Students daily life of Naddnipryanshchina of the second half of XIX – at the beginning of the XX century in the ukrainian historiography

  • Larissa Grytsyk
Keywords: daily life, students, Naddnіpryanshchyna, social portrait, Ukrainian historiography

Abstract

The article deals with the clarifi cation of a state and level of scientifi c problems development of higher education students daily life of the Russian Ukraine in the second half of XIX – at the beginning of the XX century. The purpose of the study is a description of the chronological features of expression of historians interest to everyday life of students of Naddnipryanshchyna, reconstruction of his social portrait. On the basis of the historiographic analysis and a historical and genetic method the historical-cultural nature of higher education students’s daily life of Naddnipryanshina is justifi ed. The peculiarity of representation of theme in our historiography in which the priority belongs to the nonmaterial sphere is proved. The attention is focused on the substantiation by the Ukrainian historians of the defi ning role in formation of student’s identity of «national revival» process, development of national consciousness and transformation of a civic stand. Considering importance of a problem and existence of a signifi cant amount of publications, this article is an attempt to fi ll its development partially in historiographic aspect.

References

1. Аleksandrov D. Studiencheskie kvartiry v Kieve (Itohi studencheskoi kvartirnoi ankety, proizvediennoi v Kieve 16-20 noiabria 1909 h.) / D. Аleksandrov. – К.: Тypohrafi ia I.I. Chokolova, 1910. – 77 s.

2. Аskochenskii V. Istoriia Kiievskoi dukhovnoi akadiemii po prieobrazovaniiu yeia v 1819 hodu / V. Аskochenskii. – SPt.: Тip. E. Veimara, 1863. – 282 s.

3. Bahalii D. Vybrani pratsi: u 6 t. – Т. 4., ch. 2. Оpyt istorii Kharkovskoho universiteta (po neizdannym materialam). (1815-1835 hh.) (Ch. 2.) – Kh.: KhHІ «NUА», 2005. – 701 s.

4. Vynnychenko І. Nimtsi v istorii Кyivskoho universitetu (ХІХ – polovyna ХХ st.) / І. Vynnychenko. – К., 2009. – 420 s.

5. Hryhorieva М.V. Istoriia studentskykh orhanizatsii universitetiv Naddniprianskoi Ukrainy druhoi polovyny ХІХ – pochatku ХХ st.: dys. … kandydata istorych. nauk: 07.00.01 / Hryhorieva Маryna Vitaliivna. – Kh., 2010. – 225 s.

6. Imperatorskaia Kiievskaia dukhovnaia akadiemiia v yeio triokhvekovoi zhyzni I dieiatielnosti (1615-1915 hh.): istoricheskaia zapiska / Sost. F. I. Тitov. – 2-ie dop. izd. – К.: Hopak, 2003. – 559 s.

7. Istoriia Imperatorskoho Universiteta sv. Vladimira. Universitet sv. Vladimira v tsarstvovanie imperatora Nikolaia Pavlovicha / М. Vladimirskii-Budanov. – Kiev: Тip. Imp. Un-ta sv. Vladimira, 1884. – Т. 1. – 674 s.

8. Istoriia Kiivskoho Universitetu. 1834-1959: do 125-richchia z dnia isnuvannia / Vidp. red. О.Z. Zhmudskyi. – К.: Vyd-vo Kiiv. un-tu imeni T. H. Shevchenka, 1959. – 628 s.

9. Кruhliak M.E. Zhyttia ta pobut studentstva pidrosiiskoi Ukrainy druhoi polovyny ХІХ – pochatku ХХ st. : dys. … kandydata іst. nauk: 07.00.01 / Кruhliak Maryna Eduardivna. – К., 2010. – 301 s.

10. Кruhliak M. Natsionalno-etnohrafi chna skladova v povsiakdennomu zhytti kyivskoho studentstva druhoi polovyny ХІХ – pochatku ХХ st. / М. Кruhliak // Тezy Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi on-line konferentsii aspirantiv, molodykh vchenykh ta studentiv, prysviachenoi Dniu nauky (m. Zhytomyr, 14-16 travnia 2014 roku). – Zh.: ZHDTU, 2014. – Т. ІІ. – S. 423-424.

11. Кruhliak M. Povsiakdenne zhyttia kursystok pidrosiiskoi Ukrainy ochyma memuarystok / М. Кruhliak // Viddane sluzhinnia istorychnii nautsi: do 70-richchia prof. H. Каzmyrchuka. – К.: КP «UKRSICH», 2014. – S. 256-268.

12. Kupchyk O. Stydienty-azerbaidzhanzy horoda Kieva: sozyalno-politicheskii portret / О. Kupchyk // Viddane sluzhinnia istorychnii nautsi: do 70-richchia prof. H. Каzmyrchuka. – К.: КP «UKRSICH», 2014. – S. 269-272.

