The creation and development of the higher state authorities in independent Ukraine (1990–2013): historiography.

  • Yuriy Bobrovnik Candidate of History, the head of department for support educational initiatives, professional development and career of the State higher educational Institution «Pereyaslav-Khmelnytskyi State Pedagogical University named after Hryhoryi Skovoroda».
Keywords: The Cabinet of Ministers of Ukraine, The Verkhovna Rada of Ukraine, the Institute of the President of Ukraine, Institute of higher authorities, historiography, the Council of Ministers

Abstract

The article analyzes the published research, authors have had in one way or another covered the history of the formation and development of institutions of the higher authorities in Ukraine in 1990–2013. Accordingly, an attempt to organize and synthesize the available published works of history, political science, and nature of it, to determination of scientifi c study history and development of the highest state authorities of independent Ukraine in 1990–2013. For the purpose there are the following tasks: to explore, organize and summarize published scientifi c knowledge concerning the history of creation and development of the highest state authorities in independent Ukraine. Preparing to the article it was used historiographical synthesis method that allowed to focus on the issue published historical studies increasingly fragmented covering only the history of formation and development of the higher authorities in Ukraine. Noting the signifi cant of contribution of scientists in studying of the problems, we considered it appropriate to note that the historical aspect of the creation and development of the higher authorities of the independent Ukrainian state not properly disclosed. In the available scientifi c works there is not systematic and comprehensive approach to interpreting the history of creation and development of higher state bodies in Ukraine. Virtually, there is not research concerning the history of the formation and structure of the Cabinet of Ministers of Ukraine.

References

1. Avsieievych V.P. Verkhovna Rada u konstytutsiinomu protsesi v Ukraini. 1990–1996 rr.: Dys… kand. ist. nauk: 07.00.01 / V.P. Avsieievych; Zaporizkyi derzh. un-t. – Zaporizhzhia, 2002. – 22 ark.

2. Baraiev V. Instytut hlavy derzhavy: Ukrainska tradytsiia ta sohodennia. / Volodymyr Baraiev, Hennadii Kryvchyk // Aktualni problemy derzhavnoho upravlinnia: Zbirnyk naukovykh prats / redkol.: S.M. Serohin (holov. red.) ta in. Dnipropetrovsk DRIDU NADU. – 2008. – Vyp. 1 (31). – S. 10–20.

3. Bilenchuk P.D. Mistseve samovriaduvannia v Ukraini (munitsypalne pravo). Navchalnyi posibnyk / P.D. Bilenchuk, V.V. Kravchenko, M.V. Pidmohylnyi. – K.: Atika. 2000. – 304 s.

4. Boiko O.D. Suspilno-politychni transformatsii v Ukraini (kviten 1985 – serpen 1991 rr. ): istorykpolitolohichnyi analiz: Dys… d-ra polit. nauk.: 23.00.02 / O.D. Boiko; Instytut politychnykh etnonatsionalnykh doslidzhen NAN Ukrainy. – K., 2003. – 474 ark.

5. Boiko O.V. Instytut prezydenstva v Ukraini i SShA (porivnialno-pravovyi analiz): Avtoref. dys… kand. yuryd. nauk. – K., 2004. – 20 s.

6. Burchak F.H. Prezydent Ukrainy / F.H. Burchak; NAN Ukrainy, Instytut derzhavy i prava im. V.M. Koretskoho. – K.: In Yure, 1997. – 24 s. – (Bibliotechka «Nova Konstytutsiia Ukrainy»).

7. Voloshchuk O.T. Instytut Prezydenta u Frantsii, Rosii ta Ukraini: konstytutsiini normy i politychna praktyka. Monohrafi ia / O.T. Voloshchuk. – Chernivtsi: Tekhnodruk, 2009. – 301 s.

8. Honcharenko V. Verkhovna Rada URSR za Konstytutsiieiu Ukrainskoi RSR 1978 roku / V. Honcharenko // Visnyk Akademii pravovykh nauk Ukrainy. – 2008. – № 1. – S. 113.

9. Horbatiuk V.V. Instytut Prezydentsva v Ukraini: istoryko-pravovyi aspekt. – [Elektronnyi resurs]: elektronna biblioteka yurydychnoi biblioteky «Pravoznavets» – Rezhym dostupu http://pravoznavec.com.ua/period/ article/7176/%C2 – Zaholovok z ekranu.

10. Drobotenko N.A. Reorhanizatsiia ta utvorennia derzhavnykh orhaniv vlady v Ukraini (1990–2000): istorychnyi aspekt: Dys. kand. ist. nauk: 07.00.01 / N.A. Drobotenko; Kyivskyi natsionalnyi universytet imeni Tarasa Shevchenka. – K., 2002 – 224 ark.

11. Eliseev B.P. Institut Prezidenta Rossiyskoy Federatsii: avtoref. diss. na soiskanie uchenoy stepeni kand. yurid. nauk: 12.00.02 / B.P. Eliseev. – M., 1992. – 20 s.

12. Zhuravlova H.S. Instytut prezydentstva v Ukraini na etapi provedennia konstytutsiinoi reformy / H.S. Zhuravlova, O.D. Chudnivets // Vlada. Liudyna. Zakon. – 2007. – № 2. – S. 32–35.

13. Zhuravskyi V.S. Derzhavne budivnytstvo ta mistseve samovriaduvannia v Ukraini: pidruch. dlia studentiv vyshch. navch. zakl. / V.S. Zhuravskyi, V.O. Serohin, O.N. Yarmysh. – K.: Kontsern «Vydavnychyi Dim «In Yure»», 2004. – 627 s.

14. Zaitsev V. Konfl ikty mizh hilkamy vlady v protsesi yikh stanovlennia (1991–1996). //V kn.: Stanovlennia vladnykh struktur v Ukraini (1991–1996) / Redkol.: O. Haran, V. Kulyk, O. Maiboroda. – K., 1997. – S. 5–29.

15. Zelinska M.I. Instytut prezydentstva v Ukraini (vyznachennia konstytutsiinoho statusu Prezydenta) / M.I. Zelinska // Rol nauky, relihii ta suspilstva u formuvanni moralnoi osobystosti: Materialy XVI Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii / Vidpov. red. S.B. Ivanova. – Donetsk: IPShI «Nauka i osvita». – 2005. – S. 41–44.

16. Zozulia O.I. Pravovi zasady formuvannia Administratsii Prezydenta Ukrainy / O.I. Zozulia // Vorum

prava. – 2011. – № 1. – S. 408–418. – [Elektronnyi resurs]: ofi tsiinyi sait Natsionalnoi biblioteky imeni

V.I.Vernadskoho: – Rezhym dostupu: https:///.nbuv.gov.ua/e-journals/2011-1/11zoifpu.pdf – Zaholovok z ekranu,

S. 408–418.

17. Kainov V.I. Institut prezidentstva: konstitutsionno-pravovoy status: diss. na soiskanie uchenoy stepeni

d-ra yurid. nauk.: 12.00.02. – SPb., 1999. – 407 s.

18. Karmazina M. Instytut prezydentstva: pokhodzhennia ta sutnist fenomena. – [Elektronnyi resurs]:

Ukrainskyi tsentr politychnoho menedzhmentu – Rezhym dostupu: http://www.politik.org.ua/vid/magcontent.

php3?m=1&n=26&c=355 – Zaholovok z ekranu.

19. Kinaev A.V. Institut prezidenstva v stranakh Tsentral’noy i Vostochnoy Evropy kak indikator protsessa

politicheskoy transformatsii // Polis. – 2002. – № 2. – S. 126–137.

20. Kolodii A. U pytanniakh konstytutsionalizmu ia velykyi konservator / A. Kolodii. – [Elektronnyi resurs]:

Dialoh – Rezhym dostupu : http://dialogs.org.ua/dialog.php?id-=54&op_id=915#915 – Zaholovok z ekrana.

21. Kononenko N.V. Instytut prezydentstva v Ukraini: politolohichnyi analiz: avtoref. dys. kand. polit. nauk:

23.00.02 / NAN Ukrainy, In-t polit. i etnonats. dosl-n. – K., 1996. – 14 s.

22. Konstytutsiia Ukrainy vid 28 chervnia 1996 r. – [Elektronnyi resurs] : ofi tsiinyi sait Verkhovnoi Rady

Ukrainy – Rezhym dostupu : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/page3 –

Zaholovok z ekranu.

23. Korkh O. Rol instytutu Prezydenta za parlamentsko-prezydentskoi formy derzhavnoho pravlinnia v

Ukraini / Oleksandr Korkh, Borys Hlotov, Inna Karnaukh // Aktualni problemy derzhavnoho upravlinnia: Zbirnyk

naukovykh prats. / redkol.: S.M. Serohin (holov. red.) [ta in.]. – Dnipropetrovsk, DRIDU NADU, 2008. – Vyp. 2

(32) – 296 s.

24. Kokhanovskyi V.V. Instytut prezydentstva ta strok yoho povnovazhen v Ukraini ta inshykh krainakh

svitu: porivnialno-pravovyi analiz / V.V. Kokhanovskyi. – [Elektronnyi resurs]: Yurydychnyi visnyk. Povitriane i

kosmichne pravo . – 2012. – № 2. – S. 46–50. – Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Npnau_2012_2_11.pdf –

Zaholovok z ekrana.

25. Lysenko O. Kabinet Ministriv Ukrainy: stanovlennia i funktsionuvannia (1990–1995 rr.) / O. Lysenko //

Politychnyi menedzhment. – 2005. – № 5 (14). – C. 114–117.

