. – K.: Polytyzdat Ukraynу, 1988. – 532 s.

5. Lytvyn V.M. Ukraina u pershomu povoienomu desiatylitti (1946-1955) / V.M. Lytvyn. – K.: Vydavnychyi dim «Litera», 2004. – 240 s.

6. Paton B.Ie. Instytut elektrozvariuvannia im. Ie.O. Patona: struktura, forma, roboty i napriamy diialnosti ta inshi / [Pid. red. B.Ie. Patona]. – K.: Derzhtekhvydav, 1959. – 157 s.

7. Serhiichuk V.I. Mykola Dukhov. Seriia biohrafi chnykh tvoriv, zhyttia slavetnykh / V.I. Serhiichuk. – K.: Polihrafknyha, 1975. – 160 .

8. Sergiychuk V.I. Tankovyiy korol Rossii / V.I. Sergiychuk. – K. : Nichlava, 2005. – 236 s.

9. Khoinatska L.M. Vidnovlennia mashynobudivnoi industrii Ukrainy ta yoho sotsialni naslidky (1943-1950 rr.) / L. M. Khoinatska. – K.: [b.v.], 2003. – 232 s.

10. Chadaev Ia.E. Еkonomyka SSSR v hodу velykoi otechestvennoi voinу (1941–1945 hh.) / Ia.E. Chadaev. – M.: Mуsl, 1985. – 494 s.

11. Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv vyshchykh orhaniv vlady ta upravlinnia Ukrainy, f.4620, op. 3, spr. 8, 243 ark.

12. Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv hromadskykh ob’iednan Ukrainy, f. 1, op. 23, spr. 408, 9 ark.
Published
2017-09-02
How to Cite
Vashchenko, S. (2017). Technical achievements of military twenty-four age as one of factors of successful renewal of national economy of in USSR (1941-1950). Scientific Notes on Ukrainian History, (36), 167-172. Retrieved from https://snouh.com/index.php/journal/article/view/195
Section
PART ІІІ. HISTORY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY