Philanthropy in education of nobility of Kyiv province in the early twentieth century.

  • Tetyana Issa
Keywords: philanthropy, education, nobility, Kyiv province, improving national labor Society in memory of the Tsar-Liberator Alexander II

Abstract

The article is devoted to philanthropy in education of the Kyiv province nobility in the early twentieth century. Historiography issue shows considerable interest of researchers to the topic of philanthropy in education. A lot of regional studies appeared in the last decade that reveal a certain extent the contribution of nobility benefactors in cultural and educational development of Ukrainian lands in the Russian Empire. Charitable activities of nobility during the First World War needs further elucidation. Noble philanthropists helped the population affected by military action and continued to support educational institutions. The aim is to analyze the contribution of Kyiv province nobles to the development of education in the fi rst decade of the twentieth century on the basis of archival and published sources . The educational sphere was moved to the background in funding and reforming, as the realities of war demanded immediate solutions to pressing problems – providing the Army, treatment of the wounded, assistance to refugees and so on. Any noble benefactors support was important in such circumstances – through the opening of new and repairing existing primary schools, establishing scholarships, membership in student aid societies, charitable scientifi c and technical societies.

References

1. Demuz I.O. Naukovo-tekhnichni tovarystva Ukrainy kintsia ХІХ – pochatku ХХ st.: istoriohrafi ia dorevoliutsiinoho periodu / I.O. Demuz // Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu imeni V. N. Karazina. Seriia: Istoriia Ukrainy. Ukrainoznavstvo: istorychni ta fi losofski nauky. – 2013. – № 1055, vyp. 16. – S. 23-28.

2. Donik O.M. Hromadska blahodiinist v Ukraini v roky Pershoi svitovoi viiny / O.M. Donik // Problemy istorii Ukrainy ХІХ – pochatku ХХ st. – Vyp. 9. – K., 2005. – S.61-86.;

3. Druhanova O.M. Pryvatna initsiatyva v osviti Ukrainy (istoryko-pedahohichnyi aspekt): monohrafi ia / O.M. Druhanova; Kharkivskyi natsionalnyi pedahohichnyi un-t im. H.S. Skovorody. – Kh. : Dyvo, 2008. – 556 s.

4. Zahrebelna N.I. Velyka viina: ukrainstvo i blahodiinist (1914-1917 rr.) / N.I. Zahrebelna, I.A. Koliada; In-t istorii Ukrainy, Nats. ped. un-t im. M.P. Drahomanova. – K., 2006. – 194 s.

5. Kovalynskyi V.V. Metsenatu Kyeva / V.V. Kovalynskyi. – K.: Kyi, 1998. – 2-e yzd., yspr. y dop. – 528 s.

6. Korniienko V.M. Blahodiinist v osvitianskii haluzi Kharkivskoi hubernii (druha polovyna ХІХ – pochatku ХХ stolit): dys. .. kand. ist. nauk: 07.00.01 / Korniienko Vira Mykolaivna. – Kh., 2005. – 216 s.

7. Kryvosheia I.I. Evoliutsiia dvorianstva Pravoberezhnoi Ukrainy naprykintsi ХІХ – pochatku ХХ st. (za materialamy Kyivskoi hubernii): dys... kand. ist. nauk: 07.00.01 / Kryvosheia Ihor Ivanovych; Umanskyi derzh. pedahohichnyi in-t im. P.H.Tychyny. – Uman, 1997. – 268 s.

8. Kryvosheia I.I. Polski arystokraty Pototski v sotsialno ekonomichnomu ta suspilno-politychnomu zhytti pidrosiiskoi Ukrainy (kinets XVIII – pochatok ХХ stolittia) / І.І. Kryvosheia. – Uman, 2013. – 400 s.

9. Kurinna T.M. Blahodiinytska diialnist na Cherkashchyni v I period Pershoi svitovoi viiny / T.M. Kurinna // Problemy istorii Ukrainy XIX – pochatku XX st. – 2003. – Vyp. 6. – S. 280-291.

10. Naradko A.V. Blahodiinist u rozvytku osvity v Ukraini (druha polovyna ХІХ – pochatok ХХ stolit): dys. .. kand. ist. nauk: 07.00.01 / Naradko Andrii Valeriiovych. – Poltava, 2002. – 222 s.

11. Seiko N.A. Dobrochynnist poliakiv u sferi osvity Ukrainy (ХІХ – pochatku ХХ st.). Kyivskyi uchbovyi okruh: [monohrafi ia] / N.A. Seiko; Polske naukove tovarystvo u Zhytomyri. – Zhytomyr : Polissia, 2007. – 320 s.

12. Seiko N.A. Dobrochynnist u sferi osvity (ХІХ – poch. ХХ st.): kyivskyi uchbovyi okruh / N.A. Seiko; Zhytomyrskyi derzh. un-t im. Ivana Franka. – Zhytomyr: Vydavnytstvo ZhDU im. I.Franka, 2006. – 448 s.

13. Stepanenko G.V. Blagotvoritelnost pravoslavnoy tserkvi v Ukraine v period Pervoy mirovoy voyny / G.V. Stepanenko // // Problemy istoriyi Ukrayiny KhIKh – pochatku KhKh st. – K.: Instytut Istoriyi Ukrayiny, 2004. – Vyp. IV. – S.133-154.

14. FGU Rossiyskiy Gosudarstvennyy Istoricheskiy Arkhiv, F. 1001, op. 1, spr. 328. Spravka ob Obshchestve uluchsheniya narodnogo truda. 38 l. – Rezhim dostupu: http://charity.fgurgia.ru/object/106979417?lc=ru&pdf=1.

15. Tsentralnyi derzhavnyi istorychnyi arkhiv Ukrainy, m. Kyiv (dali – TsDIAU m. Kyieva), F. 707, op. 259, spr. 39 ch1. Bez nazvy. Na 535 ark.

16. TsDIAU m. Kyieva, f. 707, op. 192, spr. 106. Delo ob uchrezhdenii pri Kievskoy vtoroy gimnazii stipendii imeni deystvitelnogo statskogo sovetnika F.A. Tereshchenko na kapital, pozhertvovannіy dlya etoy tseli Shestakovym. Otchet obshchestva vspomoshchestvovaniya nuzhdayushchimsya uchashchimsya Umanskogo dvoklassnogo uchilishcha za 1899 god. – Uman. 1900 – 13 s.

17. TsDIAU m. Kyieva, f. 730, op. 1, spr. 558. Otchet Kievskogo otdela imperatorskogo russkogo tekhnicheskogo obshchestva. 1913. 11 ark.
Published
2017-09-02
How to Cite
Issa, T. (2017). Philanthropy in education of nobility of Kyiv province in the early twentieth century. Scientific Notes on Ukrainian History, (36), 53-58. Retrieved from https://snouh.com/index.php/journal/article/view/179
Section
PART І. HISTORY OF UKRAINE