26. Linetskyi S.V. Metamorfozy derzhavnoho rezhymu Ukrainy (polityko-pravovyi analiz) / S.V. Linetskyi. –

K., 2003. – 234 s.

27. Mosiukova N.H. Istoriia parlamentskoi systemy v Ukraini (1990–1998 rr.): dys… kand. ist. nauk:

07.00.01 / Nataliia Hennadiivna Mosiukova; Dnipropetrovskyi natsionalnyi un-t. – D., 2004. – 206 ark.

28. Pakhariev A.D. Politychni instytuty i protsesy v suchasnii Ukraini. Navchalnyi posibnyk. – K.: Instytut

politychnykh i etnonatsionalnykh doslidzhen im. I.F. Kurasa NAN Ukrainy, 2011. – 182 s.

29. Plakhotniuk N.H. Instytut prezydentstva v Ukraini: stanovlennia ta rozvytok: monohrafi ia /

N.H. Plakhotniuk, V.I. Melnychenko; NADU pry Prezydentovi Ukrainy. – K. : Vydavn. dim «Maksimus», 2004. –

126 s.

30. Pohorilko V.F. Instytut prezydentstva v Ukraini / V.F. Pohorilko // Derzhavotvorennia i pravotvorennia

v Ukraini: dosvid, problemy, perspektyvy. Monohrafi ia / Za zah. red. Iu.S. Shemchushenka: – K.: In-t derzhavy i

prava im. V.M. Koretskoho, 2001. – S. 114.

31. Satskyi P.V. Stanovlennia politychnoi systemy v Ukraini naprykintsi 1980-kh – v pershii polovyni 1990-

kh rokiv: dys… kand. ist. nauk: 07.00.01 / Pavlo Vitorovych Satskyi; Kyivskyi natsionalnyi universytet imeni Tarasa

Shevchenka. – K., 2003. – 186 ark.

32. Seko Ia.P. Natsionalnyi rukh seredyny 1980-kh – pochatku 1990-kh rokiv u konteksti vidrodzhennia

ukrainskoi derzhavnosti: dys. .. kand. ist. nauk: 07.00.01 / Yaroslav Petrovych Seko; Ternopilskyi natsionalnyi

pedahohichnyi un-t imeni Volodymyra Hnatiuka. – T., 2005. – 215 ark.

33. Solov’ievych I.V. Problema vzaiemodii zakonodavchoi i vykonavchoi vlady u svitli Konstytutsii

Ukrainy / I.V. Solov’ievych // Pravova derzhava: shchorich. nauk. pr. – K., 1997. – Vyp. 8. – S. 29–36.

34. Sukhonos V.V. Instytut hlavy derzhavy v konstytutsiinomu pravi: monohrafi ia / V.V. Sukhonos. – Sumy

DVNZ «UABS NBU», 2011. – 339 s.

35. Terzi O.S. Rol politychnykh partii Ukrainy u formuvanni instytutu prezydentstva (1991–1996 rr.) /

O.S. Terzi // Nauka. Relihiia. Suspilstvo. – 2004. – № 2. – S. 157.

36. Khmaruk T. Poniattia ta znachennia instytutu Prezydenta Ukrainy / Taras Khmaruk. – [Elektronnyi

resurs]: Naukovyi bloh Natsionalnoho universytetu «Ostrozska Akademiia» – Rezhym dostupu: http://naub.oa.edu.

ua/2013/ponyattya-ta-znachennya-instytutu-prezydenta-ukrajiny/– Zaholovok z ekrana.

37. Shapoval V.M. Prezydent u mekhanizmi zdiisnennia derzhavnoi vlady. – K., 1995.

38. Shatilo V.A. Mistse Prezydenta Ukrainy v systemi orhaniv derzhavnoi vlady / V.A. Shatilo // Pravo

Ukrainy. Instytut prezydentstva v systemi derzhavnoi vlady Ukrainy. – 2003. – № 5. – K., 2004. – 159 s.

39. Shatilo V.A. Instytut prezydentstva v systemi derzhavnoi vlady Ukrainy / V.A. Shatilo. – K., 2004. –

139 s.

40. Shatilo V.A. Teoretychni problemy instytutu prezydentstva v Ukraini: avtoref. dys. … kand. yuryd. nauk:

12.00.02 «Konstytutsiine pravo» / V.A. Shatilo. – K., 2005. – 15 s.
Published
2017-09-02
How to Cite
Bobrovnik, Y. (2017). The creation and development of the higher state authorities in independent Ukraine (1990–2013): historiography. Scientific Notes on Ukrainian History, (38), 164-172. Retrieved from https://snouh.com/index.php/journal/article/view/144
Section
PART ІІ. HISTORIOGRAPHY, HISTORY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY