Financially-legislative relationship between german administration Reichskomissariat «Ukraine» and local society in sphere of taxation (1941–1944 years)

  • Myhailo Kunytskyj Doctor of Historical Sciences, assistant professor, President of public organization «Information and communication management of intellectual property».
Keywords: fi nancially-legislative relationship, tax relations, taxes, duties, occupation administration, Reichscommisariat «Ukraine», the local population, «Aryan race», «living space»

Abstract

The author of publication aims to establish common traits, goals and objectives, established by German administration Reichscommisariat «Ukraine» (hereinafter – RКU) occupation policies in the fi eld taxation of local people. Thus are defi ned as the organizational and legal forms and regulatory settings in the administration RКU of fi nancial - legal relationship with the local society, which actually turned into a free source of pumping all its existing resources. These measures occupation administration of RКU committed attempts to implement the strategic objective occupation- preparation conquered territorial space on the «living space» «Aryan race».

References

1. Honcharenko O. Problemy funktsionuvannia tsyvilnoi administratsii Raikhskomisariatu «Ukraina»: fi nansovo-pravovyi aspekt (1941–1944 rr.) / O. Honcharenko // Ukraina u Druhii svitovii viini: dzherela ta interpretatsii (do 65-richchia Velykoi Peremohy). Materialy mizhnarodnoi naukovoi konferentsii / Vidpovidalnyi redaktor: Lehasova L.V. – K., 2011. – 543 s.

2. Honcharenko O.M. Funktsionuvannia okupatsiinoi administratsii Raikhskomisariatu «Ukraina»: upravlinsko-rozporiadchi ta orhanizatsiino-pravovi aspekty (1941–1944 rr.): monohrafi ia / Honcharenko O.M. – K.: NPU imeni M.P. Drahomanova, 2011. – 600 s.

3. Hlushenok N. Podatkova polityka nimetskoi vlady na okupovanii terytorii Pivdnia Ukrainy u 1941– 1943 rr. / N. Hlushenok // Naukovi pratsi: Naukovo-metodychnyi zhurnal. Istorychni nauky. – Mykolaiv, 2004. – T. 32. – Vyp. 19. – 234 s.

4. Kunytskyi M.P. Sotsialno – pravovyi status mistsevoho naselennia Raikhskomisariatu «Ukraina» (1941–1944 rr.): monohrafi ia. – K.: PP «NVTs «Profi », 2014. – 564 s.

5. Kunytskyi M. Ukrainske suspilstvo yak obiekt podatkovoi polityky okupatsiinoi administratsii Raikhskomisariatu «Ukraina» (1941–1944 rr.) / M.Kunytskyi // Hileia: naukovyi visnyk. Zbirnyk naukovykh prats. / Hol. red. V.M. Vashkevych. – K.: VIR UAN, 2013. – Vypusk 76 (№ 9). – 342 s.

6. Orlyk V. Do pytannia fi skalnoi polityky natsystiv v okupovanii Ukraini / V. Orlyk, L. Marenets // Arkhivy Ukrainy. – № 1–3. – 2005. – 345 s.

7. Perekhrest O.H. Systemy opodatkuvannia ta oboviazkovykh postavok silskohospodarskoi produktsii yak formy ekonomichnoho pohrabuvannia selianstva Ukrainy za natsystskoi okupatsii (1941–1944 rr.) / O.H. Perekhrest // Ukrainskyi selianyn: Zbirnyk naukovykh prats. – Cherkasy, 2003. – Vyp. 7. – 320 s.

8. Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv vyshchykh orhaniv vlady i upravlinnia Ukrainy (dali – TsDAVOU). – F. 4620. – Op. 3. – Spr. 249.

9. TsDAVOU. – F. 4620. – Op. 3. – Spr. 239.

10. Derzhavnyi arkhiv Zhytomyrskoi oblasti (dali – DAZhO). – F. R-1154. – Op. 1. – Spr. 44.

11. DAZhO. – F. R-1233. – Op. 1. – Spr. 45.

12. DAZhO. – F. R-1233. – Op. 1. – Spr. 149.

13. DAZhO. – F. R-1465. – Op. 1. – Spr. 7.

14. TsDAVOU. – F. 3206. – Op. 6. – Spr. 1.

15. Derzhavnyi arkhiv Vinnytskoi oblasti (dali – DAVO). – F. R-1312. – Op. 1. – Spr. 1333.

16. DAVO. – F. R-1312. – Op. 1. – Spr. 2 a.

17. Derzhavnyi arkhiv Zaporizkoi oblasti (dali – DAZO). – F. R-1627. – Op. 2. – Spr. 1.

18. Derzhavnyi arkhiv Zhytomyrskoi oblasti (dali – DAZhO). – F. R-1233. – Op. 1. – Spr. 45.

19. DAZhO. – F. R-1233. – Op. 1. – Spr. 151.

20. Derzhavnyi arkhiv Khersonskoi oblasti (dali – DAKhO). – F. R-1520. – Op. 1. – Spr. 8.

21. DAZO. – F. R-1433. – Op. 3. – Spr. 16.

22. Derzhavnyi arkhiv Kirovohradskoi oblasti. – F. R-2495. – Op. 1. – Spr. 23.

23. DAKhO. – F. R-1501. – Op. 3. – Spr. 8.

24. Derzhavnyi arkhiv Poltavskoi oblasti. – F. R-2575. – Op. 1. – Spr. 5.

25. Zhyttia Zinkivshchyny. – 1942. – 3 sichnia.

26. DAZhO. – F. R-1233. – Op. 1. – Spr. 55.

27. DAPO. – F. R-2959. – Op. 1. – Spr. 12.

28. Zhyttia Zinkivshchyny. – 1942. – 5 sichnia.

29. DAZhO. – F. R-1233. – Op. 1. – Spr. 150.
Published
2017-09-02
How to Cite
Kunytskyj, M. (2017). Financially-legislative relationship between german administration Reichskomissariat «Ukraine» and local society in sphere of taxation (1941–1944 years). Scientific Notes on Ukrainian History, (38), 116-122. Retrieved from https://snouh.com/index.php/journal/article/view/131
Section
PART І. HISTORY OF UKRAINE