History of the institute President of Ukraine in 1996-2010.

  • Yuriy Bobrovnik
Keywords: Institute of the President, the President of Ukraine, Administration of the President of Ukraine, President’s Representative, the decree of the President of Ukraine, District State Administration

Abstract

The author traced and highlighted the prerequisites of institute President of Ukraine using historical and chronological method. On the basis of legal and regulatory legislation covers the history of structure formation, team president as the vertical of power in Ukraine. The purpose of the article is to highlight the history and formation of the institute of the President of independent Ukraine. The goal provides the following tasks: to fi nd out the status of historical accumulation of scientifi c knowledge, to highlight the history of the institution of the President of Ukraine. The history of the establishment of the institute and the President of Ukraine not disclosed in the modern Ukrainian scientifi c-historical space. The main source for the analysis of the history of the formation of the institute of the President of Ukraine are laws and presidential decrees. Every year the Independence Institute President gained an increasing importance in vertical governance both in rights and duties and by that was enshrined in the Constitution of Ukraine.

References

1. Baraiev Volodymyr, Kryvchyk Hennadii. Instytut hlavy derzhavy: Ukrainska tradytsiia ta sohodennia. // Aktualni problemy derzhavnoho upravlinnia: Zbirnyk naukovykh prats. / redkol.: S.M. Serohin (holov. red.) ta in. Dnipropetrovsk DRIDU NADU. 2008. Vypusk 1 (31) S. 10-20 – 296 s.

2. Horbatiuk V.V. Instytut Prezydentsva v Ukraini: istoryko-pravovyi aspekt [Elektronnyi resurs] : elektronna biblioteka yurydychnoi biblioteky «Pravoznavets» – Rezhym dostupu http://pravoznavec.com.ua/period/article/7176/%C2 – Zaholovok z ekranu.

3. Zhuravlova H.S. Instytut prezydentstva v Ukraini na etapi provedennia konstytutsiinoi reformy / H.S. Zhuravlova, O.D. Chudnivets // Vlada. Liudyna. Zakon. – 2007. – № 2. – S. 32-35.

4. Zakon Ukrainy «Pro Predstavnyka Prezydenta Ukrainy» vid 5 bereznia 1992 r. [Elektronnyi resurs] : ofi tsiinyi sait Verkhovnoi Rady Ukrainy – Rezhym dostupu : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2167-12 – Zaholovok z ekranu.

5. Zaitsev V. Konfl ikty mizh hilkamy vlady v protsesi yikh stanovlennia (1991-1996). – V kn.: Stanovlennia vladnykh struktur v Ukraini (1991-1996) / Redkol.: O. Haran, V. Kulyk, O. Maiboroda. – K., 1997, s. 5-29.

6. Zakon Ukrainy «Pro mistsevi derzhavni administratsii» 9 kvitnia 1999 r. [Elektronnyi resurs] : ofi tsiinyi sait Verkhovnoi Rady Ukrainy – Rezhym dostupu : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/586-14/page – Zaholovok z ekranu.

7. Zakon Ukrainy «Pro Predstavnytstvo Prezydenta Ukrainy v Respublitsi Krym» vid 2 bereznia 2000 r. [Elektronnyi resurs] : ofi tsiinyi sait Verkhovnoi Rady Ukrainy – Rezhym dostupu : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1524-14.

8. Zakonu Ukrainy «Pro Radu natsionalnoi bezpeky i oborony Ukrainy» vid 5 bereznia 1998 r. № 183/98-VR [Elektronnyi resurs] : ofi tsiinyi sait Verkhovnoi Rady Ukrainy – Rezhym dostupu: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/183/98-%D0%B2%D1%80 – Zaholovok z ekrana.

9. Zelinska M.I. Instytut prezydentstva v Ukraini (vyznachennia konstytutsiinoho statusu Prezydenta) // Rol nauky, relihii ta suspilstva u formuvanni moralnoi osobystosti: Materialy XVI Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii / Vidpov. red. S.B. Ivanova. – Donetsk: IPShI «Nauka i osvita». – 2005. – S. 41-44.

10. Zelinska M.I. Transformatsiia instytutu prezydentstva: retrospektyva. [Elektronnyi resurs] : ofi tsiinyi sait zhurnalu Verkhovnoi Rady Ukrainy «Viche» – Rezhym dostupu: http://www.viche.info/journal/244/ – Zaholovok z ekrana.

11. Zozulia O.I. Pravovi zasady formuvannia Administratsii Prezydenta Ukrainy / O.I. Zozulia // Vorum prava. – 2011. № 1. – S. 408-418 [Elektronnyi resurs]: ofi tsiinyi sait Natsionalnoi biblioteky imeni V.I. Vernadskoho: – Rezhym dostupu: https:///.nbuv.gov.ua/e-journals/2011-1/11zoifpu.pdf – Zaholovok z ekranu.

12. Istorychna dovidka pro diialnist RNBOU [Elektronnyi resurs] : ofi tsiinyi sait Rady natsionalnoi bezpeky i oborony Ukrainy – Rezhym dostupu: http://www.rnbo.gov.ua/content/history.html – Zaholovok z ekrana.

13. Istoriia stvorennia Predstavnytstva [Elektronnyi resurs]: ofi tsiinyi sait predstavnytstva Prezydenta Ukrainy v Avtonomnii respublitsi Krym – Rezhym dostupu: http://www.ppu.gov.ua/history – Zaholovok z ekranu.

14. Karmazina M. Instytut prezydentstva: pokhodzhennia ta sutnist fenomena [Elektronnyi resurs]: Ukrainskyi tsentr politychnoho menedzhmentu – Rezhym dostupu: http://www.politik.org.ua/vid/magcontent.php3?m=1&n=26&c=355 – Zaholovok z ekranu.

15. Karmazina M. Prezydenstvo: ukrainskyi variant. – K., 2007. – 268 s.

16. Kynaev A.V. Ynstytut prezydenstva v stranakh Tsentralnoi y Vostochnoi Evropы kak yndykator protsessa polytycheskoi transformatsyy // Polys, 2002, № 2. S. 126-137.

17. Kolodii A. U pytanniakh konstytutsionalizmu ya velykyi konservator / A. Kolodii // [Elektronnyi resurs]: Dialoh – Rezhym dostupu : http://dialogs.org.ua/dialog.php?id-=54&op_id=915#915 – Zaholovok z ekrana.

18. Kononenko N.V. Instytut prezydentstva v Ukraini: politolohichnyi analiz: Avtoref. dys. k.polit. nauk: 23.00.02 / NAN Ukrainy, In-t polit. I etnonats. Dosl-n. – K., 1996. – S. 6 zah 14 s.

19. Konstytutsiia Ukrainy i reforma 2004 r.: retrospektyva problemy // Yurydychna hazeta. – 2007 – № 1 (85) // [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : http://www.yur-gazeta.com/article/913/. – Zaholovok z ekrana.

20. Konstytutsiia Ukrainy. Pryiniata na piatii sesii Verkhovnoi Rady Ukrainy 28 chervnia 1996 roku //Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR). – 1996. – № 30. – St. 141.

21. Korkh Oleksandr, Hlotov Borys, Karnaukh Inna. Rol instytutu Prezydenta za parlamentsko-prezydentskoi formy derzhavnoho pravlinnia v Ukraini. // Aktualni problemy derzhavnoho upravlinnia: Zbirnyk naukovykh prats. /redkol.: S.M. Serohin (holov. red.) [ta in.] Dnipropetrovsk DRIDU NADU. 2008. Vypusk 2 (32) S. 2-10 – 296 s.

22. Plakhotniuk N. H. Instytut prezydentstva v Ukraini: stanovlennia ta rozvytok : monohrafi ia / N.H. Plakhotniuk, V.I. Melnychenko; NADU pry Prezydentovi Ukrainy. – K. : Vydavn. dim «Maksimus», 2004. – 126 s.

23. Plakhotniuk N.H. Instytut prezydentstva v Ukraini: konstytutsiino-pravovyi aspekt: avtoref. dys.kand. yuryd. nauk: Kh., 1999. – 20s.

24. Pohorilko V.F. Instytut prezydentstva v Ukraini // Derzhavotvorennia i pravo tvorennia v Ukraini: dosvid, problemy, perspektyvy / Za zah. red. Yu.S. Shemchushenka: Monohrafi ia. – K.: In-t derzhavy i prava im. V.M. Koretskoho, 2001. – S. 114.

25. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 1 serpnia 2007 r. № 996 «Pro zatverdzhennia rekomendatsiinykh perelikiv upravlin, viddiliv ta inshykh strukturnykh pidrozdiliv mistsevykh derzhavnykh administratsii» [Elektronnyi resurs] : ofi tsiinyi sait Verkhovnoi Rady Ukrainy – Rezhym dostupu : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/996-2007-%D0%BF – Zaholovok z ekrana.

26. Starkiv I.M. Istoryko-pravovi vytoky instytutu prezydentstva v Ukraini ta sviti / I.M. Starkiv // Forum prava. – 2012. – № 4. [Elektronnyi resurs]: ofi tsiinyi sait Natsionalnoi biblioteky imeni V.I. Vernadskoho – Rezhym dostupu: http://arhive.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2012-4/12cimutc.pdf – Zaholovok z ekrana.

27. Sukhonos V.V. Instytut hlavy derzhavy v konstytutsiinomu pravi: monohrafi ia / V.V. Sukhonos. – Sumy DVNZ «UABS NBU», 2011. – 339 s. s. 240-261.

28. Terzi O.S. Rol politychnykh partii Ukrainy u formuvanni instytutu prezydentstva (1991-1996 rr.) // Nauka.Relihiia. Suspilstvo. – 2004. – № 2. S. 157.

29. Ukaz Prezydenta Ukrainy «Pro Predstavnyka Prezydenta Ukrainy u Konstytutsiinomu Sudi Ukrainy vid 27 lypnia 2007 r. № 667/2007 [Elektronnyi resurs] : ofi tsiinyi sait Verkhovnoi Rady Ukrainy – Rezhym dostupu : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/667/2007 – Zaholovok z ekrana.

30. Ukaz Prezydenta Ukrainy «Pro Predstavnytstvo Prezydenta Ukrainy Respublitsi Krym» 31 bereznia 1994 r. № 119/94 [Elektronnyi resurs] : ofi tsiinyi sait Verkhovnoi Rady Ukrainy – Rezhym dostupu http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/119/94 – Zaholovok z ekrana.

31. Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 14 hrudnia 1996 r. № 1220 «Pro administratsiiu Prezydenta Ukrainy» [Elektronnyi resurs] : ofi tsiinyi sait Verkhovnoi Rady Ukrainy – Rezhym dostupu: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1220/96 – Zaholovok z ekrana.

32. Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 14 kvitnia 2004 r. № 434 «Pro nevidkladni zakhody z udoskonalennia orhanizatsii pryiomu hromadian orhanamy derzhavnoi vlady, orhanamy mistsevoho samovriaduvannia ta posadovymy i sluzhbovymy osobamy tsykh orhaniv» [Elektronnyi resurs] : ofi tsiinyi sait Verkhovnoi Rady Ukrainy – Rezhym dostupu: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/434/2004 – Zaholovok z ekrana.

33. Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 15 bereznia 2000 r. № 466/2000. «Pro Polozhennia pro Postiinoho predstavnyka Prezydenta Ukrainy u Kabineti Ministriv Ukrainy» [Elektronnyi resurs] : ofi tsiinyi sait Verkhovnoi Rady Ukrainy – Rezhym dostupu : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/466/2000 – Zaholovok z ekrana.

34. Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 15 liutoho 2008 r. № 133/2008 «Pro Polozhennia pro Predstavnyka Prezydenta Ukrainy u Verkhovnii Radi Ukrainy» [Elektronnyi resurs] : ofi tsiinyi sait Verkhovnoi Rady Ukrainy – Rezhym dostupu : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/133/2008 – Zaholovok z ekrana.

35. Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 19 liutoho 1997 r. № 159 «Pro zatverdzhennia Polozhennia pro Administratsiiu Prezydenta Ukrainy» [Elektronnyi resurs] : ofi tsiinyi sait Verkhovnoi Rady Ukrainy – Rezhym dostupu: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/159/97 – Zaholovok z ekrana.

36. Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 20 zhovtnia 2001 r. № 1284 «Pro vnesennia zmin do Ukazu Prezydenta Ukrainy vid 20 serpnia 2002 r. № 729» [Elektronnyi resurs] : ofi tsiinyi sait Verkhovnoi Rady Ukrainy – Rezhym dostupu: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1284/2004 – Zaholovok z ekrana.

37. Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 24 hrudnia 1999 r. № 1616 «Pro Polozhennia pro Postiinoho predstavnyka Prezydenta Ukrainy u Verkhovnii Radi Ukrainy» [Elektronnyi resurs] : ofi tsiinyi sait Verkhovnoi Rady Ukrainy – Rezhym dostupu: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1616/99 – Zaholovok z ekrana.

38. Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 27 sichnia 2005 r. № 111/2005 «Pytannia Sekretariatu Prezydenta Ukrainy» [Elektronnyi resurs] : ofi tsiinyi sait Verkhovnoi Rady Ukrainy – Rezhym dostupu: http://www.president.gov.ua/documents/2253.html – Zaholovok z ekrana.

39. Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 30 serpnia 1996 r. № 772 «Pro Radu natsionalnoi bezpeky i oborony Ukrainy» [Elektronnyi resurs] : ofi tsiinyi sait Verkhovnoi Rady Ukrainy – Rezhym dostupu: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/772/96 – Zaholovok z ekrana.

40. Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 31 sichnia 1996 r. № 100/96 «Pytannia Predstavnytstva Prezydenta Ukrainy v Avtonomnii Respublitsi Krym» [Elektronnyi resurs] : ofi tsiinyi sait Verkhovnoi Rady Ukrainy – Rezhym dostupu : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/100/96 – Zaholovok z ekrana.

41. Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 4 zhovtnia 1996 roku № 927 «Pytannia Aparatu Rady natsionalnoi bezpeky i oborony Ukrainy» [Elektronnyi resurs] : ofi tsiinyi sait Verkhovnoi Rady Ukrainy – Rezhym dostupu: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/927/96 – Zaholovok z ekrana.

42. Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 6 chervnia 2003 r. № 484 «Pro Holovne analitychne upravlinniaAdministratsii Prezydenta Ukrainy» [Elektronnyi resurs] : ofi tsiinyi sait Verkhovnoi Rady Ukrainy – Rezhym dostupu : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/484/2003 – Zaholovok z ekrana.

43. Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 8 travnia 1998 r. № 436 «Pro vnesennia zmin do Ukazu PrezydentaUkrainy vid 25 liutoho 1997 roku № 165» [Elektronnyi resurs] : ofi tsiinyi sait Verkhovnoi Rady Ukrainy – Rezhym dostupu: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/436/98 – Zaholovok z ekrana.

44. Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 22 travnia 1998 r. № 504/98 «Pro Polozhennia pro Postiinoho predstavnykaPrezydenta Ukrainy u Konstytutsiinomu Sudi Ukrainy» [Elektronnyi resurs] : ofi tsiinyi sait Verkhovnoi Rady Ukrainy – Rezhym dostupu: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/504/98 – Zaholovok z ekrana.

45. Ukaz Prezydenta Ukrainy vid vid 20 serpnia 2002 r. № 729 «Pro zakhody shchodo vdoskonalenniadiialnosti Administratsii Prezydenta Ukrainy» [Elektronnyi resurs] : ofi tsiinyi sait Verkhovnoi Rady Ukrainy – Rezhym dostupu http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/729/2002 – Zaholovok z ekrana.

46. Ukaz Prezydenta Ukrainy vid vid 6 bereznia 2003 r. № 203 «Pytannia Administratsii Prezydenta Ukrainy[Elektronnyi resurs] : ofi tsiinyi sait Verkhovnoi Rady Ukrainy – Rezhym dostupu http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/203/2003 – Zaholovok z ekrana.

47. Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 19 liutoho 2007 roku № 120/2007 «Pro Predstavnyka Prezydenta Ukrainyna Chornobylskii AES» [Elektronnyi resurs] : ofi tsiinyi sait Verkhovnoi Rady Ukrainy – Rezhym dostupu: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/120/2007 – Zaholovok z ekrana.

48. Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 25 liutoho 1997 r. № 165 «Pro zatverdzhennia Polozhennia pro Postiinoho predstavnyka Prezydenta Ukrainy u Verkhovnii Radi Ukrainy» [Elektronnyi resurs] : ofi tsiinyi sait Verkhovnoi Rady Ukrainy – Rezhym dostupu: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/165/97 – Zaholovok z ekrana.

49. Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 27 hrudnia 1995 r. № 165/97 «Pro Polozhennia pro Predstavnyka Prezydenta Ukrainy u Verkhovnii Radi Ukrainy» [Elektronnyi resurs] : ofi tsiinyi sait Verkhovnoi Rady Ukrainy – Rezhym dostupu: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/165/97 – Zaholovok z ekrana.

50. Shatilo V.A. Teoretychni problemy instytutu prezydentstva v Ukraini : avtoref. dys. na zdobuttia nauk.stupenia kand. yuryd. nauk : spets. 12.00.02 «Konstytutsiine pravo» / V.A. Shatilo. – K., – 2005. – 15 s.

51. Shatilo V.A. Mistse Prezydenta Ukrainy v systemi orhaniv derzhavnoi vlady // Pravo Ukrainy. – 2003. – № 5.

52. Shatilo V.A. Instytut prezydentstva v systemi derzhavnoi vlady Ukrainy. – K., 2004. – 159 s.
Published
2017-09-02
How to Cite
Bobrovnik, Y. (2017). History of the institute President of Ukraine in 1996-2010. Scientific Notes on Ukrainian History, (36), 101-112. Retrieved from https://snouh.com/index.php/journal/article/view/186
Section
PART І. HISTORY OF UKRAINE