Published documents of the scientifi c societies of the late ХІХth – early ХХ centuries.

  • Inna Demuz
  • Ihor Shpylyovy
Keywords: scientifi c societies, published documents, programs, statutes, reports, records of meetings, fi nancial statements, edited volumes, memoirs, recollections, letters, reference books, bibliographic publications

Abstract

Classifi cation and deep analysis of published documents of the scientifi c societies of the late ХІХth – early ХХth centuries are made. Attention is paid to the four groups of such documents: 1) documentary sources, which include publications on the history of higher education, where the scientifi c societies functioned, publication of scientifi c institutions’ catalogs of documents or museums’ material monuments in the societies were contained; 2) regulatory materials and societies’ scientifi c production presented by the legislative acts relating to the establishment and organization of their centers of activity, program, statutory and reporting materials, records of scientifi c institutes’ meetings, thematic publications of the members of societies. In such documents information about scientifi c relations with foreign and native scientifi c societies and public institutions, societies membership, their honorary members, annual expenses, information about exhibitions, congresses, number and content of reports, reports on the lecture activities, societies’ publications, funds, bonuses etc; 3) memoirs, recollections and societies members’ letters (O. Barvinsky, A. Bohdanov, F. Vovk, D. Doroshenko, M. Drahomanov, I. Zhitestky, O. Kistyakivsky, O. Kovalevsky, I. Mechnikov, M. Mochul’sky, E. Olesnistsky, M. Petrov, V. Piskorsky, S. Rusova and others); 4) reference works as a result of analytical and synthetic processing of primary documents. The last group is represented by publications which contain the lists of scientifi c societies, bibliographic indexes of scientifi c literature on the societies and their printed production. It is proved that published documents of scientifi c societies of the late ХІХth – early ХХ centuries are suffi ciently diverse and representative.

References

1. Alfavitnyy ukazatel k «Zapiskam Kievskogo otdeleniya imp. Russkogo Tekhnicheskogo obshchestva po sveklosakharnoy promyshlennosti» za 1871-1895 gg. – T. I-ХХV. – K., 1905. – 391 s.

2. Alfavitnyy ukazatel k ХІІ-mu tomu «Izvestiy imp. russkogo geografi cheskogo obshchestva» / Sost. V.I. Mezhov. – SPb., 1877. – XIV s.

3. Artemyev A.I. Obozrenie trudov Imperatorskogo Russkogo Geografi cheskogo obshchestva po istoricheskoy geografi i / A.I. Artemyev. – SPb., 1873. – 152 s.

4. Arkhiv Mykhaila Drahomanova. – Varshava: NTSh, 1937. – T. 1: Lystuvannia Kyivskoi staroi hromady z M. Drahomanovym (1870-1895 rr.). – 442 s.

5. Barvinskyi O. Pro zasnuvannia i doteperishnii rozvytok Tovarystva im. Shevchenka u Lvovi / O. Barvinskyi // Zapysky NTSh. T. 1. – Lviv, 1892. – S. 209-210.

6. Barvinskyi O. Spomyny z moho zhyttia / O. Barvinskyi; [Upor. A. Shatska, O. Fedoruk; red. L. Vynar, I. Hyrych]. – K.: Smoloskyp, 2004. – 528 s.

7. Berezhkov M. O zanyatiyakh Arkheologicheskoy komissii: Doklad, chitannyy v godichnom sobranii Obshchestva 22 sentyabrya 1902 goda / Mikhail Berezhkov // Sbornik Ist.-fi lol. obshchestva. – Nezhin, 1903. – T. 4. – Otd. 1. – S. 35-60.

8. Blyakher L.Ya. Nauchnye svyazi A.O. Kovalevskogo i I.I. Mechnikova s zarubezhnymi zoologami i embriologami: Pisma A.F. Mariona k A.O. Kovalevskomu // Trudy IIET AN SSSR. – 1959. – S. 93-143.

9. Bobretskiy N.V. Zapiska o desyatiletny deyatelnosti Kievskogo Obshchestva estestvoispytateley: 1869-1878 gg. / N.V. Bobretskiy // Zapiski Kievskogo Obshchestva estestvoispytateley. – 1880. – T. 6/2. – Vyp. 2. – S. 3-39.

10. Borba za nauku v tsarskoy Rossii. Neizdannye pisma Sechenova, Mechnikova, Tsenkovskogo. – M.; L.,1931.

11. Buchinskiy P. Kratkiy ocherk vozniknoveniya i nauchnoy deyatelnosti Novorossiyskogo obshchestva estestvoispytateley za pervoe 25-letie ego sushchestvovaniya (1870-1925) / P. Buchinskiy // Zapiski Novorossiyskogo obshchestva estestvoispytateley, 1912. – S. І-ХLVII.

12. Valuieva Ie.O. Bibliohrafi chni vydannia yak zasib pidvyshchennia informatsiinoi kultury osobystosti / Ie.O. Valuieva. – [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://library.zntu.edu.ua/for_librarian/crim_2012/valueva.pdf.

13. Varneke B.V. Pamyati F.E. Korsha / B.V. Varneke // Novorossiyskiy universitet v vospominaniyakh sovremennikov. K 135-letiyu Odesskogo universiteta. – Odessa, 1999.

14. Verhunov V.A. Istoriia ahrarnoi nauky, osvity i tekhniky v Ukraini: retrospektyvnyi naukovodopomizhnyі bibliohrafi chnyi pokazhchyk avtoreferativ dysertatsii, vydan ta publikatsii, pidhotovlenykh u Tsentri istorii ahrarnykh nauk DSNHB NAAN Ukrany (2001-2011 rr.) / V.A. Verhunov; NAAN Ukrany, Derzhavna naukova silskohospodarska biblioteka. – K., 2011. – 383 s. – («Ahrarna nauka Ukrainy v osobakh, dokumentakh, bibliohrafi i»: istoryko-bibliohraf. seriia; kn. 50).

15. Verzilov A.V. Vospominaniya o V.B. Antonoviche / A.V. Verzilov // Trudy Chernigovskoy uchenoy arkhivnoy komissii. – 1908. – Vyp. 7.

16. Vertogradov I. K voprosu o zadachakh Ekaterinoslavskoy uchenoy arkhivnoy komissii / I. Vertogradov // Letopis Ekaterinoslavskoy uchenoy komissii. – 1904. – Vyp. 1. – S. 33-43.

17. Visti Tavriiskoi vchenoi arkhivnoi komisii i Tavriiskoho tovarystva istorii, arkheolohii ta etnohrafi i (1887-1931): Bibliohr. pokazh. / NAN Ukrainy. Instytut ukrainskoi arkheohrafi i TsNB im. V.I. Vernadskoho; Ukl. L. Sharipova; vidp. red. L. Dubrovina. – K., 1994. – 161 s. – (Naukovo-dovidkovi vydannia z istorii Ukrainy. Vyp. 29).

18. Voitsekhivska I.N. Epistololohiia. Korotkyi istorychnyi narys / I.N. Voitsekhivska, V.P. Liakhotskyi. − K., 1998. − 52 s.

19. Volkov F. P.P. Chubinskiy. Otryvki iz lichnykh vospominaniy / F. Volkov. – M.: Tipografi ya P.P. Ryabushinskogo. – 18 s.

20. Godovshchina obshchestva kievskikh vrachey. – K., 1861. – 31 s.

21. Godovshchina obshchestva kievskikh vrachey. – K.: Universitetskaya tipografi ya, 1865. – 35 s.

22. Doroshenko D. Moi spomyny pro davnie-mynule: 1901-1914 rr. / Dmytro Doroshenko. – Vinnipeh, Manitoba: Vydavnycha spilka Tryzub, 1949.

23. Drahomanov M.P. Avstro-ruski spomyny (1867-1877) // Literaturno-publitsystychni pratsi: V 2-kh t. / M.P. Drahomanov – K., 1970. – T. 2. – S. 151-288.

24. Zhytetskyi I. Zakhody kolo orhanizatsii istorychnoho tovarystva v Kyivi / I. Zhytetskyi // Ukraina. – 1929. – Sichen-liutyi.

25. Zabiiaka I.M. Epistoliarna spadshchyna Vasylia Horlenka: monohrafi ia / I.M. Zabiiaka. – K.: VPTs «Kyivskyi universytet», 2002. – 247 s.

26. Zaitseva Z. Spohady yak dzherelo vyvchennia ukrainskoho naukovoho rukhu kintsia ХIХ – pochatku ХХ st. (Istoriohrafi ia problemy) / Zinaida Zaitseva // Istoriohrafi chni doslidzhennia v Ukraini: Zb. nauk. pr. – Vyp. 11: Na poshanu vchenoho-istoryka, d-ra ist. nauk, prof. Rema Heorhiiovycha Symonenka / NAN Ukrainy. In-t istorii Ukrainy; Vidp. red. Iu. A. Pinchuk. – K., 2002. – S.

27. «Zapiski Kievskogo obshchestva estestvoispytateley»: T. І-ХХ: Ukaz. stat. – K., b.g. – ХVI s.

28. Zapiski Kharkovskogo Otdeleniya Imperatorskogo Russkogo Tekhnicheskogo Obshchestva. 1884. – Vypusk І. – Kharkov: Tipografi ya K.P. Schasni, 1884. – 111 s.

29. Zolotoy vek khudozhestvennykh obedineniy v Rossii i SSSR (1820-1932): Spravochnik / Sost.: D.Ya. Severyukhin, O.L. Leykind. – SPb.: Izd-vo Chernysheva, 1992. – 400 s.

30. Izvlechenie iz protokolov zasedaniy obshchestva kievskikh vrachey za 1871-1872 gody. – K., 1873. – 24 s.

31. Istoriya estestvoznaniya. Literatura, opublikovannaya v SSSR. T. 11 (1986-1988). Ch. 1. Estestvoznanie v tselom, fi ziko-matematicheskie i khimicheskie nauki. – M.: Nauka, 1997. – 216 s.

32. Istoriya estestvoznaniya. Literatura, opublikovannaya v SSSR. T. 9 (1981-1983). Chast 1. Estestvoznanie v tselom, fi ziko-matematicheskie i khimicheskie nauki. – M.: Nauka, 1995. – 235 s.

33. Istoriya estestvoznaniya. Literatura, opublikovannaya v SSSR: 1917-1947 gg. / AN SSSR. In-t istorii estestvoznaniya. Fundamentalnaya biblioteka obshchestvennykh nauk. – M.; L., 1949. – 520 s.

34. Istoriya estestvoznaniya. Literatura, opublikovannaya v SSSR: 1948-1950 gg. / AN SSSR. In-t istorii estestvoznaniya. Fundamentalnaya biblioteka obshchestvennykh nauk. – M.; L., 1955. – 396 s.

35. Istoriya estestvoznaniya. Literatura, opublikovannaya v SSSR: 1951-1956 gg. / AN SSSR. In-t istorii estestvoznaniya. Fundamentalnaya biblioteka obshchestvennykh nauk. – M.; L., 1963. – 430 s.

36. Istoriya estestvoznaniya. Literatura, opublikovannaya v SSSR: 1957-1961 gg. / AN SSSR. In-t istorii estestvoznaniya. Fundamentalnaya biblioteka obshchestvennykh nauk. – M.; L., 1974. – 547 s.

37. Istoriya estestvoznaniya. Literatura, opublikovannaya v SSSR: 1962-1966 gg. / AN SSSR. In-t istorii estestvoznaniya. Fundamentalnaya biblioteka obshchestvennykh nauk. – M.; L., 1977. – 700 s.

38. Istoriya estestvoznaniya. Literatura, opublikovannaya v SSSR: 1967-1970 gg. / AN SSSR. In-t istorii estestvoznaniya. Fundamentalnaya biblioteka obshchestvennykh nauk. – M.; L., 1981. – 768 s.

39. Istoriya estestvoznaniya. Literatura, opublikovannaya v SSSR: 1971-1975 gg. / AN SSSR. In-t istorii estestvoznaniya. Fundamentalnaya biblioteka obshchestvennykh nauk. – M.; L., 1984. – 484 s.

40. Istoriya estestvoznaniya. Literatura, opublikovannaya v SSSR: 1976-1980 gg. / AN SSSR. In-t istorii estestvoznaniya. Fundamentalnaya biblioteka obshchestvennykh nauk. – M.; L., 1989. – 400 s.

41. Istoriya estestvoznaniya: bibliograf. ukaz. izd., opublik. v SSSR / In-t istorii estestvoznaniya i tekhniki im. S.I. Vavilova. T. 10: 1984-1985: v 2 ch. Ch. 2: Nauki o Zemle, biologicheskie nauki. Prilozheniya / [Otv. red. V.M. Orel]. – M.: Nauka, 2007. – 288 s.

42. Istoriia medytsyny ta okhorony zdorovia v Ukraini: nauk.-dopom. bibliohr. pokazhch. Istoriia medytsyny ta okhorony zdorovia v Ukraini / uklad.: L.Ie. Kornilova, N.I. Mamedova; Nats. nauk. med. b-ka Ukrainy. – K.: Nats. nauk. med. b-ka Ukrainy, 2012. – 107 c.

43. Istoriia mista Kyieva z naidavnishykh chasiv do 2000 roku: nauk.-dopom. bibliohr. pokazhch. u vyd. vid ХVII st. do 2000 r.: u 3 t., 14 kn. – T. 2, kn. 9. Materialna ta dukhovna kultura Kyieva (t. 2); Naukovi tovarystva. Kulturno-mystetski ustanovy: muzei, vystavky, kolektsii (kn. 9) / red.: V.A. Smolii, O.I. Hurzhii, L.Ie. Demianova, N.A. Dekhtiarova, L.Ia. Mukha; In-t istorii Ukrainy NAN Ukrainy. – K., 2010. – 201 c.

44. Kataloh zberezhenykh pamiatok Kyivskoho Tserkovno-arkheolohichnoho muzeiu. 1872-1922 rr. – K.: NKPIKZ, 2002. – 244 s.

45. Kataloh kolektsii dokumentiv Kyivskoi arkheohrafi chnoi komisii 1369-1899 / Vidp. red. chl.-kor. AN URSR I.O. Hurzhii. – K.: Naukova dumka, 1971. – 184 s.

46. Kievskiy universitet. Dokumenty i materialy 1834-1984 / Ukladachi V. Zamlynskyi, A. Buravchenkov, O. Dolynskyi ta in. – K., 1984. – 192 s.

47. Kistiakivskyi O.F. Shchodennyk (1874-1885): V 2-kh t. / O.F. Kistiakivskyi. – K.: Naukova dumka, 1994. – T. 1: 1874-1879. – 647 s.

48. Konovets A.F. Periodicheskaya pechat kak istochnik istoriko-nauchnykh issledovaniy (k probleme rekonstruktsii obraza nauki) / A.F. Konovets // Naukovedenie i informatika. – 1992. – № 37. – S. 18-27.

49. Kotsur A.P. Ideia derzhavnosti v istorychnii dumtsi ta suspilno-politychnomu zhytti Ukrainy kintsia ХVIII – pochatku ХХ st.: dys. …d-ra ist. nauk: 07.00.06 / A.P. Kotsur; Kyivskyi natsionalnyi universytet imeni Tarasa Shevchenka. – K., 2000. – S. ...

50. Kotsiubynska M. Zafi ksovane i netlinne. Rozdumy pro epistoliarnu tvorchist / M. Kotsiubynska. – K.: «Dukh i literatura», 2001. – 300 s.

51. Kratkiy obzor deyatelnosti Bessarabskogo obshchestva estestvoispytateley i lyubiteley estestvoznaniya za pervoe desyatiletie ego sushchestvovaniya s 1 marta 1904 g. po 1 marta 1914 g. // Trudy Bessarabskogo obshchestva estestvoispytateley i lyubiteley estestvoznaniya, 1914. – S. І-ХХ.

52. «Letopis Ekaterinoslavskoy uchenoy arkhivnoy komissii»: (1904-1915): bіblіografіchniy dovіdnik / Uklad. S.V. Abrosimova ta іn.; AN URSR. Arkhografіchna komіsіya. – K., 1991. – 43 s.

53. Lichnyy sostav Obshchestva k 1 yanvarya 1912 // Sbornik Ist.-fi lol. obshchestva. – Nezhin, 1912-1913. – T. 8. – Otd. I. – S. 47-49.

54. Lichnyy sostav Obshchestva k martu 1899 // Sbornik Ist.-fi lol. obshchestva. – Nezhin, 1899. – T. 2. – Otd. I. – S. 59-63.

55. Lototskyi O. Arkheolohichnyi zizd // Storinky mynuloho / O. Lototskyi. – Varshava: Ukrainskyi naukovyi instytut. Seriia memuariv, 1933. – T. 2. – 485 s.

56. Medytsyna v Ukraini. Vydatni likari: Biobibliohrafi chnyi slovnyk / Derzhavna naukova medychna biblioteka. – K., 1997. – (Medychna biohrafi styka). – Vyp. 2: Druha polovyna ХIХ st. Litery A-K / S.M. Bulakh ta in. (avt.-upor.); Iu.K. Duplenko (nauk. konsultant i fakh. red.). – K., 2005. – 615 s.

57. Mochulskyi M. Z ostannikh desiatylit zhyttia Franka (1896-1916). Spohady i prychynky / M. Mochulskyi // Za sto lit. – 1928. – Kn. 3. – S. 237-241, 248-252.

58. Naukove Tovarystvo imeni T. Shevchenka u Lvovi. Periodychni ta seriini vydannia Naukovoho Tovarystva imeni T. Shevchenka u Lvovi (1885-1939): Anotovanyi pokazhchyk / Naukove Tovarystvo im. T. Shevchenka; Ukl. T.Iu. Kulchytska. – Lviv, 1990. – 102 s.

59. Neyman Ts.G. Sbornik protokolov Obshchestva podolskikh vrachey za 1893-1894 god / Ts.G. Neyman. – Kamenets-Podolsk, 1895. – 107 s.

60. Olesnytskyi Ie. Storinky z moho zhyttia / Ie. Olesnytskyi. – Lviv: Nakladom vydavnychoi spilky «Dilo», 1935. – Ch. 1: (1860-1890). – 1935. – 250 s.; – Ch. 2: (1890-1897). – 1935. – 122 s.

61. Perepiska Aleksandra Onufrievicha Kovalevskogo s Anatoliem Petrovichem Bogdanovym (1872-1894) // Trudy IIET AN SSSR. – 1961. – S. 112-167.

62. Petrov N.I. Vospominaniya starogo arkheologa / N.I. Petrov // Proseminarii: mediievistyka, istoriia Tserkvy, nauky i kultury. – K., 1997. – Vyp. 1. – S. 93-134.

63. Piskorskiy V.K. Istoriya moego professorstva v Nezhine / V.K. Piskorskiy // Istoriya i istoriki. Istoriografi cheskiy ezhegodnik. 1979 / otv. red. M.V. Nechkina. – M., 1982. – S. 369-393.

64. Pisma A.O. Kovalevskogo k I.I. Mechnikovu. 1866-1900 / Pod obshchey red. Yu.I. Polyanskogo. – M.; L., 1955.

65. Pokazchyk do «Zapysok Naukovoho tovarystva im. Shevchenka». T. I-ХХ. Roky I-VI. – Lviv, 1898. – 66 s.

66. Pokazchyk do «Zbirnyka matematychno-pryrodopysno-likarskoi sektsii Naukovoho tovarystva im. Shevchenka»: T. I-ХIII. Roky 1908-1909 / Zladyv M. Chaikovskyi. – Lviv, 1910. – 78 s.

67. Pokazchyk do pershykh 25 tomiv «Zbirnyka matematychno-pryrodopysno-likarskoi sektsii Naukovoho tovarystva im. Shevchenka»: Roky 1897-1926 / Zladyv M. Chaikovskyi. – Lviv, b.r. – 15 s.

68. Pokazchyk do tt. CI-CVI «Zapysok Naukovoho tovarystva im. Shevchenka»: (Rik ХХ). – Lviv, 1911. – S. 194-220.

69. Pokazchyk do tt. ХХI-ХХVI Zapysok Naukovoho Tovarystva imeni Shevchenka // ZNTSh. – B. r. – T. 26. – 12 s.

70. Prazdnovanie 80-letnego yubileya profesora Rudolfa Virkhova. Torzhestvennoe soedinennoe zasedanie vsekh semi meditsinskikh obshchestv g. Kieva 29 sentyabrya 1901 goda. – K.: Izd. Un-ta sv. Vladimira. – 40 s.

71. Prazdnovanie sovershivshegosya dvadtsatipyatiletiya Kharkovskogo meditsinskogo obshchestva (1861-1886). – Kh., 1886. – 89 s.

72. Protokol godichnogo zasedaniya Kamenets-Podolskogo otdeleniya S.-Peterburgskogo vrachebnogo obshchestva vzaimnoy pomoshchi, sostoyavshegosya 12 i 13 fevralya 1899 goda, i prilozheniya k nemu. – Kamenets-Podolsk: Tipografi ya S.P. Kirzhatskogo, 1899. – 37 s.

73. Protokol zasedaniy Kievskogo obshchestva estestvoispytateley za 1912 g. – B.m., b.g. – 51 s.

74. Protokol torzhestvennogo zasedaniya Obshchestva kremenchugskikh vrachey v chest predsedatelya i pochetnogo chlena etogo obshchestva Avksentiya Trofi movicha Vogaevskogo 23-go aprelya 1900 g. Po sluchayu zemsko-vrachebnoy ego deyatelnosti (1875-1900). – Kremenchug, 1901. – 51 s.

75. Protokoly i otchety Kievskogo otdeleniya Imperatorskogo russkogo tekhnicheskogo obshchestva za 1915 god. – K., 1915. – S. ХІІІ-ХХІХ. – (Ottisk iz «Zapisok KO IRTO», t. ХІV, № 5-6).