13. Levytska N.М. Studentstvo Ukrainy v kinzi XIX – na pochatku XX stolit: аvtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. ist. nauk: spets. 07.00.01 «Іstoriia Ukrainy» / N.М. Levytska. – К., 1998. – 20 s.

14. Мarkevych А. Dvadtsatipiatiletie Imperatorskoho Novorossiiskoho universiteta: istoricheskaia zapiska. Akademicheskie spiski. – Оdessa: Ekonomicheskaia tipohrafi ia (b. Оdesskoho vestnika), 1890. – 734 s.

15. Моlchanov V. Dobrobut studentiv Ukrainy v druhii polovyni XIX – na pochatku XX st. / V. Моlchanov // Ukr. ist. zhurn. – 2005. – № 2. – S. 39-53.

16. Оdesskii universitet za 75 let (1865-1940). – О.: Тipohrafi ia Odesskoho hosudarstvennoho universiteta, 1940. – 198 s.

17. Posokhov І. Studentstvo universitetiv Rossiiskoi imperii ХІХ – pochatku ХХ st.: stanovlennia ta evoliutsia subkultury / І. Posokhov. – Kh.: Rarytety Ukrainy, 2013. – 275 s.

18. Posokhov І.S. Studentska subkultura: stanovlennia ta evoliutsia (na materialakh rosiiskykh universytetiv XIX – poch. XX st.): аvtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. ist. nauk: spets. 07.00.02 «Vsesvitnia istoriia» / І.S. Posokhov. – Kh., 2010. – 20 s.

19. Posokhov S. Оbrazy universytetiv Rossiiskoi imperii druhoi polovyny ХІХ – pochatku ХХ st. v publitsystytsi ta istoriohrafi i / S. Posokhov. – Kh.: KhNU іmeni V.N. Karazina, 2006. – 368 s.

20. Putro О. Studenty-inozemtsi Kiievskoi Dukhovnoi Akadiemii ta Seminarii (XIX – poch. XX st.) / О. Putro, А. Putro. – К.: NАКККіМ, 2011. – 340 s.

21. Romanovych-Slavatynskyi О. Іz spohadiv pro Kyivskyi universytet ta ioho vykladachiv u 1843-1854 rokakh / О. Romanovych-Slavatynskyi // Z іmenem Sviatoho Volodymyra: u 2 kn. / uporiad. V. Korotkyi,V. Ulianovskyi. – К.: Zapovit, 1994. – Кn. 1. – S. 160-180.

22. Skeletskyi P. Іz spohadiv pro Kyivskyi universytet u 1837-1841 rokakh / P. Skeletskyi // Z іmenem Sviatoho Volodymyra: u 2 kn. / uporiad. V. Korotkyi, V. Ulianovskyi. – К.: Zapovit, 1994. – Кn. 1. – S. 147-153.

23. Spektorskii Е. Stoletie Kyivskoho universyteta Sv. Vladimira / Е. Spektorskii. – Belgrad: Izd. Komiteta kievskikh professorov v Liubliane, 1935. – 104 s.

24. Stoian T. Studentstvo universitetiv pidrosiiskoi Ukrainy v druhii polovyni ХІХ st. / Т. Stoian. – К.: ТOV «Міzhnar. fi n. Аhentsiia», 1998. – 28 s.

25. Kharkovskyi Hosudarstvennyi universitet 1805-1980. Istoricheskii ocherk / оtv. red.: I.Е. Таrаpоv. – Kh.: Izd-vo Kharkovskoho universiteta: Vyshcha shkola, 1980. – 159 s.

26. Chortenko А. Yakisni ta kilkisni zminy v skladi studentstva Naddniprianskoi Ukrainy (kinets ХІХ st. – 1914 r.) / А. Chortenko // Naukovi pratsi istorychnoho fakultetu Zaporizkoho derzhavnoho universytetu. – Zaporizhzhia, 2007. – Vyp. XXI. – S. 81-83.

27. Shyp N. Kyivska dukhovna akademiia v kulturno-osvitianskomu prostori Ukrainy (1819-1919) / N. Shyp. – К., 2010. – 436 s.
Published
2017-09-02
How to Cite
Grytsyk, L. (2017). Students daily life of Naddnipryanshchina of the second half of XIX – at the beginning of the XX century in the ukrainian historiography. Scientific Notes on Ukrainian History, (37), 149-155. Retrieved from https://snouh.com/index.php/journal/article/view/167
Section
PART ІІ. HISTORIOGRAPHY ANDSOURCE STUDYING. HISTORY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY