Main Tendencies in Scientifi c Researches of Histology in St. Volodymyr University of Kyiv (late ХІХ – beginning of XX).

  • Nadiya Kotsur
Keywords: histology, St. Volodymyr University of Kyiv, P.I. Peremozhenko, V.O. Bets, F.I. Lominskyi, Y.N. Yakymovych, N.A. Hrzhonshchevskyi, O.V. Leontovych, O.H. Chernyahivskyi

Abstract

This article deals with the analysis of the scientifi c researches of histology in St. Volodymyr University of Kyiv. It is established, that the most signifi cant infl uence on the development of native histology is made due to the microscopic technologies improvement and the research of the cell. The such scientists of St. Volodymyr University of Kyiv as P.I. Peremozhenko, V.O. Bets, F.I. Lominskyi, Y.N. Yakymovych, N.A. Hrzhonshchevskyi, O.V. Leontovych, O.H. Chernyahivskyi have developed the histology as the science of microscopic structure, development and vital activity of elements of organism. It has been revealed, that scientifi c investigations by P.I. Peremozhenko (the head of the department of histology in St. Volodymyr University of Kyiv) began the new epoch of histology and developed the endocrinology. P.I. Peremozhenko studied embryogeny of spleen, microscopic structure of thyroid gland, hypophysis and blood vessels. Outstanding anatomist and histologist, professor V.O. Berts, made the scientifi c investigations about cerebrum structure, especially about the structure of the some parts (architectonics). The main directions of the scientifi c works by O.H. Chernyahivskyi were his experimental investigations in the sphere of histology, embryology, morbid anatomy and oncology.

References

1. 150 let Kyevskomu medycyskomu ynstytutu / E.G. Goncharuk, N.N. Zajko, Y.Y. Bobryk [y dr.]. – K.: Zdorovya, 1991. – 264 s.

2. 160 rokiv Nacionalnomu medychnomu universytetu im. O.O. Bogomolcya / Ye.G. Goncharuk, A.O. Andrushhuk, I.I. Bobryk [ta in.]; za red. Ye.G. Goncharuka. – K.: Stolittya, 2001. – 368 s.

3. Becz V.A. Anatomycheskye y gystologycheskye yssledovanyya / V.A. Becz. – M., 1950. – 48 s.

4. Becz Volodymyr (1834-1894) // Encyklopediya ukrayinoznavstva: Perevyd v Ukrayini. – K., 1993. – T. 1. – S. 121.

5. Becz Vladymyr Alekseevych (1834-1894): Nauch. – vspom. ukaz. / (Sost. M.M. Dulya, G.F. Seredenko). – K., 1987. – 14 s.

6. Voronczovska I. Zalyshytysvij slid na zemli… / І. Voronczovska //Gart. – 2004. – 25 lystop. – S. 18.

7. Galax V.V. Vnesok chenyx Kyyivskogo universytetu u rozvytok gistologiyi (druga polovyna XIX – pochatok XX st.) / V.V. Galax // Aktualni pytannya vitchyznyanoyi, svitovoyi istoriyi ta istoriyi nauky: poshuky, rozdumy, znaxidky: materialy Chetvertoyi Mizhnar. nauk. konf., 20-21 kvit. 2011 r. – Lugansk, 2011. – S. 32-33.

8. Galax V.V. Formuvannya naukovogo svitoglyadu O.G. Chernyaxivskogo v Kyyivskomu universyteti sv. Volodymyra (1894-1918) / V.V. Galax // Visn. agrar. istoriyi: zb. nauk. pracz / NPU im. M.P. Dragomanova. – K., 2011. – Vyp. 1. – 229-233 s.

9. Ganitkevych Ya. Ukrayinski vcheni-likari I pol. XX st. ta yixni naukovi shkoly / Ya. Ganitkevych. – Lviv, 2002. – S. 82-110.

10. DAK, f.16, op. 65, sr. 4781, ark. 19-25.

11. DAK, f. r-352, op. 1., 4 ark.

12. DAK, f. r-352, op. 1., 3 ark.

13. Kaxal S.R. Avtobyografyya (vospomynanyya o moej zhyzny) / S.R. Kaxal [pod red. A.V. Smolyanykova, D.S. Sarkysova]. – M.: Medycyna, 1985. – 272 s.

14. Koczur N.I. Naukovi studiyi profesora Oleksandra Grygorovycha Chernyaxivskogo (1896-1939): monografi ya / N.I. Koczur, V.V. Galax. – Pereyaslav-Xmelnyczkyj, 2014. – 346 s.

15. Kuzmynska O.D. Becz Volodymyr Oleksijovych / O.D. Kuzmynska // Encyklopediya istoriyi Ukrayiny. – K., 2003. – S. 247.

16. Kukuev L.A. V.A. Becz (1834-1894) / L.A. Kukuev. – M.: Medgz, 1950. – 89 s.

17. Makarenko Y.M. Byografycheskyj slovar zaveduyushhyx kafedramyy professorov Kyevskogo medycynskogo ynstytuta (1841-1991) / Y.M. Makarenko, Y.M. Polyakova. – K.: Zdorovya, 1991. – 160 s.

18. Makarenko I.M. Biografi chnyj dovidnyk zaviduvachiv kafedr ta profesoriv Nacionalnogo medychnogo universytetu im. O.O. Bogomolcya (1841-2001) / I.M. Makarenko, I.M. Polyakova. – K.: Zdorovya, 2002. – S. 186-187.

19. Novak V.P. Cytologiya, gistologiya, embriologiya: pidruch. / V.P. Novak, Yu.P. Bychkov, M.Yu. Pylypenko. – K.: Dakor, 2008. – S. 9-11.

20. Subotyn M.Ya. Gystologycheskaya texnyka (posob. dlya shkolnыx medycynskyx laborantov. / M.Ya. Subotyn, S.S. Laguchev, T.G. Organesyan [y dr.]. – M.: Medgyz, 1954. – S. 5-12.

21. Chernyaxivskyj O. F.I. Lominskyj – yak vchenyj, vchytel ta gromadskyj diyach / O. Chernyaxivskyj // Ukr. med. visti. – 1928. – № 1-2. – S. 191-198.

22. Chernyaxivskyj O.G. Nova docilnist modyfi kaciyi kaxalivskogo metodu impregnaciyi sriblom-nitratom dlya peryferychnyx nerviv / O.G. Chernyaxivskyj // Med. zhurn. – 1939. – T. 9, vyp. 1. – S. 93-98.
Published
2017-09-02
How to Cite
Kotsur, N. (2017). Main Tendencies in Scientifi c Researches of Histology in St. Volodymyr University of Kyiv (late ХІХ – beginning of XX). Scientific Notes on Ukrainian History, (36), 139-148. Retrieved from https://snouh.com/index.php/journal/article/view/191
Section
PART IV. HISTORY OF SCIENCE AND TECHNICS