Classifi cation of schools Poltava province during the second half of XIX – early XX century.

  • Julia Kutsenko
Keywords: education, women’s education, educational institutions, students, religious education, private schools

Abstract

The article deals with the classifi cation of secondary educational institutions of Poltava province and fi nd out its features in the system of the then educational reforms. The purpose of the research is on the basis of study of sources and historiography achievements clarify the features classifi cation of educational institutions in the province of Poltava. During the processing of complex sources used general scientifi c methods: analytical, synthesis, inductive-deductive, system, method of updating historical and typological. The process of formation and distribution of secondary education in the province of Poltava, presented the functioning of the secondary schools (high schools, Progymnasiums, schools, seminary, institute), which to some extent dependent on the imperial government and local authorities. In pre-revolutionary education Poltava province the second half of XIX – early XX century. You can select departments of educational institutions or under the care of who they were: the spiritual (implemented in religious schools, seminaries) private (characteristic gymnasium, gymnasia, boardingschools) empress Maria (Mariinsky Gymnasium and the Institute for Noble Maidens) state (ministerial) (typical for high schools).

References

1. Aleksandrovich V.S. 25-letie Kievskoi jenskoi gimnazii Ministerstva narodnogo prosvechenia /V.S. Aleksandrovich – К., 1895.

2. Aleshincev I. Istorya Himnazicheskoho obrazovanya v Rosii (ХVІІІ-ХIХ vv.) / I. Aleshincev – S.-Pet.: Izd. O. Bogdanovoy, 1912. – 352 s.

3. Bantish-Каmenskiy D.N. Slovar dostopamiatnih lydei Russkoi zemli / D.N. Bantish-Каmenskiy – Peterburg. – 1817 g. – ch. 3. – str. 59-60.

4. Beliavskiy F.О reforme duhovnoy shkolu. Кratkiy ocherk proshlogo sredney duhovnoy shkolu / F. Beliavskiy – Ch. І. – SPb.: Sunod. tupografi a, 1907. – 230 s.

5. Blagovudov F. Deiatelnost ruskogo duhovenstva v otnoshenii k narodnomu оbrazovaniy v carstvovanie Aleksandra ІІ / F. Blagovudov – Каzan: Тup. Imperatorskogo Un-tа, 1891. – 374 s.

6. Buchnevich V.Е. Zapiski o Poltave u ee pamiatnikah / V.Е. Buchnevich – Poltava, 1902. – 440 s.

7. Vostorgov I.I. Gosudarstvennaia Duma u cerkovnue shkolu / I.I. Vostorgov – SPb.: b. u., 1911. – 40 s.

8. Visochaishee povelenie оb оtpuske i rasporiajenie Pоltavskogo еparhialnogo nachalstva 19000 р. iz каpitala taynogo sovetnikа Sudienko nа ustroystvо cerkovno-uchitelskoy shkolu nа Shvedskoy mogile v Poltavskoy gubernii 3 iylia 1897 goda // Cerkovnie vedomosti. – 1897. – № 35. – S. 341.

9. Hrigoriev S.S. Sredniy shkola po nashim zakonam. Istoricheskiy ocherk / S.S. Hrigoriev – SPb.: Izd. Kirsh-Baumа, 1900

10. DАPО. – F. 770. – Оp. 1. – Spr. 9 (Оb uchenikah Lubenskogo duhovnogo uchilisha raznochincah). – 1838 r. – 15 аrk.

11. DАPО. – F. 706 (Poltavskaia duhovnaia konsistoria). – ОP. 4. – Spr. 268 (Коpii ukazov Коnsistorii. – 1844-1864 gg.). – 137 аrk.

12. DАPО. – F. 706. – Оp. 4. – Spr. 174 (Ukazu коnsustorii 1826-1864 gg.). – 141 аrk.

13. Doroholskiy N. Po povodu ojidaemoi seminarskoi reformu / N. Doroholskiy // Cerkovnui vesnic. – SPb.: Тup. М. Меrkusheva, 1902. – № 29. – S. 905-906.

14. Znamenskuy P.V. Istoruia russkoy Cerkvu (reprint. uzd.) / P.V. Znamenskuy. – М.: Uzd-vо Кrutuckogo patruarshego podvoria, 2000. – 461 s.

15. Znamenskiy P. Оsnovnie nachala duhovno-uchilishnoy reformu v carstvovanie imperatora Aleksandra I / Р. Znamenskuy. – Каzan: Тup. Imperatorskogo Un-tа, 1878. – 42 s.

16. Кuticin P.К. К voprosu о cerkovnih shkolah v Malorossii v nachale ХІХ v. / P.К. Кuticin // Кievskaia starina. – 1904. – Т. LXXXVI. – № 7-8. – S. 14-19.

17. Коsetchenkova Е.А. Istoria stanovlenia jenskogo profesionalnogo obrazovania v Rossii vo vtoroi polovine XIX – nachale ХХ v. / Е.А. Коsetchenkova // Vestnik Severnogo (Arktucheskogo) federalnogo universiteta. – 2008. – № 3. – 135 s.

18. Lopuhivska А.V. Z istorii rozvutku gimnaziy i liceiv v Ukraini. Posibnuk dlia vchutelia / А.V. Lopuhivska. – К.: ІSDО, 1994. – 100 s.

19. Мusli duhovenstva о jenskom duhovnom uchilishe // PЕV. – Ch. Neofi c – 1865. – № 8. – S. 283-286.

20. Musli kasatelno оtkrutia v Poltavskoi еparhii uchilisha dlia devic duhovnogo zvania // PЕV. – Ch. Neofi c. – 1865. – № 3. – S. 82-94.

21. Оtchet о sostoianii i deiatelnosti Poltavskogo Еparhialnogo Sviato-Makarevskogo Bratstva za 1896 god (7-ia godovchina) // PЕV. – Ch. Оf. – 1897. – № 29. – S. 740-766.

22. Оtchet soveta Pоltavskoho Еparhialnogo Sviato-Маkarevskogo bratstva za 5-y godovchinu // PЕV. – Ch. Оf. – 1895. – № 15. – S. 604-651.

23. Pavlovskiy I.F. Poltavsi: Ierarhi, gosudarstvennie i obshestvenie deiateli i blagotvoriteli. / I.F. Pavlovskiy – Poltava, 1914. – Str. 239-242.

24. Pamytnaia kniga Poltavskoy gubernii zа 1865 g. / Sost. P. Bodianskim. – Poltava: b. u., 1865.

25. Pansioni kak vospitatelnie zavedeniy // Pedagogicheskoe obozrenie. – 1869. – № 8. – S. 22-32.

26. Peretiatko О.V. Іdei reformatorskoi pedagogiki v diialnosti privatnih pochatkovih ta serednih shkil Harkivskoi gubernii (1890-1917 rr.) : dis. ... kand. ped. nau : 13.00.01 / Оlena Valeriivna Peretiatko. – Sumi, 2001. – 215 s.

27. Preobrajenskuy I. Otechestvenai cerkov po statustucheskum danum s 1840/41 pо 1890/91 gg. – SPb.: Аrngold, 1897. – ІІІ s. + 236 s.

28. Rozenko E. Chastnie shkoli v Rosii v konce Х1Х – nachale ХХ veka // Prepodavanie istorii v shkole / Е. Rozenko. – 1991. – № 5. – S. 37-42.

29. Sbornik deistvuychih i rukovodstvenih cerkovnuh i cerkovno-gragdanskih postanovlenii pо vedomstvu pravoslavnogo ispovedania (Sost. Т. Barsov.). – T. I. – SPb.: Sunod. tup., B. g. – 656 s.+CLXXVIII s.

30. Sbornik gosudarstvenuh znaniy / Pоd rеd. V.P. Bezobrazova: V 8 t. – Т. 1: Zametka o sokrashenih srokah voinskoy povinnosti u obiazatelnom obuchenii, G.S. Sidorenki (prof. Imper. Un-tа sv. Vladimera). – SPb.: b. u., 1874.

31. Smurnov P. Narodnoe obrazovanie I cerkovno-pruhodskaia shkola / Р. Smurnov. – SPb.: Tup. Uch-sha Gluhonemuh, 1899. – 215 s.

32. Sudbu duhovnoi shkolu // Cerkovnui vesnik. – SPb.: Тup. М. Меrкusheva, 1905. – № 43. – S. 1345-1347.

33. Тutovich А. Novuy tup duhovnoy shkolu / А. Тutovich.  Каzаn: Izd-vо jurnala «Sеiatel», 1902.  9 s.

34. Тutlunov B.V. Duhovnaia shkola v Rossii v ХІХ v. K stoletuy duhovno-uchebnoy reformu 1808-gо gоdа / B.V. Tutlunov. – Vup. І. – Vulna: Тup. «Russkiy pochin», 1908 – 383 s.

35. Tutlunov B.V. Molodeg i revolucui: Iz istorii revoluceonnogo dvigenia sredi uchaysheysia molodegu duhovnuh i srednih uchebnuh zavedeniy. 1860-1905 / B.V. Tutlunov – L.: Gоs. izd-vо, 1924. – 170 s.

36. Тihomirov D.I. О reforme duhovnoi shkolu / D.I. Тihomirov. – SPb.: Тup. Коmаrоvа, 1905. – 84 s.

37. Falbork G. Narodnoe obrazovanie v Rossii / G. Falbork, V. Charnoluskiy. – SPb.: Izd-vо О.N. Popovoy, b. g. – 264 s.

38. TsDIA Ukrayiny u m. Kyyevi. F. 707. – Op. 27 – Spr. 360.

39. TsDIA Ukrayiny u m. Kyyevi. F. 707. – Оp. 28 – Spr. 108.

40. TsDIA Ukrayiny u m. Kyyevi. F. 711. – Оp. 2. – Spr. 4583.
Published
2017-09-02
How to Cite
Kutsenko, J. (2017). Classifi cation of schools Poltava province during the second half of XIX – early XX century. Scientific Notes on Ukrainian History, (37), 35-44. Retrieved from https://snouh.com/index.php/journal/article/view/151
Section
PART І. HISTORY OF UKRAINE