76. Protokoly i trudy Obshchestva elisavetgradskikh vrachey 1886/87 g. – Elisavetgrad, 1887. – 102 s.

77. Protokoly i trudy Obshchestva khersonskikh vrachey za 1897-98 g. (God ХХІХ). – Kherson, 1899. – 69 s.

78. Putevoditel po nauchnym obshchestvam Rossii / Sost. I.I. Komarova. – Nyu-York: Norman Ross Publishing Inc., 2000. – 883 s.

79. Redin E.K. Uchenaya deyatelnost Istoriko-fi lologicheskogo obshchestva pri Kharkovskom universitete za pervye dvadtsat pyat let ego sushchestvovaniya (1877-1902) / E.K. Redin // Sbornik Kharkovskogo istorikofi lologicheskogo obshchestva. – Kh., 1905. – T. 14. – S. 29-41.

80. Rossiyskiy D.M. Istoriya vseobshchey i otechestvennoy meditsiny i zdravookhraneniya. Bibliografi ya (996-1954 gg.) / D.M. Rossiyskiy; sost. pri uchastii V.A. Nevskogo, pod red. B.D. Petrova. – M.: Medgiz, 1956. – 938 s.

81. Rusova S. Moi spomyny (rr. 1861-1879) / S. Rusova // Za sto lit (Materialy z hromadskoho i literaturnoho zhyttia Ukrainy XIX i pochatkiv XX st.) / UAN. Istorychna sektsiia. – K.: Derzhvydav Ukrainy, 1928. – Kn. 2. – S. 129-138.

82. Savchuk V.S. Istoriko-nauchnyy analiz deyatelnosti estestvennonauchnykh obshchestv Yuga Ukrainy, Kryma i Bessarabii: vtoraya polovina ХІХ – nachalo ХХ v.: dis. … dokt. ist. nauk: 07.00.07; 07.00.01 / Varfolomey Stepanovich Savchuk; Dnepropetrovskiy gosudarstvennyy universitet. – Dnepropetrovsk, 1996.

83. Santsevych A.V. Periodychna presa yak kompleks istorychnykh dzherel / A.V. Santsevych // Ukrainskyi istorychnyi zhurnal. – 1988. – № 4. – S. 4-75.

84. Symonenko I.M. Hubernski vcheni arkhivni komisii v Ukraini: istoriohrafi chnyi ohliad i bibliohrafi chnyi pokazhchyk / I.M. Symonenko; Ukr. NDI arkhivnoi spravy ta dokumentoznavstva, Tsentr pamiatkoznavstva NAN Ukrainy i UTOPIK. – K.: b.v., 2003. – 132 s. – (Arkhivni ta bibliohrafi chni dzherela ukrainskoi istorychnoi dumky; vyp. 8).

85. Sistematicheskiy ukazatel k periodicheskim izdaniyam istoriko-fi lologicheskogo obshchestva pri Kharkovskom universitete za 1886-1914 gg. / Pod red. L.I. Gurevicha. – Kh.: Izd-vo KhGU, 1955. – 71 s.

86. Sistematicheskiy ukazatel statey, zametok, protokolov, otchetov i proch., pomeshchennykh v «Listkakh» i «Zapiskakh» Imperatorskogo obshchestva selskogo khazyaystva Yuzhnoy Rossii s 1830 po 1894 g. / Sost. A.S. Borinevich. – Odessa, 1895. – 129 s.

87. Sistematicheskiy ukazatel statey, pomeshchennykh v zhurnale «Zapiski imp. Russkogo tekhnicheskogo obshchestva» za 1867-1888 g. – SPb., 1889. – 59 s.

88. Sistematicheskiy ukazatel statey, pomeshchennykh v zhurnale «Zapiski imp. Russkogo tekhnicheskogo obshchestva» za 1889-1891 gg. i za 1892 g. – SPb., 1892. – 36 s.

89. Sistematicheskiy ukazatel statey, pomeshchennykh v zhurnale «Zapiski imp. Russkogo tekhnicheskogo obshchestva» za 1899-1906 g. – SPb., 1907. – 27 s.

90. Sostav Obshchestva k 1 yanvarya 1900 // Sbornik Ist.-fi lol. obshchestva. – 1900. – Nezhin. – T. 3. – Otd. 1. – S. 20-24.

91. Sostoyanie i sostav Nezhinskogo Istoriko-fi lologicheskogo Obshchestva pri Institute kn. Bezborodko v Nezhine k 1 yanvarya 1911 goda // Sbornik Ist.-fi lol. obshchestva. – Nezhin, 1910-11. – T. 7. – Ofi ts. otd. – S. 33-35.

92. Spisok chlenov Istoriko-fi lologicheskogo Obshchestva v poryadke ikh postupleniya v Obshchestvo s 1894 po 1903 god // Sbornik Ist.-fi lol. obshchestva. – Nezhin, 1903. – T. 4. – Otd. 1. – S. 27-30.

93. Spravozdannia z diialnosty viddilu i sektsii Naukovoho tovarystva im. Shevchenka u Lvovi za chas vid zahalnykh zboriv dnia 11 maia 1893 do 31 hrudnia 1894 r. – Lviv: Nakladom Tovarystva, 1895. – 16 s.

94. Spravozdannia z pershykh zahalnykh zboriv Tovarystva imeni Shevchenka. – Lviv: Nakladom tovarystva, 1874. – 14 s.

95. Spravochnik nauchnykh obshchestv Rossii / I.I. Komarova. – [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.snor.ru/?an=about_guide.

96. Statut Naukovoho Tovarystva imeny Shevchenka u Lvovi, ukhvalenyi Zahalnymy Zboramy d. 29 chervnia 1904. – Lviv, 1904. – 8 s.

97. Statut Ukrainskoho Naukovoho Tovarystva u Kyivi. – K.: Druk. Barskoho, 1907. – 10 s.

98. Stepanskiy A.D. Dokumenty po istorii legalnykh obshchestvennykh organizatsiy v fondakh dorevolyutsionnykh gosudarstvennykh uchrezhdeniy Rossii / A.D. Stepanskiy // Sovetskie arkhivy. – 1981. – № 2. – S. 24-27.

99. Torzhestvennoe zasedanie i rechi, proiznesennye pri osvyashchenii zdaniya Kievskogo otdeleniya Imperatorskogo russkogo tekhnicheskogo obshchestva. – K., 1914. – 26 s. – (Ottisk iz «Zapisok KO IRTO», t. ХLІV, № 5-6 i 11).

100. Trudy Kievskogo fi ziko-meditsinskogo obshchestva, sostoyashchego pri Universitete Sv. Vladimira / Izd. pod. red. prof. V. Chirkova. – Vyp. 1. 1897-1898. – K., 1899. – 321 s.

101. Trudy meditsinskoy sektsii Obshchestva opytnykh nauk pri Imperatorskom Kharkovskom universitete za 1889 god. – Vyp. 1. – Kh., 1889. – 3-200, 96, 35 s.

102. Trudy obshchestva ispytateley prirody pri imperatorskom Kharkovskom universitete. 1900. – T. ХХХV. – Kharkov: Parovaya tipografi ya i litografi ya Zilberberga, 1901. – 286 s.

103. Trudy Obshchestva nauchnoy meditsiny i gigieny pri Imperatorskom Kharkovskom universitete za 1897 g. – Kh., 1899. – 116, 39 s.

104. «Trudy Poltavskoy uchenoy arkhivnoy komissii» (1905-1917): bibliografi cheskiy ukazatel / Ukrainskoe obshchestvo okhrany pamyatnikov istorii i kultury; Sost. A.B. Suprunenko. – Poltava, 1991. – 52 s.

105. Trudy etnografi chesko-statisticheskoy ekspeditsii v Zapadno-Russkiy kray, snaryazhennoy Russkim geografi cheskim obshchestvom. Yugo-Zapadnyy otdel. Materialy i issledovaniya, sobrannye d. chl. P.P. Chubinskim: V 7-mi t. – Vyp. 1. – T. 1. Verovaniya i sueveriya malorusskogo naroda. – SPb.: Tipografi ya Maykova, 1872; – Vyp. 2. – T. 1. Poslovitsy i zagadki. – SPb.: Tipografi ya Maykova, 1877; – T. 2. Skazki. – SPb.: Tipografi ya Maykova, 1878; – T. 3. Obychai i obryady po vremenam goda (narodnyy dnevnik). – SPb.: Tipografi ya Maykova, 1872; – T. 4. Pesni obryadovye. – SPb.: Tipografi ya Maykova, 1877; – T. 5. Pesni lyubovnye, semeynye, bytovye i shutochnye. S dopolneniem (sbornik N. Kostomarova). – SPb.: Tipografi ya Maykova, 1874; – T. 6. Narodnye yuridicheskie obychai po resheniyam volostnykh sudov. – SPb.: Tipografi ya Maykova, 1879; – Vyp. 1. – Ch. 1. – T. 7. Evrei Yugo-Zapadnogo kraya. – SPb.: Tipografi ya Maykova, 1872; – Vyp. 1. – Ch. 2. – T. 7. Polyaki Yugo-Zapadnogo kraya. – SPb.: Tipografi ya Maykova, 1872; – Vyp. 2. – T. 7. Malorussy Yugo-Zapadnogo kraya

(statistika, selskiy byt, yazyk). – SPb.: Tipografi ya Maykova, 1873.

106. Ukazatel k «Trudam Obshchestva nauchnoy meditsiny i gigieny» pri Kharkovskom universitete za 1883-1915 gg. / MVO SSSR; Khark. gos. un-t im. Gorkogo; TsNB; Pod red. prof. L.I. Gurevicha. – Kh.: 1955. – 24 s.

107. Ukazatel k izdaniyam imp. Russkogo geografi cheskogo obshchestva i ego otdelov s 1846 po 1875 god. – SPb., 1886. – /4/, 144, 33 s.

108. Ukazatel k izdaniyam imp. Russkogo geografi cheskogo obshchestva i ego otdelov s 1876 po 1885 god. – SPb., 1887. – /4/, 75, 20 s.

109. Ukazatel k izdaniyam imp. Russkogo geografi cheskogo obshchestva i ego otdelov s 1886 po 1895 god. – SPb., 1896.

110. Ukazatel k izdaniyam imp. Russkogo geografi cheskogo obshchestva i ego otdelov s 1896 po 1905 god: T. 2: Klyuch k ukazatelyu. – SPb., 1910. – 334, 50 s.

111. Ukazatel k Soobshcheniyam (Zapiskam) Kharkovskogo matematicheskogo obshchestva pri Kharkovskom universitete / Pod red. L.I. Gurevicha. – Kh.: 1955. – 43 s.

112. Ukazatel statey i kriticheskikh otzyvov, pomeshchennykh v «Zapiskakh Krymsko-Kavkazskogo gornogo kluba» v techenii 25 let: 1891-1915 gg. – B.m., b.g.

113. Ukazatel statey, pomeshchennykh v І-ХХ tomakh «Trudov obshchestva ispytateley prirody» pri imp. Kharkovskom universitete: 1869-1886 gg. – Kh., 1887. – 11 s.

114. Ukazatel statey, pomeshchennykh v І-ХХХ tt. «Zapisok imp. Odesskogo obshchestva istorii i drevnostey» / Sost. M.G. Popruzhenko. – Odessa, 1914. – 63 s.

115. Ustav Istoricheskogo obshchestva Nestora-letopistsa, sostoyashchego pri Imperatorskom universitete sv. Vladimira v g. Kieve // ChIONL. – K., 1894. – Kn. VIII, otd. I. – S. 19-28.

116. Filippov N.G. Istochniki po istorii nauchno-tekhnicheskikh obshchestv dorevolyutsionnoy Rossii / N.G. Filippov // Sovetskie arkhivy. – 1985. – № 3. – S. 51-55.

117. Khmarskyi V.M. Arkheohrafi chna diialnist naukovykh ustanov na pivdni Ukrainy u ХIХ – na pochatku ХХ st.: dys. … d.i.n.: 07.00.01 / Vadym Mykhailovych Khmarskyi; Odeskyi natsionalnyi universytet im. I.I. Mechnykova. – Odesa, 2004.

118. Chykalenko Ie.Kh. Spohady: 1861-1907 / Ie.Kh. Chykalenko. – K.: Tempora, 2003. – 416 s.

119. «Chteniya v istoricheskom obshchestve Nestora-letopistsa» (1879-1914): Bibliohraf. dov. / AN URSR. Arkheohraf. kom. Instytut istorii; Uklad. M.P. Kolesnyk. – K., 1989. – 84 s.

120. Iakovenko N. Do pytannia pro metodolohiiu vyvchennia istorii Ukrainy / N. Yakovenko // Heneza, 1996. – №1 (4)
Published
2017-09-02
How to Cite
Demuz, I., & Shpylyovy, I. (2017). Published documents of the scientifi c societies of the late ХІХth – early ХХ centuries. Scientific Notes on Ukrainian History, (36), 30-47. Retrieved from https://snouh.com/index.php/journal/article/view/177
Section
PART І. HISTORY OF UKRAINE